Koninklijk Besluit van 06 september 2020
gepubliceerd op 23 september 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het sociaal

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2020203338
pub.
23/09/2020
prom.
06/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020203338

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


6 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het sociaal fonds (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het sociaal fonds.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 september 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, N. MUYLLE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de metaalhandel Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019 Wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds (Overeenkomst geregistreerd op 24 oktober 2019 onder het nummer 154708/CO/149.04) In uitvoering van de artikelen 8, 28 en 29 van het nationaal akkoord 2019-2020 van 26 juni 2019.

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de metaalhandel.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "arbeiders" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden.

Art. 2.De statuten van het "Sociaal Fonds voor de metaalhandel" zijn bijgevoegd in bijlage.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2019 en wordt gesloten voor onbepaalde tijd.

De collectieve arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd door één van de ondertekenende partijen mits een opzegging van 6 maanden, betekend bij een ter post aangetekend schrijven, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel.

Deze opzegging kan slechts ingaan ten vroegste vanaf 1 juli 2022.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2018 betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het sociaal fonds, geregistreerd op 23 juli 2018 onder het nummer 146835/CO/149.04 en algemeen verbinden verklaard bij koninklijk besluit van 4 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 22/11/2018 numac 2018205210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 19/11/2018 numac 2018205087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten sluiten (Belgisch Staatsblad van 22 november 2018).

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 6 september 2020.

De Minister van Werk, N. MUYLLE

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het sociaal fonds Statuten van het fonds HOOFDSTUK I. - Benaming, zetel, opdrachten en duur 1. Benaming Artikel 1.Er wordt een fonds voor bestaanszekerheid, opgericht : het "Sociaal Fonds van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel" afgekort "Sociaal Fonds voor de metaalhandel", verder in deze statuten het "fonds" genoemd.

Dit fonds wordt opgericht bij collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 1970, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 11 augustus 1978 (Belgisch Staatsblad van 19 november 1978).

Met "fonds" wordt verder in deze statuten "Sociaal Fonds voor de metaalhandel" bedoeld. 2. Zetel Art.2. De maatschappelijke zetel van het fonds is gevestigd te 1140 Brussel, Jules Bordetlaan 164. Hij kan, bij beslissing van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, naar elke andere plaats in België worden overgebracht. 3. Opdrachten Art.3. Het fonds heeft als opdracht : 3.1. de inning en de invordering van de bijdragen ten laste van de in artikel 5 bedoelde werkgevers te regelen en te verzekeren; 3.2. de toekenning en de uitkering van de aanvullende vergoedingen te regelen en te verzekeren; 3.3. de vakbondsvorming van de arbeiders te bevorderen; 3.4. de vorming en informatie van de werkgevers te stimuleren; 3.5. een deel van de werking en sommige initiatieven van de vzw "Educam" te financieren; 3.6. ten laste nemen van bijzondere bijdragen; 3.7. de inning van de bijdrage voorzien voor de financiering en inrichting van een sectoraal pensioenstelsel. 4. Duur Art.4. Het fonds wordt opgericht voor onbepaalde tijd. HOOFDSTUK II. - Toepassingsgebied

Art. 5.Onderhavige statuten zijn van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de metaalhandel.

Met "arbeiders" wordt bedoeld : de mannelijke en vrouwelijke werklieden. HOOFDSTUK III. - Statutaire opdrachten van het fonds 1. Inning en invordering van de bijdragen Art.6. Het fonds is gelast de inning en de invordering van de bijdragen ten laste van de in artikel 5 bedoelde werkgevers te regelen en te verzekeren. 2. Toekenning en uitkering van de aanvullende vergoedingen 2.1. Aanvullende werkloosheidsvergoeding bij tijdelijke werkloosheid

Art. 7.§ 1. De bij artikel 5 bedoelde arbeiders hebben recht, ten laste van het fonds, voor elke werkloosheidsuitkering of halve werkloosheidsuitkering erkend door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en voorzien in : - artikel 26, 1° - tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht; - artikel 28, § 1 - tijdelijke werkloosheid omwille van sluiting van de onderneming wegens jaarlijks verlof; - artikel 49 - tijdelijke werkloosheid omwille van technische stoornis; - artikel 50 - tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer; - artikel 51 - tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen, van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten op de vergoeding voorzien in artikel 7, § 2 van deze statuten, voor zover zij volgende voorwaarden vervullen : - Werkloosheidsuitkeringen genieten in toepassing van de reglementering op de werkloosheidsverzekering; - Op het ogenblik van de werkloosheid in dienst van de werkgever zijn. § 2. Het bedrag van de aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid werd vanaf 1 juli 2019 geïndexeerd met 4,11 pct. en vastgesteld op : - 12,70 EUR per werkloosheidsuitkering betaald in toepassing van de reglementering op de werkloosheidsverzekering; - 6,35 EUR per halve werkloosheidsuitkering betaald in toepassing van de reglementering op de werkloosheidsverzekering.

