Koninklijk Besluit van 06 september 2018
gepubliceerd op 19 september 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 houdende de benoeming in de gemene loopbaan van de titularissen van een bijzondere titel in het niveau A en de toewijzing aan de personeelsleden van het niveau A van een functie

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018013380
pub.
19/09/2018
prom.
06/09/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018013380

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


6 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 houdende de benoeming in de gemene loopbaan van de titularissen van een bijzondere titel in het niveau A en de toewijzing aan de personeelsleden van het niveau A van een functie opgenomen in de bijlage van het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, de artikelen 37 en 107, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2013 houdende de benoeming in de gemene loopbaan van de titularissen van een bijzondere titel in het niveau A en de toewijzing aan de personeelsleden van het niveau A van een functie opgenomen in de bijlage van het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A;

Gelet op het advies van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën, gegeven op 29 september 2017 en 8 december 2017;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 november 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister belast met Ambtenarenzaken, d.d. 5 maart 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 26 april 2018;

Gelet op het protocol van onderhandelingen nr. D.I. 337/D/108-1 van het sectorcomité II - Financiën, gesloten op 10 juli 2018;

Gelet op de vrijstelling van het verrichten van de regelgevingsimpactanalyse, bedoeld in artikel 8, § 1, 4°, van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen verlengd met vijftien dagen die op 19 juli 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat met het oog op de interne mobiliteit binnen de Federale Overheidsdienst Financiën het moet mogelijk zijn om ambtenaren van de centrale diensten tewerk te stellen in de buitendiensten zonder dat de van ambtswege opgelegde nieuwe dienstaanwijzing het verlies inhoudt van het supplement bedoeld in artikel 32, § 1, van het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën;

Op de voordracht van de Minister van Financiën en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 13 van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 houdende de benoeming in de gemene loopbaan van de titularissen van een bijzondere titel in het niveau A en de toewijzing aan de personeelsleden van het niveau A van een functie opgenomen in de bijlage van het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A, wordt aangevuld met een lid, luidende: "In afwijking van het eerste en het tweede lid behouden de ambtenaren het weddesupplement wanneer zij: 1° in uitvoering van artikel 49, § 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, wegens dwingende noodzakelijkheid worden aangewezen voor een buitendienst binnen hun administratieve standplaats; 2° in uitvoering van artikel 50 van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel, ambtshalve gemuteerd worden naar een buitendienst gevestigd in een andere administratieve standplaats.".

Art. 2.Artikel 14 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een lid, luidende: "In afwijking van het eerste lid behouden de ambtenaren het weddesupplement wanneer zij: 1° in uitvoering van artikel 49, § 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, wegens dwingende noodzakelijkheid worden aangewezen voor een buitendienst binnen hun administratieve standplaats; 2° in uitvoering van artikel 50 van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel, ambtshalve gemuteerd worden naar een buitendienst gevestigd in een andere administratieve standplaats.".

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2014.

Art. 4.De minister bevoegd voor de Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 september 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT


begin


Publicatie : 2018-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^