Koninklijk Besluit van 06 september 2020
gepubliceerd op 22 september 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort, tot oprichting van een "Compensatiefond

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2020042663
pub.
22/09/2020
prom.
06/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020042663

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


6 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort, tot oprichting van een "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort" en tot vaststelling van zijn statuten (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort, tot oprichting van een "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort" en tot vaststelling van zijn statuten.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 september 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, N. MUYLLE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2019 Oprichting van een "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort" en vaststelling van zijn statuten (Overeenkomst geregistreerd op 17 december 2019 onder het nummer 155990/CO/301.05) Oprichting

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft als voorwerp de oprichting van een "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort" in toepassing van de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, waarvan de statuten hierna zijn vastgesteld.

Art. 3.Dit fonds neemt de rechten en plichten over, alsmede het actief en het passief van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de haven van Zeebrugge-Brugge", opgericht bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge-Brugge, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 22 januari 2009.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 4 november 2019.

Elk van de contracterende partijen kan ze opzeggen mits een opzeggingstermijn van drie maanden welke bij een ter post aangetekende brief wordt betekend aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort.

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heft de collectieve arbeidsovereenkomst op van 9 november 2007 betreffende de oprichting van een "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de haven van Zeebrugge-Brugge", geregistreerd onder het nummer 86820/CO/301.05.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 6 september 2020.

De Minister van Werk, N. MUYLLE

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort, tot oprichting van een "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort" en tot vaststelling van zijn statuten Statuten HOOFDSTUK I. - Benaming, zetel, doel

Artikel 1.Er wordt overeenkomstig de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid een fonds voor bestaanszekerheid opgericht, genaamd "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort". Het fonds heeft rechtspersoonlijkheid.

Art. 2.De zetel van het fonds is gevestigd te 8380 Zeebrugge (Brugge), Evendijk-Oost 244.

Art. 3.In de algemene zin heeft het fonds tot doel : - het financieren, toekennen en uitkeren van sociale voordelen aan bepaalde personen; - het financieren en organiseren van beroepsopleiding van de werknemers en van de jongeren; - het financieren en organiseren van specifieke maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid; - het nemen van maatregelen ter bevordering van de naleving van sociale verplichtingen; - het financieren en organiseren van de opleiding van de werknemers, werkzoekenden, werklozen of andere doelgroepen.

Art. 4.Het fonds heeft tot doel : a) Het toekennen van voordelen aan de werknemers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort, zoals hieronder bepaald : 1.de erkende havenarbeiders opgenomen in de pool : de voordelen voorzien bij artikel 21, deel 1 en artikel 21, deel 2; 2. de erkende havenarbeiders buiten de pool : de voordelen voorzien bij artikel 21, deel 2;3. de logistieke werknemers met een veiligheidscertificaat : de voordelen voorzien bij artikel 21, deel 3;4. de vaklui : de voordelen voorzien bij artikel 21, deel 4;b) Het innen van bijdragen ter financiering van het fonds ten laste van de werkgevers die de arbeiders onder a) vermeld tewerkstellen;c) Het innen van de extra financiële bijdragen opgelegd door het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort.Deze bijdragen worden aangewend voor een sociaal doel. HOOFDSTUK II. - Beheer

Art. 5.Het fonds wordt beheerd door een raad van beheer, samengesteld uit minstens vier leden, waarvan de helft aangeduid wordt door de werkgeversvertegenwoordigers en de andere helft door de werknemersvertegenwoordigers in het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort.

Deze leden worden door het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort onder de effectieve of plaatsvervangende leden ervan aangesteld.

De beheerders oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij het paritair subcomité anders zou bepalen.

Hun mandaat eindigt van rechtswege wanneer hun functie van lid van het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort eindigt.

Nochtans, ingeval hun mandaat in het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort eindigt, blijven de leden van de raad van beheer in functie tot het nieuw aangesteld Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort overgaat tot hun vervanging.

Het paritair subcomité kan de leden van de raad van beheer eveneens te allen tijde afzetten.

Bij overlijden of ontslagname van een beheerder, voorziet het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort in de vervanging door de aanduiding van een lid van het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort behorende tot dezelfde vertegenwoordiging als de overleden of uitgetreden beheerder.

Art. 6.Ieder jaar duidt de raad van beheer in zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter aan. Hij duidt de persoon aan die belast wordt met het secretariaat. De secretaris moet geen lid zijn van de raad van beheer.

Het voorzitterschap dient om het jaar waargenomen te worden door een lid van de werkgevers- en een lid van de werknemersvertegenwoordiging.

De ondervoorzitter wordt altijd aangeduid in de andere vertegenwoordiging dan deze waartoe de voorzitter behoort.

Art. 7.De raad van beheer vergadert op bijeenroeping van de voorzitter.

De voorzitter is ertoe gehouden minstens ieder kwartaal en telkens ten minste twee leden van de raad van beheer erom verzoeken de raad bijeen te roepen.

De oproepingen vermelden de beknopte agenda.

De leden van de raad van beheer mogen zich, ingeval zij verhinderd zijn om de raad van beheer bij te wonen, laten vertegenwoordigen door een ander lid van de raad van beheer door middel van een schriftelijke volmacht.

De verslagen van de vergaderingen worden opgemaakt door de secretaris en ondertekend door degene die de vergadering heeft voorgezeten.

Uittreksels van deze verslagen worden ondertekend door de voorzitter of door twee beheerders.

Alhoewel er zoveel mogelijk gestreefd wordt naar unanieme beslissingen worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen der aanwezige of geldig vertegenwoordigde leden (dat is de helft plus één, onthoudingen worden niet meegeteld).

Over punten die niet duidelijk vermeld worden op de agenda van de bijeenroeping tot de vergadering kan slechts worden gestemd indien alle beheerders aanwezig zijn.

De beheerders mogen niet deelnemen aan de beraadslaging of stemming betreffende aangelegenheden waarbij zij persoonlijk betrokken zijn.

Hun onthouding wordt in de verslagen opgetekend.

Art. 8.De raad van beheer heeft als opdracht het Fonds te beheren en alle maatregelen te treffen welke nodig blijken voor zijn goede werking.

Hij heeft de meest uitgebreide machten voor het beheer en het besturen van het fonds en voor de verwezenlijking van zijn doel. Hij mag namelijk hiervoor onder andere alle contracten sluiten en ondernemingen aannemen; alle roerende en onroerende goederen, die nodig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, kopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren; alle leningen op korte of lange termijn aangaan; toestemmen in de hypotheken op de onroerende goederen van het fonds; alsook alle voorrechten, alle private of officiële subsidies, tegemoetkomingen en legaten aanvaarden; alle subrogaties en borgstellingen toestaan of aanvaarden; van alle zakelijke of uit verbintenissen voortspruitende rechten, evenals van alle zakelijke of persoonlijke borgstellingen afstand doen; handlichting geven, vóór of na betaling; van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen of andere beletsels; de dadelijke uitwinning toestaan; laten pleiten, als eiser of als verweerder voor alle rechtbanken; alle vonnissen uitvoeren of doen uitvoeren; dadingen aangaan; compromissen aangaan.

De rechtsvorderingen, zowel als eiser en als verweerder, worden ingeleid of verdedigd in naam van het fonds door de raad van beheer, op vervolging en benaarstiging van de voorzitter of van één van de beheerders die daartoe afgevaardigd wordt.

De raad van beheer brengt minstens jaarlijks schriftelijk verslag uit aan het paritair subcomité over het vervullen van haar opdracht.

De raad van beheer kan bijzondere bevoegdheden aan één of meerdere van haar leden of zelfs aan derden overdragen.

Voor al de andere handelingen dan die waarvoor door de raad bijzondere opdracht werd gegeven, volstaan, opdat het fonds geldig tegenover derden zou vertegenwoordigd zijn, de gezamenlijke handtekeningen van twee beheerders, één van elke vertegenwoordiging, zonder dat deze beheerders van enige beraadslaging, machtiging of bijzondere machtiging moeten laten blijken.

