Koninklijk Besluit van 06 september 2020
gepubliceerd op 16 september 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de D

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2020203288
pub.
16/09/2020
prom.
06/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020203288

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


6 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 26 februari 2018Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 26/02/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011063 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van sluiten, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Fonds sectoriel Maribel RW-RB-CG" en tot vaststelling van de statuten ervan (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 26 februari 2018Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 26/02/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011063 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van sluiten, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Fonds sectoriel Maribel RW-RB-CG" en tot vaststelling van de statuten ervan.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 september 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, N. MUYLLE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap Collectieve arbeids overeenkomst van 26 februari 2018Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 26/02/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011063 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van sluiten Oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Fonds sectoriel Maribel RW-RB-CG" en vaststelling van de statuten ervan (Overeenkomst geregistreerd op 8 maart 2018 onder het nummer 145199/CO/318.01) Oprichting

Artikel 1.Bij deze collectieve arbeidsovereenkomst en bij toepassing van artikel 1, eerste lid, 1° van de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, richt het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap een fonds voor bestaanszekerheid op, waarvan de statuten hierna worden vastgelegd.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en werkgevers van de diensten die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.

Onder "werkgevers" wordt verstaan : de werkgevers die hun hoofdactiviteit uitoefenen in één of meer activiteiten bepaald in artikel 1, 1° van het koninklijk besluit van 5 februari 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/02/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997022128 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van farmaceutisch-technisch assistent en houdende vaststelling van de lijst van handelingen waarmee deze laatste door een apotheker kan worden be type koninklijk besluit prom. 05/02/1997 pub. 16/07/1997 numac 1997016188 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende toewijzing van de voor het jaar 1995 aan het Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen toegewezen middelen type koninklijk besluit prom. 05/02/1997 pub. 12/09/2019 numac 2019014377 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van farmaceutisch-technisch assistent en houdende vaststelling van de lijst van handelingen waarmee deze laatste door een apotheker kan worden be sluiten houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 mei 1997, 6 juli 1997 en 16 april 1998, en die zijn opgericht als vereniging zonder winstoogmerk of als vennootschap met een sociaal oogmerk waarvan de statuten bepalen dat de vennoten geen vermogensvoordeel nastreven.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werknemers, arbeiders en bedienden.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 oktober 2000. Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2015 (nr. 126647/CO/318.01). Ze wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd vóór 1 januari van elk jaar met ingang van 1 juli van het volgende jaar.

De opzegging moet worden betekend per bij de post aangetekend schrijven, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.

De voorzitter bezorgt een kopie van de opzegging aan elk van de ondertekenende partijen alsook aan de Minister van Werk en aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Statuten HOOFDSTUK I. - Benaming en maatschappelijke zetel

Art. 4.Met ingang van 1 oktober 2000 wordt er een fonds van bestaanszekerheid opgericht, genaamd "Fonds sectoriel Maribel RW-RB-CG".

De maatschappelijke zetel van het fonds is gevestigd te place de l'Université 16, 1348 Louvain-la-Neuve. Vanaf 23 februari 2015 is de zetel gevestigd te Saincteletteplein 13-15, 1000 Brussel.

Deze zetel kan bij unanieme beslissing van de raad van beheer van het fonds, voorzien bij artikel 11, elders worden overgeplaatst.

De raad van beheer moet zijn besluit meedelen aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap en aan de Minister van Werk.

HOODSTUK II. - Voorwerp

Art. 5.Het fonds opgericht bij deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft als voornaamste doel het beheer van het gemutualiseerde product van de bijdragevermindering bedoeld in artikel 2 van het voornoemde koninklijk besluit van 5 februari 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/02/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997022128 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van farmaceutisch-technisch assistent en houdende vaststelling van de lijst van handelingen waarmee deze laatste door een apotheker kan worden be type koninklijk besluit prom. 05/02/1997 pub. 16/07/1997 numac 1997016188 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende toewijzing van de voor het jaar 1995 aan het Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen toegewezen middelen type koninklijk besluit prom. 05/02/1997 pub. 12/09/2019 numac 2019014377 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van farmaceutisch-technisch assistent en houdende vaststelling van de lijst van handelingen waarmee deze laatste door een apotheker kan worden be sluiten.

Overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 2, lid 3 van het voornoemde koninklijk besluit van 5 februari 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/02/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997022128 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van farmaceutisch-technisch assistent en houdende vaststelling van de lijst van handelingen waarmee deze laatste door een apotheker kan worden be type koninklijk besluit prom. 05/02/1997 pub. 16/07/1997 numac 1997016188 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende toewijzing van de voor het jaar 1995 aan het Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen toegewezen middelen type koninklijk besluit prom. 05/02/1997 pub. 12/09/2019 numac 2019014377 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van farmaceutisch-technisch assistent en houdende vaststelling van de lijst van handelingen waarmee deze laatste door een apotheker kan worden be sluiten, wordt het fonds belast met : - het ontvangen van het product van de bijdragevermindering bedoeld in het 1ste lid; - het toekennen van het product van de bijdragevermindering aan de werkgevers die zich ertoe verbinden om een extra inspanning te leveren inzake tewerkstelling volgens de modaliteiten bepaald door en/of krachtens het koninklijk besluit van 5 februari 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/02/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997022128 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van farmaceutisch-technisch assistent en houdende vaststelling van de lijst van handelingen waarmee deze laatste door een apotheker kan worden be type koninklijk besluit prom. 05/02/1997 pub. 16/07/1997 numac 1997016188 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende toewijzing van de voor het jaar 1995 aan het Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen toegewezen middelen type koninklijk besluit prom. 05/02/1997 pub. 12/09/2019 numac 2019014377 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van farmaceutisch-technisch assistent en houdende vaststelling van de lijst van handelingen waarmee deze laatste door een apotheker kan worden be sluiten en door de collectieve arbeidsovereenkomsten van 29 mei 1998 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de sector van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, vervangen door de collectieve arbeidsovereenkomsten van 30 juni 1998 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de sector van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp.

Art. 6.In het kader van de in artikel 5 omschreven missie, vervult het fonds alle opdrachten toevertrouwd aan de sectorale fondsen door en/of krachtens het voornoemde koninklijk besluit van 5 februari 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/02/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997022128 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van farmaceutisch-technisch assistent en houdende vaststelling van de lijst van handelingen waarmee deze laatste door een apotheker kan worden be type koninklijk besluit prom. 05/02/1997 pub. 16/07/1997 numac 1997016188 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende toewijzing van de voor het jaar 1995 aan het Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen toegewezen middelen type koninklijk besluit prom. 05/02/1997 pub. 12/09/2019 numac 2019014377 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van farmaceutisch-technisch assistent en houdende vaststelling van de lijst van handelingen waarmee deze laatste door een apotheker kan worden be sluiten.

Art. 7.Aan het fonds wordt de toestemming verleend om een beheersovereenkomst te sluiten met de Minister van Werk. HOOFDSTUK III. - Financiering

Art. 8.De financiële middelen van het fonds bestaan uit : - het product van de bijdragevermindering, bedoeld in artikel 5, 1ste lid van deze collectieve arbeidsovereenkomst, met inbegrip van de intresten; - de overige financiële middelen die zouden worden toegekend door of krachtens een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst om de in artikel 9 bedoelde administratiekosten te dekken; - de overige financiële middelen die zouden worden toegekend om het product van de bijdragevermindering bedoeld in artikel 5 aan te vullen met het oog op de banencreatie.

Art. 9.De administratiekosten van het fonds worden jaarlijks vastgesteld door de raad van beheer, bedoeld in artikel 11. Deze kosten worden enkel gedekt door : - de tegemoetkomingen bedoeld in artikel 5; - de middelen die eventueel ter beschikking worden gesteld door of krachtens een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst.