Art. 8.De aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid dient te worden betaald bij jeugdvakantie en bij seniorenvakantie. 2.2. Aanvullende werkloosheidsvergoeding bij volledige werkloosheid

Art. 9.§ 1. De bij artikel 5 bedoelde arbeiders hebben, ten laste van het fonds, voor elke werkloosheidsuitkering recht op de bij artikel 9, § 2 voorziene vergoeding, met een maximum respectievelijk van 200 dagen en 300 dagen per geval, al naargelang zij op de eerste dag van de werkloosheid minder dan 45 jaar oud zijn of 45 jaar en ouder zijn, en voor zover zij volgende voorwaarden vervullen : 1. Werkloosheidsuitkeringen genieten in toepassing van de wetgeving op de werkloosheidsverzekering;2. Door een in artikel 5 bedoelde werkgever ontslagen geweest zijn;3. Op het ogenblik van het ontslag, ten minste vijf jaar tewerkgesteld zijn in één of meerdere ondernemingen die onder één van de volgende paritaire comités ressorteren : - voor de ijzernijverheid (paritair comité 104); - voor de non-ferro metalen (paritair comité 105); - voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (paritair comité 111); - voor de sectoren verwant aan de metaal-, machine- en elektrische bouw (paritaire subcomités 149.01, 149.02, 149.03 en 149.04); - voor de garages (paritair comité 112); - voor de terugwinning van metalen (paritair subcomité 142.01); 4. Een wachttijd van vijftien kalenderdagen hebben vervuld. Voor de berekening van de wachttijd, worden de dagen werkloosheid en ziekte, in voorkomend geval, gelijkgesteld. § 2. Het bedrag van de aanvullende werkloosheidsvergoeding werd vanaf 1 juli 2019 geïndexeerd met 4,11 pct. en vastgesteld op : - 6,54 EUR per volledige werkloosheidsuitkering betaald in toepassing van de reglementering op de werkloosheidsverzekering; - 3,27 EUR per halve werkloosheidsuitkering betaald in toepassing van de reglementering op de werkloosheidsverzekering. § 3. De aanvullende vergoeding bij volledige werkloosheid wordt betaald in de volgende gevallen : - de beëindiging van de arbeidsovereenkomst is niet het gevolg van een éénzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever (bijvoorbeeld bij einde contract van bepaalde duur of duidelijk omschreven werk, bij medische overmacht,...); - aan de arbeiders die zijn ontslagen na 1 januari 2014 in het kader van collectieve ontslagen tot 31 december 2013; - aan de arbeiders die reeds aanvullende vergoedingen bij volledige werkloosheid ontvangen op 30 juni 2015 en hun saldo nog kunnen uitputten. 2.3. Aanvullende ziektevergoeding

Art. 10.Voor arbeidsongeschiktheden die aanvingen vóór 1 juli 2019 § 1. De bij artikel 5 bedoelde arbeiders hebben na tenminste zestig dagen ononderbroken arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval, met uitsluiting van de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van beroepsziekte of arbeidsongeval, recht, ten laste van het fonds, op een aanvullende vergoeding die de uitkeringen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering aanvult, voor zover de arbeiders volgende voorwaarden vervullen : - De ongeschiktheidsuitkering van de ziekte- en invaliditeitsverzekering genieten in toepassing van de wetgeving ter zake; - Op het ogenblik waarop de ongeschiktheid aanvangt, in dienst zijn van een in artikel 5 bedoelde werkgever. § 2. Het forfaitair bedrag van de bij artikel 10, § 1 bedoelde vergoeding wordt vastgesteld op : - 95,72 EUR na de eerste 60 dagen ononderbroken ongeschiktheid; - 95,72 EUR meer na de eerste 120 dagen ononderbroken ongeschiktheid; - 124,63 EUR meer na de eerste 180 dagen ononderbroken ongeschiktheid; - 124,63 EUR meer na de eerste 240 dagen ononderbroken ongeschiktheid; - 124,63 EUR meer na de eerste 300 dagen ononderbroken ongeschiktheid; - 124,63 EUR meer na de eerste 365 dagen ononderbroken ongeschiktheid; - 124,63 EUR meer na de eerste 455 dagen ononderbroken ongeschiktheid; - 124,63 EUR meer na de eerste 545 dagen ononderbroken ongeschiktheid; - 124,63 EUR meer na de eerste 635 dagen ononderbroken ongeschiktheid; - 124,63 EUR meer na de eerste 725 dagen ononderbroken ongeschiktheid; - 124,63 EUR meer na de eerste 815 dagen ononderbroken ongeschiktheid; - 124,63 EUR meer na de eerste 905 dagen ononderbroken ongeschiktheid; - 124,63 EUR meer na de eerste 995 dagen ononderbroken ongeschiktheid. § 3. Een arbeidsongeschiktheid kan, ongeacht de duur ervan, slechts aanleiding geven tot de toekenning van één enkele reeks vergoedingen; het hervallen in eenzelfde ziekte wordt beschouwd als integraal deel uitmakend van de vorige ongeschiktheid wanneer die zich voordoet binnen de eerste veertien dagen volgend op het einde van die periode van arbeidsongeschiktheid. § 4. Een arbeider die tijdens de ziekteperiode het werk deeltijds hervat en nog uitkeringen ontvangt van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, heeft recht op een pro rata aanvullende ziektevergoeding.

