Koninklijk Besluit van 06 september 2020
gepubliceerd op 16 september 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2020203284
pub.
16/09/2020
prom.
06/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020203284

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


6 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2016 (nr. 134369) tot toekenning van een sociaal voordeel door het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de orthopedische technologieën" ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2014 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2016 (nr. 134369) tot toekenning van een sociaal voordeel door het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de orthopedische technologieën" ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2014 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 september 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, N. MUYLLE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de orthopedische technologieën Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2020 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2016 (nr. 134369) tot toekenning van een sociaal voordeel door het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de orthopedische technologieën" ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2014 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten (Overeenkomst geregistreerd op 17 maart 2020 onder het nummer 157672/CO/340) Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën - PC 340.

Onder "werknemers" wordt verstaan : mannelijke en vrouwelijke, arbeiders en bedienden.

Art. 2.Artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst tot toekenning van een sociaal voordeel door het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de orthopedische technologieën" ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2014 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten (overeenkomst geregistreerd op 1 augustus 2016 onder het nummer 134369/CO/340) wordt vervangen als volgt : "Het bedrag van het sociaal voordeel wordt als volgt vastgesteld : - Totaal jaarlijks bedrag = 145 EUR; - Per twaalfde = 12,83 EUR.".

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking vanaf 1 januari 2020 en is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de ondertekenende partijen worden opgezegd, mits een opzeggingstermijn van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 6 september 2020.

De Minister van Werk, N. MUYLLE


begin


Publicatie : 2020-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^