De beheerders zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat, en zij gaan ten gevolge van hun beheer geen enkele persoonlijke verplichting aan ten opzichte der verbintenissen van het fonds en kunnen derhalve niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. HOOFDSTUK III. - Financiering

Art. 9.Het fonds beschikt over de overeengekomen bijdragen door de in artikel 4, b) bedoelde werkgevers.

Art. 10.De verschuldigde bijdrage, vermeld in artikel 9, bedraagt voor de arbeiders vermeld in artikel 4, a), 1. : - Bijdrage voor vergoedingen : 9 pct. op het totale bedrag van de aan de R.S.Z. aangegeven brutolonen, verminderd met de totaliteit van het loon voor gewaarborgde lonen in geval van arbeidsongeval, herverdelingsdagen, educatief verlof en eindejaarspremie, waarvan 0,9 procentpunt wordt toegewezen aan de solidariteitsbijdrage; - Bijdrage voor feestdagen : 4 pct. op het totale bedrag van de aan de R.S.Z. aangegeven brutolonen, verminderd met de totaliteit van het loon voor gewaarborgde lonen in geval van arbeidsongeval, herverdelingsdagen, educatief verlof en eindejaarspremie, waarvan 0,4 procentpunt wordt toegewezen aan de solidariteitsbijdrage; - Bijdrage voor eindejaars- en syndicale premie : 13 pct. op het totale bedrag van de aan de R.S.Z. aangegeven brutolonen, verminderd met de totaliteit van het loon voor gewaarborgde lonen in geval van arbeidsongeval, herverdelingsdagen, educatief verlof en eindejaarspremie, waarvan 1 procentpunt wordt toegewezen aan de solidariteitsbijdrage; - Bijdragen voor vorming en opleiding : - 0,10 pct. op 108 pct. van het totale bedrag van de aan de R.S.Z. aangegeven brutolonen; - 0,80 pct. van het totale bedrag van de aan de R.S.Z. aangegeven brutolonen, verminderd met de totaliteit van het loon voor gewaarborgde lonen in geval van arbeidsongeval, herverdelingsdagen, educatief verlof en eindejaarspremie, waarvan 0,20 procentpunt wordt toegewezen aan de solidariteitsbijdrage; - Bijdrage voor het pensioenfonds : 1,81 pct. op het totale bedrag van de aan de R.S.Z. aangegeven brutolonen, verminderd met de totaliteit van het loon voor gewaarborgde lonen in geval van arbeidsongeval.

Een solidariteitsbijdrage van 2,50 pct. op het totale bedrag van de aan de R.S.Z. aangegeven brutolonen, verminderd met de totaliteit van het loon voor gewaarborgde lonen in geval van arbeidsongeval, herverdelingsdagen, educatief verlof en eindejaarspremie is inbegrepen in de voormelde bijdragen.

Art. 10bis.De verschuldigde bijdrage, vermeld in artikel 9, bedraagt voor de arbeiders vermeld in artikel 4, a), 2. : - Bijdragen voor vorming en opleiding : 0,10 pct. op 108 pct. van het totale bedrag van de aan de R.S.Z. aangegeven brutolonen; - Bijdrage voor het pensioenfonds : 1,81 pct. op het totale bedrag van de aan de R.S.Z. aangegeven brutolonen, verminderd met de totaliteit van het loon voor gewaarborgde lonen in geval van arbeidsongeval; - Een solidariteitsbijdrage van 2,50 pct. op het totale bedrag van de aan de R.S.Z. aangegeven brutolonen, verminderd met de totaliteit van het loon voor gewaarborgde lonen in geval van arbeidsongeval, herverdelingsdagen, educatief verlof en eindejaarspremie.

Art. 10ter.De verschuldigde bijdrage, vermeld in artikel 9, bedraagt voor de arbeiders vermeld in artikel 4, a), 3. : - Bijdrage voor het sociaal fonds : 2 pct. op het totale bedrag van de aan de R.S.Z. aangegeven brutolonen, verminderd met de totaliteit van het loon voor gewaarborgde lonen in geval van arbeidsongeval, herverdelingsdagen en eindejaarspremie; - Bijdragen voor vorming en opleiding : - 0,10 pct. op 108 pct. van het totale bedrag van de aan de R.S.Z. aangegeven brutolonen; - 0,80 pct. van het totale bedrag van de aan de R.S.Z. aangegeven brutolonen, verminderd met de totaliteit van het loon voor gewaarborgde lonen in geval van arbeidsongeval, herverdelingsdagen, educatief verlof en eindejaarspremie.

Art. 10quater.De verschuldigde bijdrage, vermeld in artikel 9, bedraagt voor de arbeiders vermeld in artikel 4, a), 4. : - Bijdragen voor vorming en opleiding : - 0,10 pct. op 108 pct. van het totale bedrag van de aan de R.S.Z. aangegeven brutolonen; - 0,30 pct. van het totale bedrag van de aan de R.S.Z. aangegeven brutolonen, verminderd met de totaliteit van het loon voor gewaarborgde lonen in geval van arbeidsongeval, herverdelingsdagen, educatief verlof en eindejaarspremie.

Art. 11.De bijdragen worden door de Centrale der Werkgevers Zeebrugge vzw, in opdracht van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort", maandelijks geïnd.

Art. 12.De per loonperiode gefactureerde verschuldigde bijdragen worden door de Centrale der Werkgevers Zeebrugge vzw per loonperiode geïnd bij de betrokken werkgevers.

De voor elke vervallen kalendermaand verschuldigde bijdragen moeten uiterlijk de vijftiende van de volgende maand door de Centrale der Werkgevers Zeebrugge vzw betaald worden op de rekening van het fonds.

Binnen dezelfde termijn zal een aangifte tot staving van deze bijdragen overgemaakt worden aan het fonds.

Art. 13.Vanaf de zestiende van de maand die volgt op de kalendermaand waarop de bijdragen betrekking hebben, worden de bijdragen verhoogd met een nalatigheidsintrest die gelijk is aan het percentage van de verwijlintresten vastgesteld voor de bijdragen van sociale zekerheid, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is.

Duurt de wanbetaling meer dan 30 dagen verder, dan is de werkgever verplicht bij eenvoudig verstrijken van deze termijn en zonder dat er enige ingebrekestelling vereist is, een verhoging van 10 pct. met een minimum van 25 EUR te betalen.

Bij betalingsachterstand van een werkgever kan de Centrale der Werkgevers Zeebrugge vzw tevens een beroep doen op de bankgarantie die met het oog daarop door de aangesloten werkgevers zal worden verstrekt.

Het inspannen van een gerechtelijke invordering zal geen afbreuk doen aan de bepalingen van deze alinea.

In geval van behoorlijk gerechtvaardigde overmacht kan de raad van beheer van het fonds overeenkomstig het éénparig advies van het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort van de betaling der verhoogde bijdragen en nalatigheidsintresten afzien.

Art. 14.De werkingskosten van het fonds kunnen omvatten : A. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen;

B. Diensten en diverse goederen;

C. Afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa;

D. Voorzieningen voor risico's en kosten;

E. Andere werkingskosten.

De financiële kosten kunnen omvatten : A. Kosten van schulden;

B. Waardeverminderingen op geldbeleggingen;

C. Waardeverminderingen bij de realisatie van geldbeleggingen;

D. Waardeverminderingen en minderwaarden op "overige vorderingen";

E. Andere financiële kosten.

Zij worden gedekt door : a) de intresten der kapitalen, welke door middel van de storting der bijdragen gevormd worden;b) door de opbrengst van een inhouding van 10 pct.op de bijdragen voor vergoedingen (9 pct.) en voor betaalde feestdagen (4 pct.) zoals voorzien in artikel 10, zijnde 1,30 procentpunt van de solidariteitsbijdrage ingehouden op het loon van de werknemers vermeld in artikel 4, a), 1. en artikel 4, a), 2..

De inhouding van 1,30 procent punt van de solidariteitsbijdrage komt voor 1/3de ten goede aan het eigenlijk beheer van het fonds en voor 2/3de aan de uitbetalingsinstellingen.

De raad van beheer bepaalt elk jaar of deze middelen volstaan om de werkingskosten te dekken. Indien dit niet het geval is, doet de raad hieromtrent een voorstel aan het paritair subcomité.

