Koninklijk Besluit van 06 september 2020
gepubliceerd op 16 september 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de premies en de overlonen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2020203242
pub.
16/09/2020
prom.
06/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020203242

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


6 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de premies en de overlonen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de premies en de overlonen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 september 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, N. MUYLLE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2019 Premies en overlonen (Overeenkomst geregistreerd op 16 januari 2020 onder het nummer 156433/CO/321) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die vallen onder het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen. HOOFDSTUK II. - Eindejaarspremie 1. Toekenningsvoorwaarden Art.2. Een eindejaarspremie wordt toegekend aan de werklieden en werksters en de mannelijke en vrouwelijke bedienden die voldoen aan elk van de volgende toekenningsvoorwaarden : 1/ in de loop van het jaar door een arbeidsovereenkomst met de onderneming verbonden geweest zijn; 2/ tenminste zes maanden dienst tellen in de onderneming; 3/ de onderneming niet vrijwillig verlaten hebben (vertrekken met het oog op het nemen van een pensioen of brugpensioen worden niet als vrijwillig beschouwd); 4/ niet ontslagen zijn omwille van dringende redenen. 2. Bedrag Het bedrag van de eindejaarspremie is vastgesteld : - voor de mannelijke en vrouwelijke bedienden die het ganse jaar in dienst geweest zijn : op het bedrag van het werkelijke loon van de maand december; - voor de werklieden en werksters die het ganse jaar in dienst geweest zijn : op 160 keer het uurloon van de maand december.

Voor de werklieden en werksters en de mannelijke en vrouwelijke bedienden die niet gedurende het ganse jaar in de onderneming in dienst geweest zijn, wordt het bedrag van de hiervoor vastgestelde eindejaarspremie in twaalfden betaald voor elke volledige gewerkte maand.

Dit bedrag mag verminderd worden naar verhouding van de afwezigheden die zich in de loop van het jaar hebben voorgedaan, behalve die afwezigheden die voortvloeien uit de toepassing van de wettelijke, reglementaire en overeengekomen bepalingen inzake jaarlijkse vakantie, feestdagen, klein verlet, beroepsziekten, arbeidsongevallen en de eerste dertig dagen van ziekte- of ongevallenverlof, educatief en syndicaal verlof, zwangerschapsverlof of bevallingsrust met een maximum van 15 weken (of 17 weken bij de geboorte van een meerling) - dit geldt ook indien een bijkomende week bevallingsrust wordt toegekend bij wie ononderbroken arbeidsongeschikt was door ziekte of een ongeval tijdens de 6 weken (of 8 weken bij de geboorte van een meerling) die de bevalling voorafgaan. 3. Tijdstip van betaling Behalve indien het gebruik in de onderneming of een overeenkomst in de onderneming een ander tijdstip voor de betaling voorzien, wordt de eindejaarspremie betaald in de loop van de maand december. Voor de werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst in de loop van het jaar beëindigd werd en die voldoen aan alle toekenningsvoorwaarden van dit artikel, wordt de premie geproratiseerd in functie van het aantal maanden effectieve of daarmee conform dit artikel gelijkgestelde arbeidsprestaties. 4. Uitsluiting De bepalingen van dit hoofdstuk zijn niet toepasselijk op : - de ondernemingen die in de loop van het jaar een evenwaardig voordeel toekennen, welke ook de benaming ervan weze, hetzij in de vorm van een conventionele premie, hetzij als gift; - op de ondernemingen die op hun niveau per overeenkomst de lonen en andere arbeidsvoorwaarden van hun mannelijke en vrouwelijke bedienden en hun werklieden en werksters regelen, voor zover de in deze overeenkomst toegekende voordelen samen genomen ten minste gelijk zijn aan de voordelen bepaald bij deze collectieve arbeidsovereenkomst. HOOFDSTUK III. - Structurele overuren

Art. 3.Structurele overuren kunnen na beslissing van de ondernemingsraad omgezet worden in definitieve aanwervingen. Onder "structurele overuren" wordt verstaan : de overuren die op het niveau van een dienst gepresteerd worden en die gedurende een ononderbroken periode van zes maanden elke week ten minste gelijk zijn aan een normale halftijdse prestatie. HOOFDSTUK IV. - Toeslag

Art. 4.Voor prestaties vóór 6 uur 30 en voor prestaties na 20 uur wordt een toeslag van 25 pct. bovenop het normale loon betaald. HOOFDSTUK V. - Jaarlijkse vakantie

Art. 5.Een aanvullend dubbel vakantiegeld ten bedrage van 173,53 EUR wordt aan de werknemers toegekend in de maand juni van elk jaar en dit volgens de toekenningsvoorwaarden en -modaliteiten vastgesteld door de wetgeving op de jaarlijkse vakantie voor wat betreft het dubbel vakantiegeld.

Het bovenvermelde bedrag geldt voor een voltijdse tewerkstelling. Voor deeltijdse werknemers wordt een pro rata op basis van de arbeidsprestaties toegepast.

In de ondernemingen die aan hun personeel een eindejaarspremie of gelijkaardige voordelen toekennen waarvan het bedrag hoger ligt dan het loon van de maand december, mogen deze voordelen in mindering gebracht worden van het aanvullend dubbel vakantiegeld. HOOFDSTUK VI. - Bestaanszekerheid

Art. 6.De werkgevers zullen aan hun arbeiders die door hen ontslagen werden en die dientengevolge werkloosheidsuitkeringen genieten in toepassing van de wetgeving op de werkloosheidsverzekering, een aanvullende werkloosheidsvergoeding betalen ten bedrage van 5 EUR per dag (in de vijfdaagse werkweek) gedurende één maand wanneer zij ten minste tien jaar werden tewerkgesteld in de onderneming of gedurende twee maanden wanneer zij ten minste twintig jaar werden tewerkgesteld in de onderneming. De regeling geldt niet bij opbrugpensioenstelling. HOOFDSTUK VII. - Werkkledij

Art. 7.De technische werkplaatsbedienden en de technische laboratoriumbedienden, tewerkgesteld onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werklieden en werksters aan wie werkkledij wordt verstrekt, ontvangen eveneens dergelijke kleding. HOOFDSTUK VIII. - Slotbepalingen

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2009 betreffende premies de en de overlonen (nr. 95898/CO/321).

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2020. Ze is gesloten voor onbepaalde tijd en kan worden opgezegd door elk van de partijen mits een opzegging van drie maanden, bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 6 september 2020.

De Minister van Werk, N. MUYLLE


begin


Publicatie : 2020-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^