Koninklijk Besluit van 06 september 2020
gepubliceerd op 16 september 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs van de diensten

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2020042209
pub.
16/09/2020
prom.
06/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020042209

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


6 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 september 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, N. MUYLLE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2019 Arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur (Overeenkomst geregistreerd op 16 december 2019 onder het nummer 155922/CO/140) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur uitbaten en die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, alsook op hun chauffeurs.

Onder "chauffeurs" wordt bedoeld : de mannelijke en vrouwelijke chauffeurs. HOOFDSTUK II. - Juridisch kader

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2019 (nr. 151198/CO/140), gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de arbeiders van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.

Zij wordt afgesloten in uitvoering van het protocolakkoord van 14 oktober 2019 voor de jaren 2019-2020.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten wat de arbeidsduur betreft in toepassing van de wet van 17 maart 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen en in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 42 van de Nationale Arbeidsraad betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen. HOOFDSTUK III. - Begripsomschrijving

Art. 3.Met "vervoer verricht met huurauto's met chauffeur" wordt bedoeld : ieder bezoldigd personenvervoer met voertuigen met een capaciteit van maximum 9 plaatsen (de chauffeur inbegrepen), met uitzondering van het taxivervoer en het geregeld vervoer.

Met "geregeld vervoer" wordt bedoeld : het personenvervoer verricht voor rekening van de VVM en de SRWT-TEC, ongeacht de capaciteit van het voertuig en ongeacht het soort aandrijving van de gebruikte vervoermiddelen. Dit vervoer wordt verricht volgens de volgende criteria : een welbepaald traject en een welbepaald, geregeld uurrooster. De passagiers worden opgehaald en afgezet aan vooraf vastgelegde halten. Dit vervoer is toegankelijk voor iedereen, zelfs indien, in voorkomend geval, het verplicht is de reis vooraf te reserveren. HOOFDSTUK IV. - Arbeidsduur - Invoering nieuwe arbeidsregeling ( wet van 17 maart 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten)

Art. 4.De arbeidsduur van de chauffeurs die werken voor de onder artikel 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde werkgevers, wordt op 38 uur per week vastgesteld, oftewel op 494 uur per kwartaal (38 x 4,3333 x 3).

De normale arbeidsduur vastgesteld door dit artikel moet geëerbiedigd worden als gemiddeld over een R.S.Z.-kwartaal.

Art. 5.In afwijking van de bepalingen van artikel 4 kan, mits ondernemings-collectieve arbeidsovereenkomst ondertekend door alle werknemersorganisaties zetelend in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, geopteerd worden voor een eerbiediging van de normale arbeidsduur als gemiddeld over een kalenderjaar (1 976 uur, inclusief gelijkgestelde dagen).

Art. 6.Om de arbeidsduur te bepalen is er ook rekening gehouden met de tijd gedurende dewelke de chauffeur ter beschikking van de werkgever is, zelfs indien de chauffeur geen effectieve arbeid verricht.

Art. 7.De normale arbeidstijd mag niet meer bedragen dan 12 uur per dag.

Prestaties verricht boven 10 uur per dag en/of 50 uur per week geven recht op een overloon van 50 pct..

De bepalingen van dit hoofdstuk hebben rechtstreekse en directe werking, met uitzondering van de bepalingen onder artikel 5, die geen rechtstreekse noch directe werking hebben.

De ondernemingen die gebruik maken van de bepalingen van dit hoofdstuk dienen de uurroosters overeenkomstig de nieuwe arbeidsregelingen als een gewone bijlage aan het bestaande arbeidsreglement toe te voegen.

De invoering van een nieuwe arbeidsregeling in de onderneming moet een positieve weerslag hebben op de werkgelegenheid. HOOFDSTUK V. - Minimumloon

Art. 8.De chauffeurs van de onder artikel 1 bedoelde werkgevers worden per uur beloond.

Art. 9.Minimumloon per 1 januari 2019 Het minimumloon wordt op 1 januari 2019 op 12,5458 EUR per uur vastgesteld. Het uurloon wordt verhoogd in functie van de anciënniteit van de chauffeur in de onderneming, volgens volgende bepalingen :

Anciënniteit

Uurloon (EUR)

Ancienneté

Salaire horaire (EUR)

Minder dan 3 jaar :

12,5458

Moins de 3 années :

12,5458

Vanaf 3 jaar :

12,6714

A partir de 3 années :

12,6714

Vanaf 5 jaar :

12,7967

A partir de 5 années :

12,7967

Vanaf 8 jaar :

12,9222

A partir de 8 années :

12,9222

Vanaf 10 jaar :

13,0474

A partir de 10 années :

13,0474

Vanaf 15 jaar :

13,1733

A partir de 15 années :

13,1733

Vanaf 20 jaar :

13,2987

A partir de 20 années :

13,2987


Deze minimumlonen worden geacht overeen te stemmen met het spilindexcijfer 108,09 (basis 2014 = 100).