Voor arbeidsongeschiktheden die aanvangen vanaf 1 juli 2019

Art. 10bis.§ 1. De bij artikel 5 bedoelde arbeiders hebben na tenminste 30 dagen ononderbroken arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval, met uitsluiting van de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van beroepsziekte of arbeidsongeval, recht, ten laste van het fonds, op een vergoeding die de uitkeringen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering aanvult, met een maximum van 36 maanden, voor zover de arbeiders volgende voorwaarden vervullen : - De ongeschiktheiduitkering van de ziekte- en invaliditeitsverzekering genieten in toepassing van de wetgeving ter zake; - Op het ogenblik waarop de ongeschiktheid aanvangt, in dienst zijn van een in artikel 5 bedoelde werkgever. § 2. Het bedrag van de bij artikel 10bis, § 1 bedoelde aanvullende vergoeding wordt vastgesteld op : - 2,44 EUR per volledige ziekte-uitkering betaald in toepassing van de reglementering op de ziekteverzekering; - 1,22 EUR per halve ziekte-uitkering betaald in toepassing van de reglementering op de ziekteverzekering. § 3. Een arbeidsongeschiktheid kan, ongeacht de duur ervan, slechts aanleiding geven tot de toekenning van één enkele reeks vergoedingen; het hervallen in eenzelfde ziekte wordt beschouwd als integraal deel uitmakend van de vorige ongeschiktheid wanneer die zich voordoet binnen de eerste veertien dagen volgend op het einde van die periode van arbeidsongeschiktheid. § 4. Een arbeider die tijdens de ziekteperiode het werk deeltijds hervat en nog uitkeringen ontvangt van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, heeft recht op een pro rata aanvullende ziektevergoeding. 2.4. Aanvullende vergoeding voor oudere werklozen

Art. 11.§ 1. De in artikel 5 bedoelde arbeiders die volledig werkloos worden gesteld, hebben voor elke werkloosheidsdag recht op de bij artikel 11, § 2 voorziene vergoeding, onder volgende voorwaarden : - Ten minste 55 jaar oud zijn op de eerste dag van de werkloosheid; - Uitkeringen voor volledige werkloosheid genieten; - 20 jaar beroepsverleden kunnen bewijzen waarvan 5 jaar in de sector metaalhandel (PSC 149.04). § 2. Het bedrag van de aanvullende werkloosheidsvergoeding werd vanaf 1 juli 2019 geïndexeerd met 4,11 pct. en vastgesteld op : - 6,54 EUR per volledige werkloosheidsuitkering betaald in toepassing van de reglementering op de werkloosheidsverzekering; - 3,27 EUR per halve werkloosheidsuitkering betaald in toepassing van de reglementering op de werkloosheidsverzekering. § 3. Arbeiders die zijn ontslagen en een aanvullende vergoeding ontvangen conform de bepalingen van artikel 11, § 1 en § 2, behouden het recht op deze aanvullende vergoeding : - wanneer ze het werk hervatten als loontrekkende bij een andere werkgever dan de werkgever die hen heeft ontslagen en die niet behoort tot dezelfde technische bedrijfseenheid als de werkgever die hen heeft ontslagen; - ingeval een zelfstandige activiteit in hoofdberoep wordt uitgeoefend, op voorwaarde dat die activiteit niet wordt uitgeoefend voor rekening van de werkgever die hen heeft ontslagen of voor rekening van een werkgever die behoort tot dezelfde technische bedrijfseenheid als de werkgever die hen heeft ontslagen. § 4. De aanvullende vergoeding voor oudere werklozen wordt betaald in de volgende gevallen : - De beëindiging van de arbeidsovereenkomst is niet het gevolg van een éénzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever (bijvoorbeeld bij einde contract van bepaalde duur of duidelijk omschreven werk, bij medische overmacht,...); - Aan de arbeiders die zijn ontslagen na 1 januari 2014 in het kader van collectieve ontslagen tot 31 december 2013; - Aan de arbeiders die reeds aanvullende vergoedingen bij volledige werkloosheid op 30 juni 2015 ontvangen en hun saldo nog kunnen uitputten. 2.5. Aanvullende vergoeding voor oudere zieken

Art. 12.§ 1. De in artikel 5 bedoelde arbeiders die verkeren in een toestand van blijvende arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval, met uitsluiting van arbeidsongeschiktheid wegens beroepsziekte of arbeidsongeval, hebben voor elke ziekte-uitkering recht op de bij artikel 12, § 2 voorziene vergoeding, onder de volgende voorwaarden : - Ten minste 55 jaar oud zijn op de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid; - Uitkeringen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering genieten; - Een carenztijd van dertig kalenderdagen hebben vervuld, ingaande op de eerste dag van de ongeschiktheid; - 20 jaar beroepsverleden kunnen bewijzen, waarvan 5 jaar in de sector metaalhandel (PSC 149.04). § 2. Het bedrag van de aanvullende ziektevergoeding werd vanaf 1 juli 2019 geïndexeerd met 4,11 pct. en vastgesteld op : - 8,33 EUR per volledige ziekte-uitkering betaald in toepassing van de reglementering op de ziekteverzekering; - 4,16 EUR per halve ziekte-uitkering betaald in toepassing van de reglementering op de ziekteverzekering. § 3. Een arbeider die tijdens de ziekteperiode het werk deeltijds hervat en nog uitkeringen ontvangt van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, heeft recht op een pro rata aanvullende ziektevergoeding.