Art. 15.Het bedrag van de bijdragen en de beheerskosten kunnen slechts gewijzigd worden mits unaniem akkoord en bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit. HOOFDSTUK IV. - Balans en rekeningen

Art. 16.Het boekjaar neemt een aanvang op 1 januari en eindigt op 31 december.

Art. 17.Elk jaar wordt, uiterlijk tijdens de maand december, een begroting voor het volgende jaar ter goedkeuring aan het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort voorgelegd.

Art. 18.De rekeningen worden elk jaar op 31 december afgesloten. De afsluiting en de balans dienen opgemaakt te worden conform de voorwaarden vastgelegd in het koninklijk besluit van 15 januari 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende de boekhouding en de jaarrekening met betrekking tot de fondsen voor bestaanszekerheid.

Conform ditzelfde koninklijk besluit dienen de jaarrekeningen, het jaarverslag met betrekking tot het fonds voor bestaanszekerheid en het verslag van de revisor(en) of de accountant(s), jaarlijks te worden overgemaakt aan de voorzitter van het bevoegd paritair subcomité, die ze onmiddellijk voorlegt aan het paritair subcomité. De voorzitter van het paritair subcomité bezorgt vervolgens onmiddellijk een afschrift aan de Minister van Tewerkstelling en Arbeid.

De balans, samen met hoger bedoelde schriftelijke jaarlijkse verslagen, dienen uiterlijk tijdens de maand juni ter goedkeuring aan het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort te worden voorgelegd.

Art. 19.Het paritair subcomité zal een revisor of accountant aanstellen. Ingeval het paritair subcomité het niet eens wordt over een bepaalde naam, stelt het twee namen voor aan de bevoegde minister, die beslist. Deze revisor of accountant heeft een onbeperkt recht van toezicht en onderzoek over al de boekhoudkundige verrichtingen van het fonds, doch mag zich niet met het beheer inlaten. De revisor of accountant kan, na vooraf het fonds te hebben ingelicht, ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en om het even welke geschriften van het fonds. HOOFDSTUK V. - Ontbinding en vereffening

Art. 20.Het fonds kan slechts bij beslissing van het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort ontbonden worden.

Deze beslissing dient tevens de vereffenaar(s) aan te duiden, hun machten en hun bezoldiging te bepalen en vast te stellen welke bestemming aan het sociaal vermogen gegeven wordt. HOOFDSTUK VI. - Toegekende voordelen

Art. 21.De onder dit hoofdstuk opgesomde voordelen worden onder de gestelde voorwaarden toegekend aan de werknemers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort zoals hierna bepaald.

Deel 1. Voordelen voor de erkende havenarbeiders opgenomen in de pool, conform artikel 4, a), 1. van de statuten A. Aanwezigheidsvergoeding Toekenningsmodaliteiten De aanwezigheidsvergoeding wordt toegekend aan de erkende havenarbeiders opgenomen in de pool die volgende voorwaarden vervullen : 1) Zich in het officieel aanwervingsbureau ter aanwerving hebben aangeboden en niet tewerkgesteld geweest zijn, behoudens de gevallen onder punten 4) en 5) van deze paragraaf;2) Niet in staking of niet het voorwerp van lock-out zijn;3) Behoren tot de categorie A zoals omschreven in de geldende codex voor de havenarbeiders opgenomen in de pool van de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort;4) De aanwezigheidsvergoeding wordt ook uitbetaald voor de dagen van vrijstelling van stempelcontrole als deze laatste het aanvullen van het aantal vakantiedagen tot een volledige vakantieperiode van 20 dagen gerekend in het regime van de 5-dagenweek tot doel heeft;5) De aanwezigheidsvergoeding wordt ook uitbetaald voor de lesdagen gevolgd in het kader van de aan de haven georganiseerde beroepsopleiding;6) Recht hebben op werkloosheidsvergoedingen. Bedrag Het bedrag van de aanwezigheidsvergoeding welke, naast de dagelijkse hoofdvergoeding voor werkloosheid, per 1 januari van elk werkingsjaar wordt vastgelegd volgens de van kracht zijnde collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor het havenbedrijf.

Uitkeringsmodaliteiten De aanwezigheidsvergoedingen worden per maand na de vervaltermijn uitbetaald. Zij mogen uitgekeerd worden door bemiddeling van de door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening erkende uitbetalingsinstellingen. Met het oog op de uitbetaling van de aanwezigheidsvergoedingen, ontvangen de hierboven bedoelde instellingen de nodige sommen van het fonds voor bestaanszekerheid.

Het fonds mag evenwel de nodige sommen voor de uitkering der aanwezigheidsvergoedingen aan de uitbetalingsinstellingen voorschieten. Deze laatsten zijn verantwoordelijk voor de hun toevertrouwde sommen en moeten de aanwending ervan rechtvaardigen volgens de door het fonds gegeven onderrichtingen.

Financiering Dit voordeel wordt gefinancierd met de bijdrage voor vergoedingen.

B. Bijpassing in geval van arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte, ongeval van gemeen recht of beroepsziekte Toekenningsmodaliteiten Ingeval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval van gemeen recht, wordt, gedurende de eerste dertig kalenderdagen, voor elke dag arbeidsongeschiktheid (vijfdagenstelsel) een aanvulling bovenop de ZIV-uitkering toegekend aan de erkende havenarbeiders opgenomen in de pool.

Deze aanvulling kan worden geweigerd aan de bedoelde havenarbeiders indien de procedure in geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval van gemeen recht, zoals voorzien in de geldende codex voor de havenarbeiders opgenomen in de pool van de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort, niet correct wordt gevolgd.

Deze aanvulling wordt niet uitbetaald ingeval van arbeidsongeschiktheid tijdens de voorbereidingslessen tot veilig werken en tot het verwerven van de vakbekwaamheid (initiatieopleiding).

Bedrag Deze aanvulling op de ZIV-uitkering wordt als volgt berekend : - gedurende de eerste zeven kalenderdagen: feestdagloon verminderd met daguitkering primaire ongeschiktheid (60 pct. van de loongrens ZIV).

Dit bedrag wordt telkens per 1 januari vastgelegd voor een volledig jaar; - vanaf de achtste kalenderdag : 25,88 pct. van het feestdagloon.

Uitkeringsmodaliteiten De aanvullingen bovenop de ZIV-uitkeringen worden tweemaal per maand uitbetaald door CEWEZ vzw voor rekening van het fonds.

Financiering Dit voordeel wordt gefinancierd met de bijdrage voor vergoedingen.

C. Gewaarborgd loon wegens bijzondere gebeurtenissen Toekenningsmodaliteiten Het fonds wordt, ten overstaan van de belanghebbenden, belast met het geheel van de verplichtingen betreffende het behoud van het normaal loon, zoals zij voortvloeien uit de bepalingen van het in uitvoering van artikel 30 van de wet op de arbeidsovereenkomsten getroffen besluit of van een collectieve arbeidsovereenkomst van het bevoegd paritair comité die gunstiger bepalingen dan voormeld besluit inhoudt.

De toepassing van het vorig lid wordt beoordeeld, niet in functie van de effectieve dienst van de belanghebbenden bij een bepaalde werkgever, doch in functie van de inschrijving van betrokkenen in het havenbedrijf waarvoor het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort bevoegd is.

Bedrag De vergoeding voor klein verlet voor de erkende havenarbeiders opgenomen in de pool is gelijk aan het verschil tussen het feestdagloon en de dagelijkse hoofdvergoeding voor werkloosheid.

Uitkeringsmodaliteiten De uitkering van dit voordeel valt ten laste van het fonds. Het wordt éénmaal per maand uitbetaald door bemiddeling van de door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening erkende uitbetalingsinstellingen.