Bij afwijking van de bepalingen van het 2de lid van dit artikel en gelet op het feit dat de revisor aangesteld bij toepassing van artikel 19 een bedrijfsrevisor is, voor zover het fonds een beheersovereenkomst sluit met de Minister van Werk, kunnen de kosten met betrekking tot de tegemoetkoming van de revisor worden aangerekend op de intresten waarvan sprake in artikel 8. HOOFDSTUK IV. - Rechthebbenden, toekenning en betaling van de bijdrageverminderingen

Art. 10.De werkgevers ontvangen de tegemoetkomingen van het fonds volgens de modaliteiten bepaald door en/of krachtens het voornoemde koninklijk besluit van 5 februari 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/02/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997022128 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van farmaceutisch-technisch assistent en houdende vaststelling van de lijst van handelingen waarmee deze laatste door een apotheker kan worden be type koninklijk besluit prom. 05/02/1997 pub. 16/07/1997 numac 1997016188 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende toewijzing van de voor het jaar 1995 aan het Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen toegewezen middelen type koninklijk besluit prom. 05/02/1997 pub. 12/09/2019 numac 2019014377 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van farmaceutisch-technisch assistent en houdende vaststelling van de lijst van handelingen waarmee deze laatste door een apotheker kan worden be sluiten, alsook door en/of krachtens de collectieve arbeidsovereenkomsten van 29 mei 1998, vervangen door de collectieve arbeidsovereenkomsten van 30 juni 1998. HOOFDSTUK V. - Beheer

Art. 11.Het fonds wordt beheerd door een raad van beheer die paritair is samengesteld uit 10 gewone leden.

Deze leden worden aangewezen door en, in voorkomend geval, onder de leden van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, voor de helft op voordracht van de representatieve werkgeversorganisaties en voor de andere helft op voordracht van de representatieve werknemersorganisaties.

Art. 12.De leden van de raad van beheer worden aangesteld voor een periode van 4 jaar die stilzwijgend kan worden verlengd.

Het mandaat van lid van de raad van beheer neemt een einde in geval van ontslag of overlijden van de betrokkene of wanneer het mandaat van lid van het paritair subcomité afloopt of wanneer de duur van het mandaat afloopt of wanneer de organisatie die het lid heeft voorgedragen zijn/haar vervanging vraagt of wanneer het lid niet langer deel uitmaakt van de organisatie die hem/haar heeft voorgedragen.

Het nieuw lid voltooit in dat geval het mandaat van zijn voorganger.

De mandaten van de leden van de raad van beheer zijn vernieuwbaar.

Art. 13.De leden van de raad van beheer gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan in verband met de verbintenissen die door het fonds worden aangegaan. Hun verantwoordelijkheid beperkt zich tot de uitvoering van hun mandaat.

Art. 14.De raad van beheer kiest om de twee jaar een voorzitter en een ondervoorzitter onder zijn leden, beurtelings uit de afvaardiging van de werknemers en uit de afvaardiging van de werkgevers.

De raad van beheer stelt tevens de persoon aan die belast wordt met het secretariaat.

Art. 15.De raad van beheer beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor het beheer en de administratie van het fonds, binnen de grenzen vastgesteld door en/of krachtens de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, deze statuten en het voornoemde koninklijk besluit van 5 februari 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/02/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997022128 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van farmaceutisch-technisch assistent en houdende vaststelling van de lijst van handelingen waarmee deze laatste door een apotheker kan worden be type koninklijk besluit prom. 05/02/1997 pub. 16/07/1997 numac 1997016188 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende toewijzing van de voor het jaar 1995 aan het Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen toegewezen middelen type koninklijk besluit prom. 05/02/1997 pub. 12/09/2019 numac 2019014377 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van farmaceutisch-technisch assistent en houdende vaststelling van de lijst van handelingen waarmee deze laatste door een apotheker kan worden be sluiten.

Tenzij andersluidende beslissing van de raad van beheer, treedt deze in al zijn handelingen op en handelt in rechte via de voorzitter en de ondervoorzitter gezamenlijk, elk desgevallend vervangen door een lid van de raad van beheer die hiervoor wordt aangewezen door de raad van beheer.