Art. 13.De arbeiders die de bij artikelen 11 en 12 bedoelde vergoeding genieten, hebben geen recht op de bij artikelen 9, 10 en 15 voorziene vergoeding. 2.6. Aanvullende vergoeding bij sluiting van de onderneming

Art. 14.§ 1. De in artikel 5 bedoelde arbeiders hebben recht op een aanvullende vergoeding in geval van sluiting van onderneming volgens de hierna bepaalde voorwaarden : 1. Op het ogenblik van de sluiting van onderneming, tenminste 45 jaar oud zijn;2. Op het ogenblik van de sluiting van onderneming, een anciënniteit hebben van ten minste vijf jaar in de onderneming;3. Het bewijs leveren niet opnieuw, krachtens een arbeidsovereenkomst, te zijn aangeworven binnen een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van het ontslag. § 2. Onder "sluiting van onderneming", zoals bedoeld bij het eerste lid van dit artikel, wordt verstaan : de volledige en definitieve stopzetting van de werkzaamheden van de onderneming of van de metaalhandelafdeling, behorende tot een grotere entiteit die deel uitmaakt van een ander paritair comité. § 3. Het bedrag van de aanvullende vergoeding werd vanaf 1 juli 2019 geïndexeerd met 4,11 pct. en vastgesteld op 323,91 EUR. Dit bedrag wordt met 16,32 EUR verhoogd per jaar anciënniteit, met een maximum van 1 068,36 EUR. 2.7. Aanvullende vergoeding bij stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Art. 15.§ 1. In toepassing van en overeenkomstig : - de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 gesloten op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1975 (Belgisch Staatsblad van 31 januari 1975); - de bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten inzake stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel; - de collectieve arbeids overeenkomst van 5 oktober 1998Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 05/10/1998 pub. 13/11/1998 numac 1998022698 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten betreffende de berekeningswijze van de aanvullende vergoeding brugpensioen, afgesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, neemt het fonds de helft van het verschil tussen het netto referteloon en de werkloosheidsuitkering ten laste.

Deze aanvullende vergoeding wordt berekend op het ogenblik dat het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag een aanvang neemt en blijft ongewijzigd, onder voorbehoud van de koppeling aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen, volgens de modaliteiten van toepassing op de werkloosheidsuitkeringen overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommi sluiten.

Bovendien wordt het bedrag van deze aanvullende vergoeding elk jaar op 1 januari herzien door de Nationale Arbeidsraad, in functie van de conventionele evolutie van de lonen. § 2. De aanvullende uitkering voor volledige werkloosheid voorzien in artikel 9 van de statuten wordt in aanmerking genomen voor de berekening van de aanvullende uitkering voorzien in artikel 15, § 1. § 3. Om te kunnen genieten van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zoals vermeld in de vorige paragrafen, moeten de betrokkenen vanaf 1 juli 2003 bewijzen dat zijn ten minste 5 jaar hebben gewerkt als arbeiders in één of meerdere ondernemingen ressorterend onder het Paritair Subcomité voor de metaalhandel.

Indien een arbeider een anciënniteit heeft opgebouwd in eenzelfde onderneming, die een bepaalde periode niet tot het Paritair Subcomité voor de metaalhandel behoorde of die opgedeeld is in verschillende technische entiteiten behorende tot verschillende paritaire comités, dan wordt deze anciënniteit als één geheel beschouwd. § 4. Onder de voorwaarden bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 en volgens de daarin bepaalde modaliteiten, behouden de arbeiders die zijn ontslagen met het oog op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in het kader van deze collectieve arbeidsovereenkomsten of in het kader van een op ondernemingsniveau gesloten collectieve arbeidsovereenkomst inzake het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag het recht op de aanvullende vergoeding : - wanneer ze het werk hervatten als loontrekkende bij een andere werkgever dan de werkgever die hen heeft ontslagen en die niet behoort tot dezelfde technische bedrijfseenheid als de werkgever die hen heeft ontslagen; - ingeval een zelfstandige activiteit in hoofdberoep wordt uitgeoefend, op voorwaarde dat die activiteit niet wordt uitgeoefend voor rekening van de werkgever die hen heeft ontslagen of voor rekening van een werkgever die behoort tot dezelfde technische bedrijfseenheid als de werkgever die hen heeft ontslagen. § 5. Sinds 1 juli 2003 neemt het fonds de toepassing van voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 1974 op zich indien een ondernemingsakkoord de uitbreiding van deze voordelen voorziet tot de arbeiders die een lagere leeftijd hebben dan deze bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomsten omtrent het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag binnen de sector.