Opsomming rechthebbende dagen klein verlet De vergoeding voor klein verlet wordt toegekend voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten conform het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon van de werklieden (de dienstboden), de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen (Belgisch Staatsblad 11 september 1963), aangevuld en/of gewijzigd door : - het koninklijk besluit van 8 juni 1984 (Belgisch Staatsblad van 16 juni 1984); - het koninklijk besluit van 27 februari 1989 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 1989); - het koninklijk besluit van 7 februari 1991 (Belgisch Staatsblad van 15 februari 1991); - het koninklijk besluit van 19 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/1998 pub. 22/06/1999 numac 1999022160 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische bijdrage voor 1998 aan het « Trustfonds voor de financiering van de tenuitvoerlegging van het Protocol van Montréal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken » type koninklijk besluit prom. 19/11/1998 pub. 08/09/1999 numac 1999022158 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische bijdrage voor 1998 aan het « Trustfonds voor de financiering van de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Wenen ter bescherming van de ozonlaag » sluiten (Belgisch Staatsblad van 28 november 1998); - het koninklijk besluit van 22 maart 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/03/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999022246 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 161 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 22/03/1999 pub. 27/04/1999 numac 1999012133 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1991 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief voor de sector van de beschutte werkplaatsen sluiten (Belgisch Staatsblad van 2 april 1999); - het koninklijk besluit van 9 januari 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/01/2000 pub. 03/03/2000 numac 2000022065 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding sluiten (Belgisch Staatsblad van 2 februari 2000); - de wet van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven type wet prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten (Belgisch Staatsblad van 15 september 2001); - het koninklijk besluit van 1 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013002054 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A type koninklijk besluit prom. 01/12/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013000738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 14 januari 2013 betreffende het burgerinitiatief in de zin van de Europese Verordening nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 type koninklijk besluit prom. 01/12/2013 pub. 25/03/2014 numac 2014000134 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 14 januari 2013 betreffende het burgerinitiatief in de zin van de Europese Verordening nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011. - Duitse vertaling sluiten (Belgisch Staatsblad van 13 december 2013).

Op basis van voormelde wetgeving wordt een vergoeding toegekend aan de havenarbeiders opgenomen in de pool voor volgende dagen :

Gebeurtenis

Duur

Tijdstip

Huwelijk van de werknemer

2 dagen

te kiezen tijdens de week van de gebeurtenis of de daaropvolgende week

Huwelijk van : - een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) - een (schoon)broer, (schoon)zuster, (schoon)vader, (schoon)moeder, stiefvader of -moeder, kleinkind van de werknemer

1 dag

de dag van het huwelijk (burgerlijk of kerkelijk)

Priesterwijding of kloosterintrede van : - een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) - een (schoon)broer of (schoon)zuster van de werknemer

1 dag

de dag van de plechtigheid

Overlijden van : - de echtgeno(o)t(e) - een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) - de (schoon)vader, (schoon)moeder, stiefvader of -moeder van de werknemer

3 dagen

te kiezen in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis

Overlijden van een (schoon)broer, (schoon )zuster, grootvader, grootmoeder, kleinkind, overgrootvader, overgrootmoeder, achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) die bij de werknemer inwoont

2 dagen

te kiezen in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis

Overlijden van een (schoon)broer, (schoon )zuster, grootvader, grootmoeder, kleinkind, overgrootvader, overgrootmoeder, achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) die niet bij de werknemer inwoont

1 dag

dag van de begrafenis

Plechtige communie van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e)

1 dag

dag van de plechtigheid of de werkdag ervoor of erna wanneer de plechtigheid plaatsvindt op een zaterdag, zondag of feestdag

Deelneming aan het feest van de vrijzinnige jeugd van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) daar waar dit feest plaatsvindt

1 dag

dag van het feest of de werkdag ervoor of erna wanneer het feest plaatsvindt op een zaterdag, zondag of feestdag

Verblijf van de dienstplichtige werknemer in een rekruterings- en selectiecentrum of in een militair hospitaal ten gevolge van zijn verblijf in een rekruterings- en selectiecentrum

de nodige tijd met een maximum van 3 dagen


Verblijf van de werknemer-gewetensbezwaarde op het bestuur van de medische expertise of in één van de verplegingsinrichtingen, die overeenkomstig de wetgeving houdende het statuut van de gewetensbezwaarden door de Koning zijn aangewezen

de nodige tijd met een maximum van 3 dagen


Bijwonen van een familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter

de nodige tijd met een maximum van één dag


Deelneming aan een jury, oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank

de nodige tijd


Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezing

de nodige tijd


Uitoefening van het ambt van bijzitter in één van de hoofdbureaus bij de verkiezing van het Europese Parlement

de nodige tijd met een maximum van 5 dagen


Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen

de nodige tijd met een maximum van 5 dagen


Voor de toepassing van bovenstaande worden : 1) De persoon die wettelijk samenwoont met de werknemer, wordt met de echtgenoot/echtgenote van de werknemer gelijkgesteld;2) Stiefschoonvader en stiefschoonmoeder worden respectievelijk gelijkgesteld met schoonvader en schoonmoeder;3) Huwelijk of overlijden van halfzuster en halfbroer wordt respectievelijk gelijkgesteld met huwelijk of overlijden van zuster en broer. De vergoeding wordt ook toegekend voor :

Gebeurtenis

Duur

Tijdstip

Oproeping voor de rechtbank van een havenarbeider wegens bepaalde verkeersovertredingen begaan in dienst van een werkgever

1 dag

de dag van de oproeping

Oproeping tot regeling van arbeidsongevallen voor wat betreft de betwisting ingesteld door de werknemer inzake toekenning van de invaliditeit, deskundig onderzoek door dokter, wetsdokter, rechtbank

1 dag

de dag van de oproeping

Oproeping voor de rechtbank voor adoptie of nationaliteitskeuze van dit kind

1 dag

de dag van de oproeping

Oproeping als getuige bij de onderzoeksrechter of de gerechtelijke politie met betrekking tot een onderzoek dat kadert in de beroepssfeer

de nodige tijd


Deelneming syndicale vorming

het aantal dagen wordt vastgelegd volgens de inhoud van de vigerende collectieve arbeidsovereenkomsten goedgekeurd in de schoot van het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort


Financiering Dit voordeel wordt gefinancierd met de bijdrage voor vergoedingen.

D. Vaderschaps-, geboorte-, adoptie- of pleegouderverlof Toekenningsmodaliteiten Vaderschaps- of geboorteverlof In uitvoering van de wet van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven type wet prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven (Belgisch Staatsblad van 15 september 2001) wordt vaderschaps- of geboorteverlof toegekend aan de erkende havenarbeider opgenomen in de pool volgens de hierna vermelde voorwaarden.

Er is een recht om van het werk afwezig te zijn ter gelegenheid van de geboorte van een kind, gedurende 10 dagen door hen te kiezen binnen 4 maanden te rekenen vanaf de dag van de bevalling : - De werknemer ten aanzien van wie de afstamming van het kind langs zijn zijde vaststaat (vaderschapsverlof); - wanneer bij de geboorte van het kind uitsluitend een afstammingsband vaststaat ten aanzien van de moeder, de meeouder die : - of gehuwd is met diegene ten aanzien van wie de afstamming vaststaat; - of wettelijk samenwoont met diegene ten aanzien van wie de afstamming vaststaat en bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft; - of sedert een onafgebroken periode van 3 jaar voorafgaand aan de geboorte op permanente en effectieve wijze samenwoont met diegene ten aanzien van wie de afstamming vaststaat en bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft.

Het recht op geboorteverlof voor meeouders wordt in voorkomend geval in mindering gebracht van het recht op adoptieverlof.

In geval van geboorte van een tweeling of een meerling, worden de tien dagen vaderschaps- of geboorteverlof slechts éénmaal toegekend.

Adoptieverlof In uitvoering van de wet van 6 september 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018204734 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof sluiten (Belgisch Staatsblad van 26 september 2018) betreffende de wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof, wordt dit verlof toegekend volgens de hierna vermelde voorwaarden.

De erkende havenarbeider opgenomen in de pool die in het kader van een adoptie een kind in zijn gezin onthaalt, heeft met het oog op de zorg voor dit kind recht op een adoptieverlof van maximum 6 weken.

Vanaf 2019 zal er om de twee jaar telkens een week bijkomen tot het maximum van 17 weken bereikt is tegen 2027. Elke adoptieouder kan 6 weken opnemen en de bijkomende 5 weken kunnen onderling verdeeld worden tussen beide adoptieouders.

Bij gelijktijdige adoptie van meerdere minderjarige kinderen wordt de maximumduur met 2 weken per adoptieouder verlengd.

