Koninklijk Besluit van 06 september 2020
gepubliceerd op 22 september 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2020203648
pub.
22/09/2020
prom.
06/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020203648

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


6 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan, artikel 42;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 1996 betreffende de Hoge Raad voor Werkgelegenheid, artikel 5 gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 september 2000 en 10 november 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/05/2015 pub. 09/06/2015 numac 2015202677 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid sluiten houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/07/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017203983 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag, vervanging en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 31/07/2017 pub. 30/08/2017 numac 2017013062 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd en van het koninklijk besluit van 28 september 2009 tot vaststelling van de bepalin type koninklijk besluit prom. 31/07/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017203695 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2017, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen, met toepassing van artikel 7, &se type koninklijk besluit prom. 31/07/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017040594 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende herverdeling van kredieten naar het programma 50-5 "Inzet" van de sectie 16, Ministerie van Landsverdediging, in de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 sluiten houdende ontslag, vervanging en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid;

Gelet op het Koninklijk besluit van 26 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019202030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag, vervanging en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid sluiten houdende ontslag, vervanging en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid;

Gezien het artikel 8 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging type wet prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse omdat het bepalingen van autoregulering betreft;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 juli 2020;

Op de voordracht van de Minister van Werk en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In toepassing van artikel 5, 1°, van het koninklijk besluit van 24 september 1996 betreffende de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 september 2000 en 10 november 2009, worden benoemd tot leden van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid: - mevr. Bea Cantillon; - de heer Georges Carlens; - de heer Marc De Vos; - de heer Philippe Donnay; - de heer Ides Nicaise; - de heer Luc Sels; - de heer Steven Vanackere; - mevr. Caroline Ven - de heer Yves Birette; - de heer Nicolas van Zeebroeck; - de heer Sébastien Van Bellegem.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 september 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, N. MUYLLE _______ Nota Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad: Wet van 22 december 1995, Belgisch Staatsblad van 30 december 1995.

Koninklijk besluit van 24 september 1996, Belgisch Staatsblad van 4 oktober 1996.

Koninklijk besluit van 3 september 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 21/09/2000 numac 2000012644 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 1996 betreffende de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid sluiten, Belgisch Staatsblad van 21 september 2000.

Koninklijk besluit van 10 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 16/03/2010 numac 2009012235 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2009-2010 voor arbeiders type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 17/11/2009 numac 2009018456 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, 3°, van de wet van 16 oktober 2009 die machtigingen verleent aan de Koning in geval van griepepidemie of -pandemie type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 16/12/2009 numac 2009204924 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, houdende oprichting van een vormingscomité type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 17/11/2009 numac 2009018457 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, 5°, van de wet van 16 oktober 2009 die machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 16/12/2009 numac 2009204921 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 25/02/2010 numac 2009012234 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, houdende vaststelling van de tussenkomst in de kosten voor de verplaatsing tussen de type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 16/12/2009 numac 2009204920 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen, met u sluiten, Belgisch Staatsblad van 1 december 2009.

Koninklijk besluit van 29 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/05/2015 pub. 09/06/2015 numac 2015202677 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid sluiten, Belgisch Staatsblad van 9 juni 2015.

Koninklijk besluit van 31 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/07/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017203983 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag, vervanging en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 31/07/2017 pub. 30/08/2017 numac 2017013062 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd en van het koninklijk besluit van 28 september 2009 tot vaststelling van de bepalin type koninklijk besluit prom. 31/07/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017203695 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2017, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen, met toepassing van artikel 7, &se type koninklijk besluit prom. 31/07/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017040594 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende herverdeling van kredieten naar het programma 50-5 "Inzet" van de sectie 16, Ministerie van Landsverdediging, in de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 sluiten, Belgisch Staatsblad van 23 oktober 2017.

Koninklijk besluit van 26 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019202030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag, vervanging en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid sluiten, Belgisch Staatsblad van 8 mei 2019.


begin


Publicatie : 2020-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^