Koninklijk Besluit van 06 september 2020
gepubliceerd op 16 september 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de verhoging van het loonbarema voor de die

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2020042208
pub.
16/09/2020
prom.
06/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020042208

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


6 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de verhoging van het loonbarema voor de dienstverantwoordelijken in de diensten voor opvanggezinnen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de verhoging van het loonbarema voor de dienstverantwoordelijken in de diensten voor opvanggezinnen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 september 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, N. MUYLLE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2019 Verhoging van het loonbarema voor de dienstverantwoordelijken in de diensten voor opvanggezinnen (Overeenkomst geregistreerd op 5 maart 2020 onder het nummer 157485/CO/331)

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en de werkgevers van de diensten voor opvanggezinnen van de Vlaamse Gemeenschap die ressorteren onder het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC 331). § 2. Onder "werknemers" wordt verstaan : de vrouwelijke en mannelijke werknemers die worden tewerkgesteld als dienstverantwoordelijken in de diensten voor opvanggezinnen.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst geeft uitvoering aan punt 1.1.3. van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-/non-profitsectoren van 8 juni 2018. Deze collectieve arbeidsovereenkomst betreft de valorisatie van het barema voor de dienstverantwoordelijken in de diensten voor opvanggezinnen, meer bepaald een verdere stap in een overbruggingstraject ten aanzien van het barema B1A.

Art. 3.§ 1. Het brutoloon voor de werknemers die worden tewerkgesteld als dienstverantwoordelijken wordt met ingang van 1 oktober 2019 verhoogd, ongeacht de baremieke anciënniteit van de werknemer.

Deze baremieke verhoging bedraagt op voltijdse basis, bruto en exclusief patronale lasten, 572,69 EUR op jaarbasis. Hogergenoemde baremieke verhoging wordt op maandbasis toegepast op het barema MV1 bis met ingang van 1 oktober 2019.

Onder het "barema MV1 bis" wordt verstaan : het barema MV1 bis zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16 oktober 2007 in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (registratienummer 85887 van 29 november 2007; koninklijk besluit van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008013035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de verhoging van het loonbarema voor de die type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008012971 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008013029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen va sluiten; Belgisch Staatsblad van 3 september 2008) en gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 5 november 2012 inzake de verhoging van het loonbarema van de dienstverantwoordelijken in de diensten voor opvanggezinnen van de Vlaamse Gemeenschap (registratienummer 112580/CO/331). § 2. Voor het bepalen van de bruto maandlonen, worden de bruto jaarlonen gedeeld worden door twaalf.

De brutolonen worden vastgesteld overeenkomstig de berekeningswijze bepaald in dit artikel en als bijlage aan deze collectieve arbeidsovereenkomst opgenomen. § 3. Ingeval de werknemer, voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze collectieve arbeidsovereenkomst, bij de werkgever reeds een hoger bruto maandloon genoot dan het uitgangsbarema MV1 bis vóór 1 oktober 2019, dan wordt de verhoging zoals bepaald in § 1 van dit artikel toegepast op het bruto maandloon dat voor de werknemer van toepassing was vóór de inwerkingtreding van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 4.Het in bijlage bij deze collectieve arbeidsovereenkomst vastgesteld loon of, in voorkomend geval, de maandelijkse verhoging als gevolg van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt op dezelfde wijze en op hetzelfde tijdstip geïndexeerd als de lonen die van toepassing zijn in de sector.

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking met ingang van 1 oktober 2019 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd, mits een opzeggingstermijn van zes maanden, gericht bij een ter post aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 6 september 2020.

De Minister van Werk, N. MUYLLE

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de verhoging van het loonbarema voor de dienstverantwoordelijken in de diensten voor opvanggezinnen Aangepast barema dienstverantoordelijken in de diensten voor opvanggezinnen Barema MV1bis met uitwerking vanaf 1 oktober 2019 (coëfficiënt 1,0824)

Anciënniteit/Ancienneté

Maandloon/Salaire mensuel

Jaarloon/Salaire annuel

0

2 426,55

29 118,55

1

2 469,77

29 637,19

2

2 536,16

30 433,93

3

2 625,77

31 509,27

4

2 714,85

32 578,25

5

2 715,75

32 589,03

6

2 842,72

34 112,62

7

2 988,20

35 858,44

8

2 988,20

35 858,44

9

3 062,30

36 747,65

10

3 101,94

37 223,30

11

3 136,36

37 636,35

12

3 229,81

38 757,67

13

3 230,72

38 768,58

14

3 357,68

40 292,17

15

3 358,59

40 303,08

16

3 539,62

42 475,45

17

3 613,68

43 364,15

18

3 719,73

44 636,79

19

3 793,79

45 525,48

20

3 793,79

45 525,48

21

3 867,85

46 414,18

22

3 873,58

46 483,02

23

4 001,46

48 017,52

24

4 128,43

49 541,10

25

4 129,32

49 551,88

26

4 129,32

49 551,88

27

4 130,23

49 562,79


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 6 september 2020.

De Minister van Werk, N. MUYLLE


begin


Publicatie : 2020-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^