Art. 10.De gunstigere loonvoorwaarden die op ondernemingsvlak bestaan, worden gehandhaafd. HOOFDSTUK VI. - A.R.A.B.-vergoeding

Art. 11.De onder artikel 1 bedoelde chauffeurs genieten van een A.R.A.B.-vergoeding.

Deze bedraagt : - Op l oktober 2019 : 1,4524 EUR per uur (spilindex 108,09; basis 2014 = 100).

Art. 12.In november 2019 wordt een éénmalige forfaitaire kostenvergoeding betaald aan elke chauffeur met prestaties in 2019 die in dienst is op 1 oktober 2019 en nog steeds in dienst is op 30 november 2019.

Bedrag : - Arbeidsregime van meer dan 50 pct. ten opzichte van een voltijdse chauffeur volgens arbeidscontract : 50 EUR; - Arbeidsregime van 50 pct. of minder ten opzichte van een voltijdse chauffeur volgens arbeidscontract : 25 EUR. Deze éénmalige forfaitaire kostenvergoeding moet betaald worden met de lonen van november 2019. Zij dient net als de A.R.A.B.-vergoeding vermeld te worden op de inkomstenfiche 281.10 van de werknemers onder de rubriek "kosten eigen aan de werkgever".

Art. 13.De gunstigere voorwaarden die op ondernemingsvlak bestaan, worden gehandhaafd. HOOFDSTUK VII. - Indexering

Art. 14.De minimumlonen, de werkelijke lonen en de A.R.A.B.-vergoeding worden gekoppeld aan het gezondheidsindexcijfer, maandelijks vastgesteld door de FOD Economie en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Er wordt rekening gehouden met het rekenkundig gemiddelde van de laatste vier maanden van de gezondheidsindex.

Wanneer het voortschrijdend gemiddelde van de laatste vier maanden van de gezondheidsindex een peil bereikt welke 2 pct. of meer hoger of lager is dan het spilindexcijfer, worden de bedragen verhoogd of verlaagd met 2 pct. en wordt het spilindexcijfer aangepast tot een nieuw spilindexcijfer gelijk aan het vorige vermeerderd of verminderd met 2 pct.

Onder "spilindexcijfers" worden verstaan : de getallen behorend tot een reeks waarvan elk van de volgende bekomen wordt door het voorgaande te vermenigvuldigen met 1,02. Zij zijn als volgt samengesteld :

Spilindexcijfer bij stijging

Indice-pivot en cas de hausse

108,09

108,09

110,25

110,25

112,46

112,46

114,71

114,71

Enz.

Etc.

De berekening van het spilindexcijfer gebeurt tot op 3 cijfers na de komma : - Wanneer de 3de decimaal lager is dan 5, blijft de 2de decimaal ongewijzigd; - Wanneer de 3de decimaal gelijk of hoger is dan 5, wordt de 2de decimaal naar boven afgerond.

De lonen en de A.R.A.B.-vergoeding worden berekend tot op 4 cijfers na de komma : - Wanneer de 5de decimaal lager is dan 5, blijft de 4de decimaal ongewijzigd; - Wanneer de 5de decimaal gelijk of hoger is dan 5, wordt de 4de decimaal naar boven afgerond. HOOFDSTUK VIII. - Bijdrage aan een sociaal fonds

Art. 15.De in artikel 1 bedoelde werkgevers betalen, ten gunste van hun arbeiders, aan het "Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur" de bijdragen vastgesteld door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 1969 tot oprichting van het sociaal fonds, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en vervangen door de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2003, algemeen verbindend verklaard door het koninklijk besluit van 10 augustus 2005. HOOFDSTUK IX. - Geldigheidsduur

Art. 16.Deze overeenkomst treedt in werking op 1 oktober 2019 en is voor onbepaalde duur gesloten.

Zij kan door iedere ondertekenende partij opgezegd worden mits betekening per aangetekende brief aan de voorzitter van het paritair comité van een opzeggingstermijn van zes maanden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 6 september 2020.

De Minister van Werk, N. MUYLLE


begin


Publicatie : 2020-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^