Koninklijk Besluit van 06 september 2016
gepubliceerd op 09 september 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Lotto Direct", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2016003290
pub.
09/09/2016
prom.
06/09/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016003290

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE


6 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Lotto Direct", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002 en de wet van 10 januari 2010, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Overwegende dat het Comité Verantwoord Spel, bedoeld in artikel 7 van het beheerscontract gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij op 20 juli 2010 en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 juli 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 16/09/2010 numac 2010203915 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, tot ontbinding van het "Sociaal Fonds voor het gewoon pottengoed in po sluiten, een gunstig advies heeft gegeven op 18 april 2016;

Gelet op het advies 59.694/2/V van de Raad van State, gegeven op 4 augustus 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1."Lotto Direct" is een loterij met biljetten waarvan de loten uitsluitend zonder trekking worden toegewezen door de vermelding op het biljet zelf, volgens een door het toeval bepaalde verdeling, dat een lot al of niet wordt gewonnen. Deze vermelding zit verborgen onder een af te krassen ondoorzichtige deklaag.

Art. 2.Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld op 622.500 of op veelvouden van 622.500.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 5 euro.

Art. 3.Voor iedere hoeveelheid van 622.500 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten bepaald op 622.500, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel :

Aantal loten - Nombre de lots

Bedrag of aard van de loten (euro) Montant ou nature des lots (euro)

Totaal bedrag van de loten (euro) Montant total des lots (euro)

1 winstkans op - 1 chance de gain sur

1

100.000

100.000

622.500

5

10.000

50.000

124.500

50

1.000

50.000

12.450

1.500

100

150.000

415

41.444

10

414.440

15,02

79.500

5

397.500

7,83

500.000

Quick Pick Lotto 2 €

1.000.000

1,25

TOTAAL TOTAL 622.500

TOTAAL TOTAL 2.161.940

TOTAAL TOTAL 1,00


Art. 4.§ 1. Op de voorkant van de biljetten staan twee duidelijk onderscheiden speelzones. Beide speelzones zijn bedekt met een door de speler af te krassen ondoorzichtige deklaag.

Op de ondoorzichtige deklaag van de speelzones kunnen louter illustratieve of informatieve grafische voorstellingen, tekeningen, afbeeldingen, foto's of andere vermeldingen voorkomen. Er kunnen ook verschillende identificerende vermeldingen op voorkomen, teneinde de speelzones te kunnen onderscheiden. Deze vermeldingen kunnen eventueel afgedrukt staan in de nabijheid van de speelzones.

Op of bij de ondoorzichtige deklaag van de eerste speelzone worden de vermeldingen "UW NUMMERS - VOS NUMEROS - IHRE NUMMERN" weergegeven.

Dit wordt de "uw nummers-speelzone" genoemd. Op of bij de ondoorzichtige deklaag van de tweede speelzone worden de vermeldingen " WINNENDE NUMMERS - NUMEROS GAGNANTS - GEWINNNUMMERN " weergegeven.

Dit wordt de "winnende nummers-speelzone" genoemd. De "uw nummer-speelzone" en de "winnende nummers-speelzone" worden samen de "nummers-speelzones" genoemd. § 2. Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de "uw nummers-speelzone" bedekt, verschijnen de vermelding " UW NUMMERS - VOS NUMEROS - IHRE NUMMERN " en 45 nummers van 1 tot en met 45.

Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de "winnende nummers-speelzone" bedekt, verschijnen de vermelding "WINNENDE NUMMERS - NUMEROS GAGNANTS - GEWINNNUMMERN" en zes verschillende nummers, die werden gekozen uit een reeks nummers tussen 1 en 45.

Art. 5.Het biljet is winnend : -wanneer één of meerdere nummers, in het zwart omcirkeld in de "uw nummers-speelzone", overeenstemmen met één of meerdere nummers in de "winnende nummers-speelzone". Het nummer dat overeenstemt wordt "overeenstemmend nummer" genoemd. - wanneer er geen enkel "overeenstemmend nummer" voorkomt.

Het biljet levert de volgende loten op : 1° een lot in natura bestaande uit een deelnemingsverwerving met de formule Quick Pick voor het trekkingsspel Lotto ter waarde van 2 euro wanneer er geen enkel overeenstemmend nummer is;2° 5 euro, wanneer er één overeenstemmend nummer is;3° 10 euro, wanneer er twee overeenstemmende nummers zijn;4° 100 euro, wanneer er drie overeenstemmende nummers zijn; 5° 1.000 euro, wanneer er vier overeenstemmende nummers zijn; 6° 10.000 euro, wanneer er vijf overeenstemmende nummers zijn; 7° 100.000 euro wanneer er zes overeenstemmende nummers zijn.