Het fonds neemt dit voordeel ten laste vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de arbeider de leeftijd van 60 jaar bereikt, op voorwaarde dat de werkgever, op het ogenblik van het sluiten van het ondernemingsakkoord, kopie hiervan gestuurd heeft aan het fonds en dat hij de forfaitaire bijdrage, voorzien bij artikel 35, heeft vereffend. § 6. Indien een arbeider in het kader van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zijn rechten hieromtrent bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening heeft vastgeklikt, wordt ook de uitbetaling van de aanvullende vergoeding in dit kader bij het sociaal fonds vastgeklikt. 2.8. Aanvullende vergoeding bij vermindering van arbeidsprestaties, landingsbaan en zachte landingsbaan

Art. 16.§ 1. Het fonds betaalt een aanvullende vergoeding van 80,97 EUR per maand gedurende 60 maanden aan arbeiders van 53 jaar en meer die hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 77bis van 19 december 2001 en nr. 103 van 27 juni 2012 en de hieraan aangebrachte wijzigingen, en die in dit kader van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening een uitkering ontvangen. § 2. Een aanvullende vergoeding bij landingsbaan zal toegekend aan de oudere werknemers die, in de periode van 1 juli 2019 tot 30 juni 2021, hun prestaties met 1/5de of de helft in het kader van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 verminderen.

De vergoeding wordt toegekend vanaf 60 jaar en, overeenkomstig collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 van 23 april 2019, vanaf 55 jaar voor een 1/5de loopbaanvermindering en vanaf 57 jaar voor een halftijdse loopbaanvermindering, en dit tot de wettelijke pensioenleeftijd.

Vanaf 1 juli 2019 werd het bedrag van de aanvullende vergoeding geïndexeerd met 4,11 pct. en vastgesteld op : - 80,97 EUR per maand voor een vermindering van arbeidsprestaties met de helft; - 32,38 EUR voor een vermindering van arbeidsprestaties met 1/5de.

Art. 16bis.§ 1. Dit artikel wordt gesloten in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 104 van 27 juni 2012 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming en van het koninklijk besluit van 9 januari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/01/2018 pub. 25/01/2018 numac 2018200294 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders sluiten tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (Belgisch Staatsblad van 25 januari 2018). § 2. De arbeiders die in de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2022 instappen in een zachte landingsbaan, overeenkomstig artikel 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019 betreffende werkbaar werk en instroom, hebben ten laste van het fonds recht op een aanvullende vergoeding. § 3. De aanvullende vergoeding is gelijk aan het verschil tussen het brutoloon na aanpassing van de loopbaan en het brutoloon voor normale prestaties van de maand voorafgaand aan de aanpassing van de loopbaan, met een maximum van 160 EUR bruto per maand. § 4. De toekenning van de vergoeding mag niet tot gevolg hebben dat het nettoloon van de arbeider hoger is dan vóór de aanpassing van de loopbaan. In voorkomend geval wordt ze hiertoe begrensd. § 5. De vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009 betreffende de loonvorming, en de in voege zijnde wettelijke bepalingen. § 6. De vergoeding kan niet worden gecumuleerd met onderbrekingsuitkeringen, toegekend in het kader van tijdskrediet, loopbaanvermindering, landingsbanen of thematische verlofregelingen.

De vergoeding kan niet worden gecumuleerd met de vergoedingen toegekend op basis van artikel 16 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. De vergoedingen voor verschillende vormen van loopbaanwijzingen kunnen niet worden gecumuleerd. § 7. Het recht op vergoeding vervalt onmiddellijk bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst of bij de stopzetting van de overeengekomen loopbaanwijziging. § 8. Het fonds wordt belast met de praktische uitwerking van de aanvraagprocedure en de betalingsmodaliteiten. Het fonds stelt hiertoe de nodige richtlijnen ter beschikking van de arbeiders en werkgevers. 2.9. Terugbetaling van loopbaanbegeleiding

Art. 16ter.§ 1. De arbeider die als gevolg van het loopbaangesprek of op eigen initiatief een beroep doet op loopbaanbegeleiding, kan ten laste van het fonds aanspraak maken op een terugbetaling. Deze terugbetaling stemt overeen met de kostprijs van de door de arbeider bij de VDAB bestelde loopbaancheque(s). Voor arbeiders die geen recht hebben op loopbaancheques, bedraagt de tussenkomst maximum 80 EUR per periode van 6 jaar. § 2. Het fonds wordt belast met de praktische uitwerking van de aanvraagprocedure en de betalingsmodaliteiten. Het fonds stelt hiertoe de nodige richtlijnen ter beschikking van de arbeiders. 2.10. Terugbetaling van de kosten voor kinderopvang

Art. 16quater.§ 1. Vanaf 1 januari 2019 tot 31 december 2021 kunnen arbeiders aanspraak maken op een terugbetaling van de kosten voor kinderopvang.

Het "Sociaal Fonds voor de metaalhandel" betaalt de kosten voor kinderopvang die in 2019 en 2020 plaatsvond terug op voorwaarde dat de arbeider, op het moment van de aanvraag van de terugbetaling, ressorteert onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel. § 2. Deze terugbetaling geldt voor de kosten voor opvang van kinderen tot de leeftijd van 3 jaar in een gezins- of groepsopvang die wordt erkend door Kind en Gezin of l'Office de la Naissance et de l'Enfance en bedraagt 3 EUR per dag/per kind, met een maximum van 300 EUR per jaar/per kind.

De terugbetaling moet worden aangevraagd vóór 31 december 2021.