De maximumduur wordt verdubbeld wanneer het kind getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid zoals gedefinieerd in de wetgeving betreffende kinderbijslag.

Het adoptieverlof is een aaneengesloten periode. Wanneer de werknemer ervoor kiest niet het toegestane maximumaantal op te nemen, dient het verlof ten minste één week of een veelvoud van een week te bedragen.

Het adoptieverlof moet een aanvang nemen binnen 2 maanden op de inschrijving van het kind als deel uitmakend van het gezin van de werknemer in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

De adoptieouder kan in het kader van een interlandelijke adoptie de uitkering vóór het adoptieverlof reeds 4 weken vóór de effectieve opvang in het gezin in België aanvragen. Zo kan het adoptieverlof ook gebruikt worden om het kind in het buitenland op te halen. Bij koninklijk besluit zal worden bepaald hoe de werknemer het bewijs kan leveren dat die periode wordt gebruikt voor de opvang in het gezin.

Pleegouderverlof In uitvoering van de wet van 6 september 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018204734 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof sluiten (Belgisch Staatsblad van 26 september 2018) betreffende de wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof, wordt dit verlof toegekend aan de erkende havenarbeiders opgenomen in de pool volgens de hierna vermelde voorwaarden.

De erkende havenarbeider opgenomen in de pool die in het kader van langdurige pleegzorg een kind in zijn gezin onthaalt, met het oog op de zorg voor dit kind, heeft recht op pleegouderverlof gedurende een aaneengesloten periode van maximum 6 weken.

Langdurige pleegzorg wordt gedefinieerd als pleegzorg waarvan bij aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens 6 maanden in hetzelfde pleeggezin bij dezelfde pleegouders zal verblijven.

Dit pleegouderverlof van 6 weken per ouder wordt voor de pleegouder of voor beide pleegouders samen, op de volgende manier verlengd : - met 1 week vanaf 1 januari 2019; - met 2 weken uiterlijk vanaf 1 januari 2021; - met 3 weken uiterlijk vanaf 1 januari 2023; - met 4 weken uiterlijk vanaf 1 januari 2025; - met 5 weken uiterlijk vanaf 1 januari 2027.

Als er twee pleegouders zijn, zullen zij deze bijkomende weken onder elkaar verdelen.

Bedrag en uitkeringsmodaliteiten Gedurende de eerste drie dagen afwezigheid geniet de erkende havenarbeider opgenomen in de pool een vergoeding zoals voor de dagen klein verlet ten laste van het fonds en uitbetaald via door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening erkende uitbetalingsinstellingen.

Daarna ontvangt de erkende havenarbeider opgenomen in de pool een uitkering van de mutualiteit, dit in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Financiering Dit voordeel wordt gefinancierd via de bijdrage voor vergoedingen.

E. Familiaal verlof Toekenningsmodaliteiten In uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 45 van 19 december 1989 van de Nationale Arbeidsraad, heeft elke werknemer recht om van het werk afwezig te zijn op grond van dwingende redenen. De werknemer kan afwezig blijven gedurende de tijd nodig om het hoofd te bieden aan de problemen veroorzaakt door de gebeurtenissen die een dringende reden uitmaken, met een maximum van 10 werkdagen per jaar.

Voor deeltijds tewerkgestelde werknemer wordt de duur herleid in verhouding tot de duur van zijn arbeidsprestaties.

In uitvoering van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 45 van 19 december 1989 wordt onder "dwingende reden" verstaan : elke niet te voorziene, los van het werk staande gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist en dit zover de uitvoering van de arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maakt.

In het bijzonder : a) Ziekte, ongeval of hospitalisatie overkomen aan : - een met de werknemer onder hetzelfde dak wonende personen, zoals de samenwonende echtgenoten, bijzitten, ascendenten, descendenten, adoptie- of pleegkinderen, tantes of ooms van de werknemer, van zijn echtgenoot of bijzit; - aan- of bloedverwanten in de eerste graad die niet met de werknemer onder hetzelfde dak wonen; b) Ernstige materiële beschadiging van de bezittingen van de werknemer, zoals schade aan de woning door een brand of een natuurramp;c) Wordt eveneens als dwingende reden beschouwd : het bevel tot verschijning in persoon in een rechtszitting wanneer de werknemer partij is in het geding. Bedrag en uitkeringsmodaliteiten Gedurende de eerste twee dagen afwezigheid geniet de erkende havenarbeider opgenomen in de pool een vergoeding zoals voor de dagen klein verlet ten laste van het fonds en uitbetaald via door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening erkende uitbetalingsinstellingen.

Voor de overige dagen ontvangt de werknemer geen uitkeringen meer.

Financiering Dit voordeel wordt gefinancierd via de bijdrage voor vergoedingen.

F. Loon voor betaalde feestdagen Toekenningsmodaliteiten Het normaal loon voor de feestdag wordt toegekend aan de erkende havenarbeiders opgenomen in de pool : a) die de voorwaarden vastgesteld bij de wet van 4 januari 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de feestdagen Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de feestdagen, en haar uitvoeringsbesluiten vervullen en het koninklijk besluit van 2 juni 1975 tot vaststelling voor het havenbedrijf van Zeebrugge van bijzondere berekeningsregels van het loon voor de feestdagen waarop niet gewerkt wordt, alsmede tot aanwijzing van de instellingen die de last ervan dragen en de uitbetaling ervan verzekeren (Belgisch Staatsblad van 21 oktober 1975). Havenarbeiders toegetreden tot het stelsel van de verminderde arbeidsgeschikten, in uitvoering van de geldende collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor het havenbedrijf, hebben geen recht op vergoeding bovenop werkloosheid voor de betaalde feestdagen; b) die, zo zij de sub a) bedoelde voorwaarden niet vervullen, gedurende de laatste dertig kalenderdagen welke de feestdag voorafgaan, hetzij gewerkt hebben, hetzij zich regelmatig ter aanwerving aangeboden hebben.De afwezigheid van de belanghebbenden tijdens deze dagen sluit het recht op bedoeld loon niet uit, wanneer zij het gevolg is van één der gevallen opgesomd in artikel 11 van het koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de feestdagen Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de feestdagen.

Uitkeringsmodaliteiten Bij toepassing van artikel 15 van de wet van 4 januari 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de feestdagen Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de feestdagen, wordt het fonds ermede belast aan de bedoelde havenarbeiders, het loon voor de wettelijke feestdagen te betalen. De uitkering van dit loon gebeurt door bemiddeling van de door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening erkende uitbetalingsinstellingen.

In voorkomend geval zullen patronale bijdragen ten laste genomen worden door compensatiefonds en de persoonlijke bijdragen voor R.S.Z. zullen ten laste gelegd worden van de betrokken havenarbeiders.

De in vorig lid bepaalde uitkeringsmodaliteiten gelden voor iedere feestdag die : a) binnen een periode valt van dertig kalenderdagen te rekenen vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid ingevolge een arbeidsongeval;b) binnen een periode valt van dertig kalenderdagen te rekenen vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid wegens ziekte. Bedrag Telkens enig voordeel voor de erkende havenarbeiders opgenomen in de pool berekend moet worden volgens de wetgeving op de feestdagen, zal het feestdagloon als volgt berekend worden voor de volgende groepen van werknemers :

ceelbazen

functieloon maal l,5

foremannen

functieloon maal 1,33

havenarbeiders die continu werken met speciale tuigen +20 ton (kraanmannen)

functieloon maal 1,25

alle andere werknemers

functieloon maal 1,2


Het "functieloon" is het rekenkundig gemiddelde van het loon voor de dag-, morgen- en namiddagshift.

Eén of meerdere coëfficiënten vermeld hierboven (te weten : "1,5", respectievelijk "1,33" en "1,25" en tenslotte "1,2") kunnen verhoogd of verlaagd worden indien blijkt uit een voldoende representatieve steekproef uitgevoerd door CEWEZ dat de van toepassing zijnde coëfficiënten een te grote afwijking te zien geven ten opzichte van het bedrag van het vermoedelijke gemiddelde feestdagloon - zoals dat geacht kan worden bedoeld te zijn in de niet aan de havenarbeid aangepaste wetgeving - voor de desbetreffende groep(en) van werknemers. Het bedoelde voordeel is gelijk aan het verschil tussen het feestdagloon en de dagelijkse hoofdvergoeding voor werkloosheid.