Dit betekent dat elk biljet winnend is, aangezien elk biljet minstens een lot toekent bestaande uit een deelnemingsverwerving voor het trekkingsspel Lotto ter waarde van 2 EUR met de formule Quick Pick.

In de nabijheid van de speelzones staat er op zichtbare wijze een legende waarin de zeven in het tweede lid bedoelde winstmogelijkheden worden opgelijst alsook het lotenbedrag dat door elk van die winstmogelijkheden wordt toegewezen.

Wanneer het biljet winnend is, kan het slechts één enkel lot toekennen, genomen uit de loten bedoeld in artikel 3. Het bedrag daarvan wordt bepaald door het hoogste aantal overeenstemmende nummers.

Art. 6.De speler dient te controleren of de ondoorzichtige deklaag die de speelzones bedekt, ongeschonden is op het ogenblik dat hij een biljet verwerft.

Artikel 5 is enkel van toepassing na het volledig afkrassen van de ondoorzichtige deklaag van de speelzones van het biljet.

De nummers bestaande uit twee cijfers vormen een ondeelbaar geheel, waarvan de cijfers niet afzonderlijk mogen worden beschouwd.

Art. 7.Indien een onregelmatigheid, van welke aard ook, in de vorm of de inhoud van een biljet, niet overeenkomstig de regels van dit besluit toelaat om eenduidig vast te stellen of een biljet winnend dan wel verliezend is, of om eenduidig het eventuele lotenbedrag vast te stellen, dan is het betreffende biljet nietig. De houder van een dergelijk nietig biljet heeft het recht om het in te ruilen of om de terugbetaling te vragen van de aankoopprijs van het nietige biljet, naar keuze van de Nationale Loterij.

Art. 8.Op de voor- en/of keerzijde van de biljetten kunnen de volgende vermeldingen staan, uitsluitend voor de controle en het administratief beheer ervan : 1° een reeks zichtbare cijfers;2° een reeks cijfers bedekt met een ondoorzichtige deklaag;3° één of meer zichtbare of met een ondoorzichtige deklaag bedekte streepjescodes.

Art. 9.In de speelzones bedoeld in artikel 4 kunnen controlevermeldingen staan in elke vorm die de Nationale Loterij nuttig acht.

Deze controlevermeldingen worden gebruikt om, onder meer aan de hand van een informaticasysteem, na te gaan of het biljet dat wordt ingediend om een lot te bekomen, authentiek en geldig is, of het al dan niet winnend is, om het eventuele lot na te gaan en, indien nodig, voor de digitale reconstructie van het biljet. Indien deze controlevermeldingen een resultaat geven dat niet overeenstemt met de gegevens op het biljet, dan is het biljet nietig en heeft de houder ervan het recht om het in te ruilen of om de terugbetaling te vragen van de aankoopprijs van het nietige biljet, naar keuze van de Nationale Loterij. Indien het gebrek aan overeenstemming het gevolg is van een bedrog of verkeerde manipulatie van het biljet, brengt dit de nietigheid mee van het biljet, zonder enig recht op een inruiling of een terugbetaling.

Alleen de Nationale Loterij heeft het recht om, ter controle, de ondoorzichtige deklaag van de in artikel 4 bedoelde speelzones en de in artikel 8, 2° en 3°, bedoelde ondoorzichtige deklagen af te krassen van de onverkochte biljetten.

Art. 10.Om te waarborgen dat de toewijzing van de loten uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben en mogen de biljetten geen enkel uiterlijk verschil vertonen waarmee eender welk element zou kunnen worden onthuld.

In afwijking van de bepalingen van het eerste lid kan er een procedé worden bepaald om te garanderen dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten. Met kleine lotenbedragen worden loten bedoeld waarvan het bedrag per lot niet hoger is dan 10 euro. De som van de kleine lotenbedragen die toegekend worden aan de biljetten die tot eenzelfde in cellofaan verpakt pakje behoren, stemt overeen met een door de Nationale Loterij vastgesteld bedrag dat niet minder mag bedragen dan 28 euro.

Op de voor- of achterzijde van de biljetten staan vermeldingen in cijfers en/of in letters ter identificatie van de uitgifte waartoe ze behoren. Het aantal uitgiften wordt bepaald door de Nationale Loterij.