Deze terugbetaling gebeurt op basis van het fiscaal attest met de uitgaven voor de kinderopvang waarop de dagen opvang worden vermeld voor het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het attest werd uitgereikt. § 3. Het fonds wordt belast met de praktische uitwerking van de aanvraagprocedure en de betalingsmodaliteiten. Het fonds stelt hiertoe de nodige richtlijnen ter beschikking van de arbeiders en werkgevers. 2.11. Syndicale premie

Art. 17.§ 1. De bij artikel 5 bedoelde arbeiders, die sedert ten minste één jaar lid zijn van één van de representatieve interprofessionele werknemersorganisaties welke op nationaal niveau verbonden zijn, hebben recht, ten laste van het fonds, op een syndicale premie, voor zover zij op 1 oktober van het lopende jaar ingeschreven zijn in het personeelsregister van de bij hetzelfde artikel 5 bedoelde ondernemingen. § 2. Het bedrag van de bij artikel 17, § 1 bedoelde syndicale premie wordt vastgelegd, op voorstel van de raad van bestuur van het fonds, in een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst. 2.12. Betalingsmodaliteiten van de bovengenoemde aanvullende vergoedingen

Art. 18.§ 1. De in artikelen 7 en 8 (aanvullende werkloosheidsvergoeding in geval van tijdelijke werkloosheid), 9 (aanvullende werkloosheidsvergoeding in geval van volledige werkloosheid), 10 (aanvullende ziektevergoeding), 11 (aanvullende vergoeding voor oudere werkloze), 12 (aanvullende vergoeding voor oudere zieken), 14 (vergoeding voor sluiting van onderneming), 15 (aanvullende vergoeding voor stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag), artikelen 16 en 16bis (aanvullende vergoeding bij vermindering van arbeidsprestaties, landingsbaan en zachte landingsbaan), artikel 16ter (terugbetaling van loopbaanbegeleiding) en artikel 16quater (terugbetaling van de kosten voor kinderopvang) bedoelde vergoedingen worden rechtstreeks door het fonds aan de betrokken arbeiders uitbetaald, voor zover zij het bewijs leveren van hun recht op de vergoedingen voorzien door voormelde artikelen en volgens de modaliteiten bepaald door de raad van bestuur. § 2. De in artikel 17 bedoelde vergoeding wordt uitbetaald door de interprofessionele werknemersorganisaties die op nationaal vlak verbonden zijn.

Art. 19.De raad van bestuur bepaalt de datum en de modaliteiten van de betaling van de door het fonds toegekende vergoedingen. In geen geval mag de betaling van de vergoeding afhankelijk zijn van de storting der bijdragen welke door de aan het fonds onderworpen werkgevers verschuldigd zijn. 3. Bevorderen van de vakbondsvorming Art.20. Op verzoek van de werkgevers die het voorschot hebben gedaan, betaalt het fonds de uitbetaalde lonen terug (vermeerderd met de patronale bijdragen) van de arbeiders die afwezig waren in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019 betreffende de vakbondsvorming, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel.

Art. 21.Het bedrag dat bestemd is voor de organisatie van deze vakbondsvorming wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van bestuur van het fonds. 4. Vorming en informatie van de werkgevers stimuleren Art.22. Het fonds kent aan de organisaties van de werkgevers, vertegenwoordigd in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, een tussenkomst toe in de kosten voor informatie en vorming van de werkgevers. Zij wordt geïnd volgens de modaliteiten vastgesteld door de raad van bestuur. 5. Financiering van de werking en de initiatieven van de vzw "Educam" Art.23. § 1. In uitvoering van artikel 2 en artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst inzake vorming en opleiding financiert het fonds een deel van de werking en sommige van de initiatieven van de vzw Educam. Deze financiering zit vervat in de basisbijdrage, zoals omschreven in onderhavig artikel 35, § 1 en § 2, en bedraagt 0,55 procentpunt voor wat betreft de permanente vorming enerzijds en 0,15 procentpunt voor wat betreft de risicogroepen anderzijds. § 2. De vzw Educam organiseert voor de sector van de metaalhandel de beroepsopleiding en vorming voor de arbeiders zoals omschreven in de statuten van de vzw Educam. 6. Ten laste nemen van bijzondere bijdragen Art.24. § 1. Wanneer het fonds de enige debiteur van de aanvullende vergoeding is, is hij de bijzondere werkgeversbijdrage bedoeld in artikel 117 van de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I) (Belgisch Staatsblad van 28 december 2006), de bijzondere compenserende werkgeversbijdrage zoals bedoeld in artikel 121 van dezelfde wet, alsook de inhouding betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zoals voorzien in het artikel 126, § 1 van de wet verschuldigd.

Wanneer het fonds en één of meerdere andere debiteurs elk een aanvullende vergoeding of een deel van de aanvullende vergoeding betalen, is elke debiteur de bijzondere werkgeversbijdrage en de bijzondere compenserende werkgeversbijdrage verschuldigd op de vergoeding of op het deel van de aanvullende vergoeding die hij betaalt.

De sociale zekerheidsinhouding op de aanvullende vergoeding moet door de debiteur van de hoogste aanvullende vergoeding integraal betaald worden. § 2. De bedoelde bijzondere werkgeversbijdragen worden ten laste genomen voor de arbeiders die een aanvullende vergoeding ontvangen in toepassing van artikel 15 van deze overeenkomst, en voor zover het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag een aanvang heeft genomen tussen 1 januari 1991 en 31 december 2020.