Financiering Dit voordeel wordt gefinancierd met de bijdrage voor feestdagen.

G. Eindejaarspremie Bedrag en toekenningsmodaliteiten a) Aan de erkende havenarbeiders opgenomen in de pool die op de laatste dag van de referteperiode nog steeds zijn erkend, wordt een eindejaarspremie per rechtgevende dag toegekend die wordt berekend door toepassing van volgende formule : (functieloon alle werk op 30 september van de referteperiode verhoogd met de vaste premie) x 21/230.b) Komen in aanmerking als rechtgevende dagen : - de gewerkte dagen; - de gelijkstelde dagen wegens arbeidsongeval en beroepsziekte; - de gelijkgestelde dagen wegens ongeval op de weg van en naar het aanwervingslokaal; - de vergoede dagen gewaarborgd weekloon-ziekte; - de gelijkgestelde ziektedagen wegens hospitalisatie; - de dagen beroepsopleiding voor specialisatiecursussen ingericht in het kader van de aan de haven georganiseerde beroepsopleiding; - de dagen van klein verlet; - de dagen anciënniteitsverlof; - de afwezigheden op grond van een verlof om dringende redenen bedoeld bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 45 van 19 december 1989 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 6 maart 1990 (Belgisch Staatsblad van 21 maart 1990); - de dagen vaderschapsverlof; - de dagen syndicaal verlof toegekend aan havenarbeiders conform de geldende CAO-afspraken; - de herverdelingsdagen; - de halve dag medisch onderzoek.

Halve prestaties tellen als half. c) Komen in aanmerking als rechtgevende dagen maar verhoudingsgewijze berekend volgens onderstaande formule : - de gelijkgestelde ziektedagen (gewaarborgd maandloon in geval van ziekte en daarop volgende ziektedagen); - de dagen verleend volgens de wetgeving op het educatief verlof.

Het totaal van gelijkgestelde ziektedagen en dagen educatief verlof wordt vermenigvuldigd met het aantal gewerkte dagen en vervolgens gedeeld door de som van het aantal gewerkte en gestempelde dagen. d) De premie wordt betaald over een normale vigerende periode van maximum twaalf maanden, genaamd referteperiode.De referteperiode is 1 januari tot 31 december. e) De erkende havenarbeiders opgenomen in de pool die in dienst getreden zijn in de loop van de referteperiode, ontvangen een premie die berekend wordt evenredig aan het aantal maanden erkend als havenarbeider opgenomen in de pool.Hun premie wordt berekend volgens de normale voorwaarden. f) De eindejaarspremie wordt, evenredig aan het aantal maanden erkend als havenarbeider opgenomen in de pool, eveneens uitbetaald aan de erkende havenarbeiders opgenomen in de pool die tussen 1 januari van het refertejaar en de dag van de uitbetaling : - op rust gesteld werden (op de wettelijke pensioenleeftijd, vervroegd pensioen of brugpensioen); - medisch ongeschikt verklaard werden; - overleden zijn.

Hun premie wordt berekend over de normale referteperiode en volgens de normale voorwaarden. g) De erkende havenarbeiders opgenomen in de pool die ingevolge een tijdelijke volledige werkonbekwaamheid wegens arbeidsongeval, gedurende de ganse referteperiode werkonbekwaam blijven, ontvangen een premie tot aan de genezing of consolidatie van de invaliditeit.Deze premie wordt berekend door het dagbedrag te bepalen conform hoofdstuk VI, artikel G, a) en dit bedrag te vermenigvuldigen met 230. h) De erkende havenarbeiders opgenomen in de pool die ingevolge ziekte werkonbekwaam blijven gedurende de ganse referteperiode, ontvangen éénmaal voor het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin de ziekte een aanvang nam, een premie die gelijk is aan het bedrag van de in het voorgaande jaar uitgekeerde eindejaarspremie. Voor het jaar van de werkhervatting ontvangen zij een bedrag dat gelijk is aan de premie toegekend voor het jaar waarin de ziekte begonnen is, tenzij de berekening van de in aanmerking te nemen referteperiode op basis van prestaties en gelijkstelling voordeliger zou zijn. i) Erfgenamen van de overleden erkende havenarbeiders opgenomen in de pool of diegenen die als begunstigde kunnen beschouwd worden en aan wie de vorderingen mogen vereffend worden, kunnen aanspraak maken op de eindejaarsconjunctuurpremie. Uitkeringsmodaliteiten Uiterlijk 15 werkdagen na het verstrijken van de referteperiode wordt de eindejaarspremie door CEWEZ vzw uitbetaald voor rekening van het fonds.

De uitbetaling van de premie aan de erfgenamen van de overleden erkende havenarbeider opgenomen in de pool wordt uitbetaald in de maand volgend op het overlijden. Indien het functieloon op 30 september nog niet gekend is, wordt het functieloon op de dag van het overlijden genomen voor verdere berekening.

Financiering Dit voordeel wordt gefinancierd met de bijdrage voor eindejaarspremie.

H. Voordelen toegekend bij artikel 2 van de wet van 30 juni 1967 tot verruiming van de opdracht van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers.

Gelijkaardige voordelen als deze voorzien in artikel 2 van de wet van 30 juni 1967 tot verruiming van de opdracht van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, worden aan de erkende havenarbeiders opgenomen in de pool verleend ten laste van het fonds en het koninklijk besluit van 14 maart 1975, getroffen in uitvoering van het artikel 3 van de wet van 30 juni 1967 tot verruiming van de opdracht van het "Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers", Belgisch Staatsblad van 15 april 1975.

I. Ereteken en erekenteken Eretekens van de arbeid Toekenningsmodaliteiten en bedrag Aan de erkende havenarbeiders opgenomen in de pool die in aanmerking komen voor de toekenning van een Ereteken van de Arbeid worden, naast de bekostiging van het ereteken, volgende premies toegekend : - 75 EUR bij toekenning van het Ereteken van de Arbeid 2e klas; - 85 EUR bij toekenning van het Ereteken van de Arbeid 1ste klas; - 95 EUR bij toekenning van de Gouden Medaille van de Kroonorde; - 105 EUR bij toekenning van de Gouden Palmen van de Kroonorde.

Uitkeringsmodaliteiten Deze premie wordt door CEWEZ vzw uitbetaald voor rekening van het fonds.

Organisatie van de uitreikingsplechtigheid Er wordt tweejaarlijks een uitreikingsplechtigheid georganiseerd door het fonds. Alle hieraan verbonden kosten zijn ten laste van het fonds.

Erekenteken van de arbeid Eventuele kosten verbonden aan de uitreiking van een ereteken door het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid van België Albert I zijn ten laste van het fonds.

Er is geen premie verbonden aan de uitreiking van dit ereteken.

J. Vervoervergoeding Toekenningsmodaliteiten Per gecontroleerde aanwezigheid in het aanwervingslokaal wordt aan de erkende havenarbeiders opgenomen in de pool die niet zijn tewerkgesteld en die niet genieten van de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer een tussenkomst in de verplaatsingskosten uitbetaald.

Bedrag De tussenkomst in de verplaatsingskosten bedraagt ofwel het bedrag van de verplaatsingskosten (perimetervergoeding) ofwel het bedrag van de fietsvergoeding zoals voorzien in de geldende codex voor de havenarbeiders opgenomen in de pool van de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort.

Beide vergoedingen worden bepaald in functie van de woonplaats van de betrokken havenarbeiders.

Ieder jaar wordt de vervoervergoeding conform de inhoud van de dan geldende collectieve arbeidsovereenkomst aangepast.

Uitkeringsmodaliteiten De vervoervergoedingen worden tweemaal per maand uitbetaald door CEWEZ vzw voor rekening van het fonds.

Financiering Dit voordeel wordt gefinancierd met de bijdrage voor vergoedingen.

K. Bijzondere regeling voor havenarbeiders vanaf 55 jaar Toekenningsmodaliteiten De toekenningsmodaliteiten worden geregeld door de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2017 houdende het VA-stelsel voor havenarbeiders opgenomen in de pool, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven Zeebrugge-Brugge.

