Koninklijk Besluit van 06 oktober 2006
gepubliceerd op 23 oktober 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging, van de bepalingen van de artikelen 14m) en 20, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekeri

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2006023080
pub.
23/10/2006
prom.
06/10/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 OKTOBER 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging, van de bepalingen van de artikelen 14m) en 20, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005 en § 2, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995 en 10 augustus 2001, en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 13/06/1997 numac 1997011194 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36 van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 15/07/1997 numac 1997015087 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1994 tot vaststelling met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997022330 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende nadere omschrijving van de associatie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 12/07/1997 numac 1997012216 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997003294 bron ministerie van financien Koninklijk besluit genomen met toepassing van artikelen 2 en 3, § 1, 2° en § 2 van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, houdende wijzigi type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 03/06/1997 numac 1997015057 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot overdracht in de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1997 van een deel van het krediet ingeschreven op het programma 15-54-1 naar het programma 14-53-4 sluiten;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, inzonderheid op de artikelen 14m), gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 januari 1986, 22 juli 1988, 23 october 1989, 10 juli 1990, 19 december 1991, 12 augustus 1994, 9 october 1998, 5 september 2001, 3 juni 2002, 27 maart 2003 en 22 april 2003 en 20, § 1, a), gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 januari 1991, 3 october 1991, 31 augustus 1998, 29 april 1999, 27 maart 2003, 22 april 2003 en 10 augustus 2005;

Gelet op de voorstellen van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergaderingen van 26 juni en 2 oktober 2001 en 18 januari 2005;

Gelet op de adviezen van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering uitgebracht op 26 juni en 2 oktober 2001 en 18 januari 2005;

Gelet op de beslissing van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen van 1 juli 2002;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 31 januari 2005;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole van 28 februari 2005;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 maart 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 20 maart 2006;

Gelet op het advies 40.232/1 van de Raad van State, gegeven op 29 juni 2006, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 14 m) van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 januari 1986, 22 juli 1988, 23 october 1989, 10 juli 1990, 19 december 1991, 12 augustus 1994, 9 october 1998, 5 september 2001, 3 juni 2002, 27 maart 2003 en 22 april 2003 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de verstrekking 318032-318043 en de toepassingsregel die erop volgt, worden geschrapt;2° de vierde en de vijfde toepassingsregels die volgen op de verstrekking 318253-318264 worden geschrapt 3° in de laatste toepassingsregel, die volgt op de verstrekking 318253-318264, wordt de laatste zin geschrapt.

Art. 2.Artikel 20, § 1, a) van dezelfde bijlage, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 januari 1991, 3 october 1991, 31 augustus 1998, 29 april 1999, 27 maart 2003, 22 april 2003 en 10 augustus 2005 wordt aangevuld als volgt : « Hematologische transplantaties Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De verstrekkingen 470514 - 470525, 470536 - 470540, 470551 - 470562, 470573 - 470584, 470595 - 470606, 470610 - 470621 kunnen ook aangerekend worden door een geneesheer-specialist voor klinische biologie.

Alle door de EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation) - « guidelines » aanbevolen verstrekkingen van klinische biologie bij de donor zijn inbegrepen in het honorarium van de verstrekkingen 470514 - 470525, 470536 - 470540, 470551 - 470562, 470573 - 470584, 470595 - 470606, 470610 - 470621.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De verstrekking 470680 kan niet gecumuleerd worden met de verstrekking 318253 - 318264.

De verstrekking 470680 kan niet gecumuleerd worden met de verstrekkingen 318135 - 318146 of 470573 - 470584.

De verstrekking 470632 - 470643 kan slechts geattesteeerd worden door centra voor autologe transplantatie van bloedstamcellen die beantwoorden aan de volgende criteria : - zij hebben in de laatste twee kalenderjaren minstens 10 autologe transplantaties van hematopoïetische bloedstamcellen per jaar uitgevoerd; - en zijn het laatste kalmenderjaar geaccrediteerd door de EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation) voor autologe transplantatie.

De verstrekkingen 470551 - 470562, 470573 - 470584, 470595 - 470606, 470610 - 470621, 470654 - 470665, 470680 en 470691 - 470702 kunnen slechts geattesteerd worden door centra van allogene transplantatie van bloedstamcellen die beantwoorden aan de volgende criteria : - zij hebben in de laatste twee kalenderjaren minstens 10 allogene transplantaties van hematopoïetische bloedstamcellen per jaar uitgevoerd; - en zijn het laatste kalenderjaar geaccrediteerd door de EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation) voor allogene transplantatie.

Er moet een coherent programma van hematologische transplantaties bestaan. Dit programma wordt bij de eerste aanrekening van een stamcellentransplantatie medegedeeld aan de Dienst Geneeskundige Verzorging van het RIZIV en aan de Belgische Vereniging voor Hematologie, die een Peer review organiseert. De voor de Peer review mee te delen gegevens worden door de Belgische Vereniging voor Hematologie vastgesteld. Een cijfermatig overzicht, globaal en per centrum, wordt elk jaar overgemaakt aan de Technische Geneeskundige Raad ingesteld bij de Dienst geneeskundige verzorging van het RIZIV. Een tegemoetkoming in de kosten van de typering van potentiële donors met het oog op het vinden van een compatibele niet verwante donor, evenals in de kosten met betrekking tot de afname van deze hematopoïetische bloedstamcellen en de verzekering van de niet verwante donor kan door het College van Geneesheren-directeurs worden toegekend op voorwaarde dat vooraleer met de typeringen wordt begonnen de rechthebbende op een wachtlijst die door dit College bij het RIZIV wordt bijgehouden is ingeschreven en op voorwaarde dat wordt aangegeven dat het nationaal register van de kandidaten beenmergdonors is geraadpleegd.

Een tegemoetkoming in de kosten voor het vervoer van een buitenlandse donor van hematopoïetische bloedstamcellen mag onder dezelfde voorwaarden worden toegestaan.

Het bedrag voor de bijkomende tegemoetkoming voor onkosten wordt vastgesteld door het genoemde College op basis van een via de verzekeringsinstelling ingediende individuele aanvraag die is gestaafd met een uitvoerig medisch verslag en de gedetailleerde onkostenstaten omvat. De tegemoetkoming mag de kosten van de inschrijving in een register van kandidaat receptors niet dekken.

De inschrijving van de receptor als transplantatie-kandidaat op de lijst van het College van geneesheren-directeurs gebeurt vanwege het transplantatiecentrum via eenvoudige melding met de nodige gegevens inzake de identiteit van de rechthebbende en van het centrum en de aard van de transplantatie.

De verstrekkingen uitgevoerd op de donor en de hospitalisatiekosten worden aangerekend aan de ontvanger, met dien verstande dat aangemerkt wordt dat ze betrekking hebben op de donor. »

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 oktober 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^