De bijzondere bijdragen worden ten laste genomen onder bovenvermelde voorwaarden en tot de oppensioenstelling van de arbeiders.

Art. 24bis.§ 1. De bijzondere bijdragen van het stelsel van werkloosheid met aanvullende vergoedingen voor oudere werknemers (SWAV), bedoeld in het koninklijk besluit van 22 maart 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 31/03/2006 numac 2006200960 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot invoering van een speciale patronale sociale zekerheidsbijdrage op sommige aanvullende vergoedingen in het kader van het generatiepact en tot vaststelling van de uitvoeringsregelen van artikel 50 van de wet van 30 maart 1994 houdend type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006200731 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van de forfaitaire bijdrage aan het "Fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200958 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot wijziging de statuten van het fonds voor bes type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006200856 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de l type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006200743 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van de bijdrage aan het "Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid sluiten tot invoering van een speciale patronale sociale zekerheidsbijdrage op sommige aanvullende vergoedingen in het kader van het Generatiepact en tot vaststelling van de uitvoeringsregels van artikel 50 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, zijn verschuldigd door het fonds.

De toekenning, de berekening en de aangifte bedoeld in bovenvermeld koninklijk besluit van 22 maart 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 31/03/2006 numac 2006200960 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot invoering van een speciale patronale sociale zekerheidsbijdrage op sommige aanvullende vergoedingen in het kader van het generatiepact en tot vaststelling van de uitvoeringsregelen van artikel 50 van de wet van 30 maart 1994 houdend type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006200731 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van de forfaitaire bijdrage aan het "Fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200958 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot wijziging de statuten van het fonds voor bes type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006200856 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de l type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006200743 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van de bijdrage aan het "Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid sluiten zijn eveneens ten laste van het fonds. § 2. De bedoelde bijzondere bijdragen worden ten laste genomen voor de arbeiders die een aanvullende vergoeding ontvangen in toepassing van artikel 16 van deze overeenkomst en die hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking.

Art. 25.De raad van bestuur van het fonds bepaalt de uitvoeringsmodaliteiten van de artikelen 24 en 24bis van onderhavige statuten.

Art. 26.De voorwaarden van toekenning van de vergoedingen welke door het fonds worden verleend, evenals het bedrag, kunnen gewijzigd worden op voorstel van de raad van bestuur bij beslissing van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit. HOOFDSTUK IV. - Beheer van het fonds

Art. 27.Het fonds wordt beheerd door een raad van bestuur, paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties.

De raad van bestuur bestaat uit zestien leden, hetzij acht vertegenwoordigers van de werkgevers en acht vertegenwoordigers van de werknemers.

De leden van de raad van bestuur worden door het Paritair Subcomité voor de metaalhandel benoemd.

Art. 28.Het voorzitterschap wordt door de werkgeversafgevaardigden waargenomen. De 1ste en 3de ondervoorzitter behoren tot de werknemersgroep en worden jaarlijks aangeduid door de raad van bestuur. De 2de ondervoorzitter behoort tot de werkgeversgroep en wordt jaarlijks door de raad van bestuur aangeduid.

Art. 29.§ 1. De raad van bestuur wordt door zijn voorzitter bijeengeroepen. De voorzitter is ertoe gehouden de raad tenminste éénmaal per semester bijeen te roepen en telkens wanneer tenminste twee leden van de raad erom verzoeken. § 2. De uitnodiging vermeldt de agenda.

De notulen worden door de door de raad van bestuur aangeduide directeur opgesteld.

De uittreksels uit deze notulen worden door de voorzitter of twee bestuurders ondertekend. § 3. Wanneer tot de stemming moet worden overgegaan, dient een gelijk aantal leden van elke afvaardiging aan de stemming deel te nemen. Is het aantal ongelijk, dan onthoudt (onthouden) zich het jongste lid (de jongste leden). § 4. De raad kan slechts geldig beslissen over de op de agenda gestelde kwesties en in aanwezigheid van tenminste de helft van de leden die tot de werknemersafvaardiging en tenminste de helft van de leden die tot de werkgeversafvaardiging behoren. De beslissingen worden met een meerderheid van twee derden van de stemgerechtigden genomen.

Art. 30.§ 1. De raad van bestuur heeft tot taak het fonds te beheren en alle maatregelen te treffen die voor zijn goede werking zijn vereist. Hij beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheid inzake het beheer en de leiding van het fonds. § 2. De raad van bestuur keurt de rekeningen en de begroting goed en treedt in rechte op in naam van het fonds, op vervolging en ten verzoeke van de voorzitter of van een tot dat doel afgevaardigde bestuurder. § 3. De raad van bestuur kan bijzondere bevoegdheden overdragen aan één of meer van zijn leden of zelfs aan derden.

Voor al de andere handelingen dan deze waarvoor de raad speciale volmachten heeft verleend, volstaan de gezamenlijke handtekeningen van twee bestuurders (één van werknemerszijde en één van werkgeverszijde). § 4. De verantwoordelijkheid van de bestuurders beperkt zich tot de uitvoering van hun mandaat en zij gaan geen enkele persoonlijke verbintenis aan betreffende hun beheer ten opzichte van de verplichtingen van het fonds. § 5. Een lid dat voor de vergadering van de raad van bestuur belet is, kan schriftelijk of per telefax volmacht verlenen aan één van zijn collega's behorende tot dezelfde groep (werknemers- of werkgeversgroep) om hem te vervangen. Nochtans mag geen enkel lid meer dan één andere bestuurder vertegenwoordigen.