Bedrag Het dagbedrag van de aanwezigheidsvergoeding welke, naast de dagelijkse hoofdvergoeding voor werkloosheid aan de erkende havenarbeiders opgenomen in de pool en toegetreden tot het VA-stelsel toekomt, wordt per 1 januari van elk werkingsjaar vastgelegd volgens de van kracht zijnde collectieve arbeidsovereenkomsten in het Nationaal Paritair Comité voor het havenbedrijf.

Voor de erkende havenarbeiders opgenomen in de pool erkend vóór 1 januari 1999 : (dagshift 1 januari x 66 pct. x 95 pct.) - dagvergoeding werkloosheid per 1 januari Voor de erkende havenarbeiders opgenomen in de pool erkend vanaf 1 januari 1999 : graduele aanwezigheidsvergoeding volgens onderstaande tabel.

Anciënniteit

Aanwezigheidsvergoeding

> 30 jaar

30/30

30 jaar

30/30

29 jaar

29/30

28 jaar

28/30

27 jaar

27/30

26 jaar

26/30

25 jaar

25/30

24 jaar

24/30

23 jaar

23/30

22 jaar

22/30

21 jaar

21/30

20 jaar

20/30

19 jaar

19/30

18 jaar

18/30

17 jaar

17/30

16 jaar

16/30

15 jaar

15/30

14 jaar

14/30

13 jaar

13/30

12 jaar

12/30

11 jaar

11/30

10 jaar

10/30


Het basisbedrag voor berekening van de graduele aanwezigheidsvergoeding wordt als volgt berekend : (dagshift per 1 januari x 66 pct. x 95 pct.) - dagvergoeding werkloosheid per 1 januari.

Uitkeringsmodaliteiten De aanwezigheidsvergoeding voor havenarbeiders met verminderde arbeidsgeschiktheid wordt uitbetaald ten laste van het fonds door tussenkomst van de door de R.V.A. erkende uitbetalingsorganismen.

Financiering Dit voordeel wordt gefinancierd met de bijdrage voor vergoedingen.

L. Anciënniteitsverlof Toekenningsmodaliteiten De bepaling van het aantal anciënniteitsvakantiedagen wordt geregeld door collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor het havenbedrijf.

Deze dagen worden toegekend aan de havenarbeiders opgenomen in de pool, volgens de modaliteiten bepaald in de geldende codex voor de havenarbeiders opgenomen in de pool van de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort.

Bedrag Per anciënniteitsverlofdag wordt aan de havenarbeiders opgenomen in de pool een vergoeding betaald gelijk aan het feestdagloon verminderd met de dagvergoeding werkloosheid, dit volgens de specialisatie waartoe de havenarbeider opgenomen in de pool behoort.

Uitkeringsmodaliteiten De anciënniteitsverlofvergoeding wordt ten laste van het fonds, via de door de R.V.A. erkende uitbetalingsorganismen, uitbetaald.

Financiering Dit voordeel wordt gefinancierd met de bijdrage voor vergoedingen.

M. Verhoogde bestaanszekerheid voor de dagen werkloosheidsvakantie (BVBZ).

Toekenningsmodaliteiten Deze dagen worden toegekend aan de havenarbeiders opgenomen in de pool, volgens de modaliteiten bepaald in de geldende codex havenarbeiders opgenomen in de pool van de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort.

Bedrag Het bedrag van deze verhoogde bestaanszekerheid wordt als volgt berekend : de tegenwaarde van één dag werkloosheidsuitkering vermeerderd met 2 maal het dagbedrag van de aanwezigheidsvergoeding.

Financiering Dit voordeel wordt gefinancierd met de bijdrage voor vergoedingen.

N. Beroepsopleiding Toekenningsmodaliteiten Het verstrekken van de nodige beroepsopleiding en beroepsscholing aan erkende- en kandidaat havenarbeiders, mede in uitvoering van de beschikkingen van artikel 4, § 1, 6° van het koninklijk besluit van 5 juli 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 01/09/2004 numac 2004202157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsover type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 04/08/2004 numac 2004202238 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de erkenning van havenarbeiders in de havengebieden die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid sluiten (Belgisch Staatsblad van 4 augustus 2004) betreffende de voorwaarden en modaliteiten van de erkenning van havenarbeiders in het havengebied van Zeebrugge.

De cel beroepsopleiding staat in voor de praktische uitvoering van de beroepsopleiding. Hiernavolgende afspraken moeten gerespecteerd worden door de partijen : a) Aanvullende opleidingen voor functiespecialisaties moeten toegankelijk worden gemaakt voor alle havenarbeiders die dit wensen, op basis van de resultaten van een screening;b) Voor de functies forelieden en ceelbazen en voor de leden van niveau II moeten aangepaste opleidingen georganiseerd worden.Eveneens zullen follow-up dagen worden uitgewerkt; c) Specifieke bedrijfsgerichte opleidingen (andere dan de erkende specialisaties) kunnen door het bedrijf worden georganiseerd via de cel beroepsopleiding (BO);d) Na bespreking van het opleidingspakket worden welbepaalde kostenposten ten laste genomen door de werkgevers, mits consensus met de werknemersorganisaties;e) In zoverre zich voldoende kandidaten aanbieden, zal in een EHBO-opleiding worden voorzien voor elke havenarbeider die dit wenst;f) Een stageleider of havenarbeider al dan niet in halftijds VA of +50 jaar (aangeduid door de werkgroep eindeloopbaanproblematiek) kan worden aangeduid in consensus tussen de cel BO en het betrokken bedrijf.Richtinggevend voor de kandidaat-begeleider zijn de specificiteit van de opleiding, de ervaring van de betrokken havenarbeider en de bedrijfsmogelijkheden; g) Na goedkeuring van de cel BO zal een overzicht van de opleidingen gemaakt worden dat zal worden uitgehangen in V.D.A.B, CEWEZ en firma's; h) De kandidaten voor opleidingen worden geselecteerd door de werkgevers maar bij het uitschrijven van een opleiding in een bedrijf zal, voorafgaandelijk onder partijen, een evaluatie gebeuren van de gepresteerde shiften van de havenarbeiders tewerkgesteld in deze functie in dit bedrijf waarvoor een opleiding wordt uitgeschreven. Deze geselecteerde lijst wordt voorgelegd in de cel BO voor eventueel advies; i) Opleidingen, die leiden tot het bekomen van een functiespecialisatie, zullen georganiseerd worden in samenwerking met de cel beroepsopleiding. Bedrag en uitkeringsmodaliteiten De havenarbeiders opgenomen in de pool die een specialisatieopleiding volgen, ontvangen, via CEWEZ, bovenop de werkloosheid een bijpassing voor specialisatieopleiding ten laste van het compensatiefonds.

Deze bijpassing wordt jaarlijks per 1 januari als volgt berekend, voor het volledige jaar : (basisloon dagtaak + vaste premie + walking time) - (aanwezigheidsvergoeding + dagvergoeding werkloosheid).

Voor beroepsopleiding in halve dagen wordt de helft van de bijpassing toegekend.

Indien een havenarbeider opgenomen in de pool rang B een specialisatieopleiding volgt, wordt deze bijpassing verhoogd met het bedrag van de aanwezigheidsvergoeding.

Deze bijpassing wordt niet toegekend aan de havenarbeiders die de voorbereidingslessen tot veilig werken en tot het verwerven van de vakbekwaamheid (initiatieopleiding) volgen.

Financiering Dit voordeel wordt gefinancierd met de bijdrage voor vorming en opleiding.

O. Afscheidsvergoeding Toekenningsmodaliteiten Er wordt een afscheidsvergoeding toegekend aan de havenarbeiders opgenomen in de pool van wie de erkenning wegens medische redenen ingevolge arbeidsongeval of beroepsziekte wordt ingetrokken.

Bedrag De vergoeding wordt als volgt berekend : - 941,48 EUR per 5 jaar anciënniteit als havenarbeider; en - 941,48 EUR per 5 jaar tussen de leeftijd waarop de erkenning wordt ingetrokken en de wettelijke pensioenleeftijd geldig op het tijdstip van de berekening; en - 941,48 EUR per schijf van 10 pct. blijvende arbeidsongeschiktheid.

