Koninklijk Besluit van 06 juni 2016
gepubliceerd op 05 juli 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 2014 tot vaststelling van het statuut van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid van de krijgsmacht

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2016007157
pub.
05/07/2016
prom.
06/06/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016007157

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


6 JUNI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 2014 tot vaststelling van het statuut van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid van de krijgsmacht


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 107, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 juli 2014 tot vaststelling van het statuut van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid van de krijgsmacht;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 4 mei 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d 23 juli 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, d.d. 3 augustus 2015;

Gelet op het protocol van onderhandelingen van het Sectorcomité XIV, gesloten op 18 december 2015;

Gelet op het advies 59.240/4 van de Raad van State, gegeven op 9 mei 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° , van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de akkoordbevinding van de Minister van Pensioenen, d.d. 25 augustus 2015;

Op de voordracht van de Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 juli 2014 tot vaststelling van het statuut van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid van de krijgsmacht, wordt het woord "ervan" opgeheven.

Art. 2.Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 10.Voor het berekenen van de graadanciënniteit komen enkel de werkelijke diensten in aanmerking die de ambtenaar in de hoedanigheid van ambtenaar verricht heeft bij ACOS IS en zonder vrijwillige onderbreking.

Voor het berekenen van de dienstanciënniteit komen enkel de werkelijke diensten in aanmerking die de ambtenaar in de hoedanigheid van stagiair en van ambtenaar verricht heeft bij ACOS IS en zonder vrijwillige onderbreking.".

Art. 3.In artikel 24, tweede lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "minstens de helft van de leden aanwezig zijn" vervangen door de woorden "minstens drie van de leden aanwezig zijn waarvan de gemachtigde van de afgevaardigde bestuurder van SELOR ".

Art. 4.In artikel 38, § 2, vijfde lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "minstens de helft van de leden" vervangen door de woorden "minstens drie van de leden ".

Art. 5.In artikel 46 van hetzelfde besluit, wordt het woord "schaalanciënniteit" vervangen door de woorden "geldelijke anciënniteit".

Art. 6.In artikel 53 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, worden de woorden "de afdelingsinspecteurs en de inspecteurs deelnemen die ten minste zes jaar graadanciënniteit tellen" vervangen door de woorden "de inspecteurs die ten minste zes jaar graadanciënniteit tellen en de afdelingsinspecteurs deelnemen";2° in het derde lid, wordt het woord "schaalanciënniteit" vervangen door de woorden "geldelijke anciënniteit".

Art. 7.Artikel 100 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een paragraaf 5, luidende : " § 5. In afwijking van paragraaf 1, worden de commissarissen bevorderd door overgang naar het hogere niveau met minder dan twee jaar graadanciënniteit en bekleed met de weddeschaal 1A de dag voor de inwerkingtreding van dit besluit, ambtshalve benoemd bij de inwerkingtreding van dit besluit in de graad van commissaris en bezoldigd in de weddeschaal A2.".

Art. 8.De Minister bevoegd voor Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 9.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van artikel 7 dat met ingang van 1 augustus 2014 uitwerking heeft.

Gegeven te Brussel, 6 juni 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Defensie, Steven VANDEPUT


begin


Publicatie : 2016-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^