Art. 31.§ 1. De raad van bestuur richt in zijn schoot een bureau op dat is paritair samengesteld uit de voorzitter en 7 bestuurders. § 2. Het bureau staat in voor de politieke beslissingen van het fonds en werkt volgens de beslissingen of richtlijnen van de raad van bestuur. Het bureau kan zich eveneens laten bijstaan door derden of deskundigen. § 3. Het bureau wordt door de voorzitter bijeengeroepen. De voorzitter is ertoe gehouden het bureau ten minste éénmaal per semester bijeen te roepen en telkens wanneer ten minste twee leden van het bureau erom verzoeken. § 4. De uitnodiging vermeldt de agenda. § 5. De notulen worden door de door het bureau aangeduide directeur opgesteld. De uittreksels uit deze notulen worden door de voorzitter of door twee bestuurders ondertekend. § 6. De beslissing van het bureau is slechts geldig over de kwesties die op de agenda vermeld staan en bij aanwezigheid van minimum de helft van de leden van de werknemersafvaardiging en de helft van de leden van de werkgeversafvaardiging. § 7. De beslissingen worden bij unanimiteit genomen. § 8. Het bureau rapporteert aan de raad van bestuur over zijn activiteiten en beslissingen. HOOFDSTUK V. - Financiering van het fonds

Art. 32.Om de financiering van de in artikel 7 tot artikel 25 bedoelde vergoedingen en financiële tussenkomsten te verzekeren, beschikt het fonds over de bijdragen welke door de bij artikel 5 bedoelde werkgevers verschuldigd zijn.

Art. 33.§ 1. Sinds 1 januari 2015 wordt de bijdrage van de werkgevers bepaald op 4,15 pct. van de brutolonen van de arbeiders, waarvan 1,8 pct. is voorzien voor de financiering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel. § 2. Vanaf 1 januari 2016 wordt er gebruik gemaakt van de gedifferentieerde RSZ inningstechniek waardoor de pensioenbijdrage voor het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel wordt afgescheiden van de basisbijdrage bestemd voor het fonds voor bestaanszekerheid : - De basisbijdrage wordt vastgesteld door een afzonderlijke collectieve arbeidsovereenkomst die algemeen verbindend zal verklaard worden door een koninklijk besluit; - De pensioenbijdrage wordt vastgesteld door een afzonderlijke collectieve arbeidsovereenkomst die algemeen verbindend zal verklaard worden door een koninklijk besluit. § 3. Een buitengewone bijdrage kan door de raad van bestuur van het fonds worden bepaald met bepaling van de innings- en verdelingsmodaliteiten. Deze buitengewone bijdrage moet het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke collectieve arbeidsovereenkomst bekrachtigd bij koninklijk besluit.

Art. 34.§ 1. De inning en invordering van de bijdragen worden door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid verzekerd bij toepassing van artikel 7 van de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid. § 2. Van de aldus door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan het fonds gestorte som, worden vooraf de door de raad van bestuur vastgestelde kosten afgetrokken. § 3. De raad van bestuur van het fonds bepaalt de verdeling van de bijdragen voorzien in de artikelen 7 tot en met 25.

Art. 35.§ 1. Een basisbijdrage zoals voorzien in de aparte collectieve arbeidsovereenkomst inzake basisbijdrage aan het fonds, en gebaseerd op de laatste bruto bezoldiging aan 108 pct. verdiend door de arbeiders bedoeld bij artikel 15, § 5, wordt rechtstreeks aan het fonds betaald door de werkgever. Zij wordt berekend vanaf de aanvang van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in de onderneming tot de sectorale leeftijd van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. § 2. De bijdrage bedoeld onder § 1 wordt betaald door de werkgever vóór de datum van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag van de arbeiders. Zij wordt forfaitair berekend en betaald volgens de modaliteiten bepaald door de raad van bestuur van het fonds. HOOFDSTUK VI. - Begroting en rekeningen van het fonds

Art. 36.Het dienstjaar vangt aan op 1 januari en sluit op 31 december.

Art. 37.De rekeningen over het afgelopen jaar worden op 31 december afgesloten.

De raad van bestuur, evenals de door het Paritair Subcomité voor de metaalhandel aangeduide revisor of accountant, maken jaarlijks elk een schriftelijk verslag op betreffende de uitvoering van hun opdracht gedurende het afgelopen jaar. De balans, samen met de hierboven bedoelde schriftelijke jaarverslagen, moeten uiterlijk gedurende de maand juli aan het Paritair Subcomité voor de metaalhandel ter goedkeuring worden voorgelegd. HOOFDSTUK VII. - Ontbinding en vereffening van het fonds

Art. 38.Het fonds kan slechts bij éénparige beslissing van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel worden ontbonden. Dit laatste dient tegelijkertijd de vereffenaars te benoemen, hun bevoegdheden en hun bezoldiging vast te stellen en de bestemming van de netto-activa te bepalen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 6 september 2020.

De Minister van Werk, N. MUYLLE


begin


Publicatie : 2020-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^