Een begonnen periode van 5 jaar of schijf van 10 pct. geldt als een volledige.

De vermelde bedragen zijn tarieven geldig op 1 januari 2019 en worden jaarlijks op 1 januari aangepast op basis van de stijging van het indexcijfer in het afgelopen jaar.

Uitkeringsmodaliteiten De afscheidsvergoeding wordt uitbetaald door CEWEZ vzw ten laste van het fonds.

Financiering Dit voordeel wordt gefinancierd met de bijdrage voor vergoedingen.

P. Huldiging havenarbeiders Toekenningsmodaliteiten De havenarbeiders opgenomen in de pool die in de loop van het jaar zijn toegetreden tot het stelsel van VA of met pensioen gingen, worden gehuldigd en krijgen een passend geschenk. Het compensatiefonds staat in voor de praktische uitvoering.

Financiering Dit voordeel wordt gefinancierd met de bijdrage voor vergoedingen.

Q. Vergoeding arbeidsongeval Toekenningsmodaliteiten en bedrag Aan de havenarbeiders opgenomen in de pool die ingevolge een arbeidsongeval arbeidsongeschikt zijn, wordt vanaf de 31ste kalenderdag ten laste van het fonds een beperkte aanvullende indexeerbare bijdrage op het vervangingsinkomen toegekend onder de voorwaarden bepaald in de geldende codex voor de havenarbeiders opgenomen in de pool van de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort.

Financiering Dit voordeel wordt gefinancierd met de bijdrage voor vergoedingen.

R. Vergoeding voor aanwezigheid op het periodiek medisch onderzoek Toekenningsmodaliteiten De toekenningsmodaliteiten worden geregeld door de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 september 2018 houdende de vergoeding voor aanwezigheid op het periodiek medisch onderzoek voor havenarbeiders losse pool, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort.

Bedrag De vergoeding bedraagt 50 pct. van het feestdagloon voor havenarbeiders alle werk, verminderd met 50 pct. van de dagvergoeding werkloosheid.

Uitkeringsmodaliteiten Deze vergoeding wordt uitbetaald door de uitbetalingsinstellingen.

Voor de havenarbeiders van de losse pool is deze bijpassing ten laste van het compensatiefonds.

Voor de havenarbeiders op timetable wordt de kost doorgerekend aan het betrokken bedrijf.

Financiering Dit voordeel wordt gefinancierd met de bijdrage voor vergoedingen.

Deel 2. Voordelen voor alle erkende havenarbeiders (opgenomen in de pool en buiten de pool), conform artikel 4, a), 1. en 4, a), 2. van de statuten A. Groepsverzekering Om een aanvullend pensioen op te bouwen en om bij overlijden een overlijdenskapitaal uit te keren, heeft het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid van de haven van Zeebrugge" op 1 januari 1991 een extralegaal pensioenplan ingesteld voor de havenarbeiders.

Dit extra-legaal pensioenplan omvat de uitkering van een aanvullend pensioenkapitaal in geval van leven op het ogenblik van wettelijk pensioen, alsook de betaling aan de begunstigden van een kapitaal in geval van overlijden vóór het ogenblik van wettelijk pensioen.

Dit pensioenstelsel is conform aan de wet op de aanvullende pensioenen van 28 april 2003 (Belgisch Staatsblad van 15 mei 2003) en al zijn uitvoeringsbesluiten.

De patronale premies worden : - betaald voor alle effectief inzetbare havenarbeiders; - stopgezet voor elke vorm van schorsing van erkenning, behalve voor schorsing wegens langdurige ziekte (zie regeling hierna) en thematisch verlof in het kader van palliatieve zorgen, medische bijstand en mantelzorg; - verder betaald tot de leeftijd van 60 jaar voor de verminderde arbeidsgeschikte op basis van het minimumbedrag.

Voor havenarbeiders, die geschorst worden ten gevolge van ziekte, zal een periode van verlenging van de premies (in functie van anciënniteit en prestaties) berekend worden als volgt : - per 150 gepresteerde taken vóór 1991 worden de patronale premies met 1 jaar verlengd; - per 200 gepresteerde taken na 1991 worden de patronale premies met 1 jaar verlengd.

De persoonlijke bijdragen worden stopgezet voor elke vorm van schorsing.

Financiering Dit voordeel wordt gefinancierd met de bijdrage voor het pensioenfonds.

B. Tewerkstellings- en vormingsfonds Met betrekking tot maatregelen ten voordele van risicogroepen is het compensatiefonds belast met de praktische uitvoering van de maatregelen, conform de inhoud van de vigerende collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort. In deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt de inspanning van de sector geconcretiseerd, zowel wat betreft het bedrag van de werkgeversbijdrage, als wat betreft de tewerkstelling, de integratie in het arbeidsproces als de vorming van risicogroepen bedoeld in voornoemde wet.

Financiering Dit voordeel wordt gefinancierd met de bijdrage voor vorming en opleiding.

C. Syndicale premie Toekenningsmodaliteiten In uitvoering van de geldende collectieve arbeidsovereenkomst wordt een syndicale premie uitbetaald aan de betrokken vakbonden.

Bedrag De hoegrootheid van het dagbedrag voor syndicale premie wordt vastgelegd bij nationale collectieve arbeidsovereenkomst in het Nationaal Paritair Comité 301 voor het havenbedrijf.

De rechtgevende dagen zijn dezelfde als deze voor de eindejaarspremie.

Uitkeringsmodaliteiten Het fonds stort uiterlijk tegen 15 januari een voorschot aan de betrokken vakbonden.

Er gebeurt een afrekening na goedkeuring van de balans en resultatenrekening door de raad van beheer van het fonds.

Financiering Dit voordeel wordt gefinancierd met de solidariteitsbijdrage.

Deel 3. Voordelen voor de logistieke werknemers met een veiligheidscertificaat, conform artikel 4, a), 3. van de statuten A. "Sociaal Fonds aanvullende en logistieke diensten" Via het "Sociaal Fonds aanvullende en logistieke diensten" worden voordelen gefinancierd voor de logistieke werknemers met een veiligheidscertificaat. Deze voordelen kunnen vastgelegd worden bij algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst op voorstel van de raad van beheer van het compensatiefonds.

B. Beroepsopleiding Het verstrekken van de nodige beroepsopleiding en beroepsscholing aan de logistieke werknemers met een veiligheidscertificaat tewerkgesteld in de havengebieden van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort.

De cel beroepsopleiding staat in voor de praktische uitvoering van de beroepsopleiding.

C. Tewerkstellings- en vormingsfonds Met betrekking tot maatregelen ten voordele van risicogroepen is het compensatiefonds belast met de praktische uitvoering van de maatregelen, conform de inhoud van de vigerende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort. In deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt de inspanning van de sector geconcretiseerd, zowel wat betreft het bedrag van de werkgeversbijdrage, als wat betreft de tewerkstelling, de integratie in het arbeidsproces als de vorming van risicogroepen bedoeld in voornoemde wet.

Deel 4. Voordelen voor de vaklui, conform artikel 4, a), 4. van de statuten.

A. Beroepsopleiding Het verstrekken van de nodige beroepsopleiding en beroepsscholing aan de vaklui voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort.

De cel beroepsopleiding staat in voor de praktische uitvoering van de beroepsopleiding.

B. Tewerkstellings- en vormingsfonds Met betrekking tot maatregelen ten voordele van risicogroepen is het compensatiefonds belast met de praktische uitvoering van de maatregelen, conform de inhoud van de vigerende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort. In deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt de inspanning van de sector geconcretiseerd, zowel wat betreft het bedrag van de werkgeversbijdrage, als wat betreft de tewerkstelling, de integratie in het arbeidsproces als de vorming van risicogroepen bedoeld in voornoemde wet. HOOFDSTUK VII. - Bijzondere schikkingen

Art. 22.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heft de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2007 op houdende oprichting van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de haven van Zeebrugge-Brugge" en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 22 januari 2009 (Belgisch Staatsblad van 18 februari 2009).

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 6 september 2020.

De Minister van Werk, N. MUYLLE


begin


Publicatie : 2020-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^