Art. 11.Vanaf de aankoop van de biljetten zijn de loten betaalbaar aan de houder tegen afgifte van de winnende biljetten tot en met de laatste dag van een termijn van twaalf maanden te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren : 1° in de fysieke verkooppunten van de Nationale Loterij, uitgezonderd voor de loten vermeld in het tweede lid.Met de genoemde fysieke verkooppunten heeft de Nationale Loterij een overeenkomst gesloten waarin zij worden erkend als officiële verkopers van de spelen van de Nationale Loterij; 2° ten zetel van de Nationale Loterij of in haar regionale kantoren enkel voor de loten vermeld in het tweede lid.De gegevens van die regionale kantoren kunnen geraadpleegd worden op de website van de Nationale Loterij of kunnen bij haar worden verkregen.

De loten van 10.000 en 100.000 euro zijn uitsluitend betaalbaar ten zetel van de Nationale Loterij en, indien de Nationale Loterij dat opportuun acht, in haar regionale kantoren.

De loten in natura, bedoeld in artikel 5, zijn enkel inwisselbaar bij de fysieke verkooppunten van de Nationale Loterij die deelnemingsverwervingen met de formule Quick Pick kunnen afleveren.

Deze loten in natura zijn niet inwisselbaar tegen speciën.

Het krasbiljet geldt niet als deelname aan een Lotto-trekking.

Op het ogenblik van verwerving van een biljet kunnen alle biljetten die bepaalde loten toekennen reeds verkocht zijn of kunnen bepaalde loten reeds gewonnen zijn.

Art. 12.Voor elke biljettenuitgifte worden de afsluitingsdatum van de verkoop en de daarmee samenhangende afsluitingsdatum van de uitbetaling van de loten bekendgemaakt door de Nationale Loterij met alle door haar nuttig geachte middelen.

Art. 13.De loten die niet binnen de in artikel 11, eerste lid, bepaalde termijn van twaalf maanden worden opgeëist, verblijven aan de Nationale Loterij.

Art. 14.Onder voorbehoud van rechterlijke beroepen moeten klachten over de uitbetaling van de loten, op straffe van verval, binnen de in artikel 11, eerste lid, bedoelde termijn van twaalf maanden worden ingediend. Ze moeten aan de Nationale Loterij worden gericht via een aangetekende postzending.

Elke klacht moet vergezeld gaan van het betrokken biljet op de keerzijde waarvan de speler zijn naam, voornaam en adres moet vermelden. Wanneer een biljet, dat het voorwerp uitmaakt van een klacht, door de klager zelf wordt afgegeven ten zetel van de Nationale Loterij of in een regionaal kantoor van de Nationale Loterij, dan wordt er voor de klager een bewijs van afgifte opgesteld.

Art. 15.Het is minderjarigen verboden deel te nemen.

Art. 16.De Nationale Loterij erkent slechts één eigenaar van een winnend biljet, namelijk de houder ervan. De staving van de identiteit van de houder wordt evenwel geëist : 1° als er twijfel bestaat over de geldigheid van het biljet, als het besmeurd, gescheurd, onvolledig of herplakt is.In dat geval wordt het biljet door de Nationale Loterij ingehouden tot ze een beslissing heeft genomen en ontvangt de houder van het biljet een bewijs van afgifte; 2° als het vermoeden bestaat dat de houder van het biljet minderjarig is;3° als het vermoeden bestaat dat de houder van het biljet dit op onrechtmatige wijze heeft verworven;4° als eender welke wettelijke bepaling daarin voorziet.

Art. 17.Onder voorbehoud van rechterlijke beroepen wordt geen enkel bezwaar aanvaard bij diefstal, verlies of vernietiging van een biljet of van een ten gunste van de houder opgesteld bewijs van afgifte.

Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot te verkrijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket.

Art. 18.De Nationale Loterij en de tussenpersonen van haar distributienet respecteren de anonimiteit van de spelers, behalve wanneer laatstgenoemden daaraan verzaken.

Art. 19.De biljetten kunnen de volgende vermeldingen bevatten : 1° informatie en uitleg bestemd voor de spelers.Deze vermeldingen zijn louter informatief en zijn ondergeschikt aan de tekst van dit besluit; 2° reclame ten gunste van de Nationale Loterij en, mits financiële of andere compensatie, ten gunste van derden met wie de Nationale Loterij het commercieel opportuun acht om samen te werken teneinde haar activiteiten te promoten.

Art. 20.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 21.De minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 september 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, Mevr. S. WILMES


begin


Publicatie : 2016-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^