De raad van beheer heeft inzonderheid als taak : - het toekennen van het product van de bijdragevermindering overeenkomstig de bepalingen bedoeld in artikel 5, 2de lid en het opvolgen van deze toekenning; - het treffen van alle nodige maatregelen voor de uitvoering van de bepalingen van het voornoemde koninklijk besluit van 5 februari 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/02/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997022128 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van farmaceutisch-technisch assistent en houdende vaststelling van de lijst van handelingen waarmee deze laatste door een apotheker kan worden be type koninklijk besluit prom. 05/02/1997 pub. 16/07/1997 numac 1997016188 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende toewijzing van de voor het jaar 1995 aan het Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen toegewezen middelen type koninklijk besluit prom. 05/02/1997 pub. 12/09/2019 numac 2019014377 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van farmaceutisch-technisch assistent en houdende vaststelling van de lijst van handelingen waarmee deze laatste door een apotheker kan worden be sluiten van zijn uitvoeringsbesluiten; - eventueel personeel van het fonds aan te werven en te ontslaan; - toezicht uit te oefenen en alle nodige maatregelen te nemen voor de uitvoering van deze statuten; - het vaststellen van de beheerskosten; - het tijdens de maand juni van elk jaar schriftelijk verslag uitbrengen over de tenuitvoerlegging van zijn opdracht aan het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.

Art. 16.De raad van beheer vergadert minstens één keer per semester.

De raad vergadert hetzij op uitnodiging van de voorzitter ambtshalve handelend, hetzij op vraag van minstens de helft van zijn leden, hetzij op vraag van één der in zijn schoot vertegenwoordigde organisaties.

Bij de uitnodigingen moeten de agendapunten worden vermeld.

De notulen worden opgesteld door de secretaris, aangesteld door raad en ondertekend door de persoon die de vergadering heeft voorgezeten.

De uittreksels van deze notulen worden door de voorzitter en de ondervoorzitter ondertekend.

Art. 17.De raad van beheer kan enkel geldig vergaderen en beraadslagen als minstens de helft van zowel de leden van de werknemersafvaardiging als van de werkgeversafvaardiging aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Art. 18.Behoudens andersluidende bepalingen in het huishoudelijk reglement, opgesteld door de raad van beheer, worden de beslissingen ervan éénparig genomen. HOOFDSTUK VI. - Toezicht

Art. 19.Overeenkomstig artikel 12 van de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, stelt het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, met het oog op het toezicht op het beheer van het fonds, een revisor aan die bedrijfsrevisor is.

Deze moet, minstens één keer per jaar, verslag uitbrengen aan het paritair subcomité.

Bovendien licht hij de raad van beheer van het fonds geregeld in over de resultaten van zijn onderzoek en doet de aanbevelingen die hij nodig acht. HOOFDSTUK VII. - Balans en rekeningen

Art. 20.Elk jaar worden de balans en de rekeningen van het afgelopen boekjaar afgesloten op 31 december.

De balansen, de debiteuren- en crediteur en rekening, het verslag van de raad van beheer en het verslag van de bedrijfsrevisor worden ter goedkeuring voorgelegd aan het paritair subcomité tijdens de eerste vergadering na 31 mei. HOOFDSTUK VIII. - Ontbinding en vereffening

Art. 21.Het fonds wordt voor onbepaalde duur opgericht.

Art. 22.Het wordt ontbonden door het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap na een eventuele opzeggingstermijn, zoals bepaald in artikel 3.

Art. 23.Na betaling van de passiva, worden de goederen en waarden van het fonds overgeheveld naar het non-profit tewerkstellingsfonds bedoeld in artikel 7 van het ministerieel besluit van 20 mei 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/05/1998 pub. 10/06/1998 numac 1998012380 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit bepalend de modaliteiten bedoeld in artikel 2, tweede lid van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten.

Het paritair subcomité stelt de vereffenaars aan (onder de leden van de raad van beheer van het fonds).

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 6 september 2020.

De Minister van Werk, N. MUYLLE


begin


Publicatie : 2020-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^