Koninklijk Besluit van 07 april 2005
gepubliceerd op 22 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 146 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2004202671
pub.
22/04/2005
prom.
07/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 APRIL 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 146 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 7, § 1, derde lid, i, vervangen bij de wet van 14 februari 1961;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, inzonderheid op artikel 146, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 april 1999 en 5 september 2002;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gegeven op 4 september 2003;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financïen, gegeven op 19 april 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 12 mei 2004;

Gelet op advies 37.485/1 van de Raad van State, gegeven op 8 juli 2004;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 146 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 april 1999 en 5 september 2002, wordt gewijzigd als volgt : 1° het vijfde lid wordt vervangen als volgt : "De uitkeringskaart bedoeld in onderhavig artikel, kan opgesteld worden op een papieren of op een elektronische drager." ; 2° in het zesde lid worden de woorden 'vervangen wordt door' vervangen door de woorden 'wordt opgesteld op'".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op die gedurende welke het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE _______ Nota's (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Besluitwet van 28 december 1944, Belgisch Staatsblad van 30 december 1944; Wet van 14 februari 1961, Belgisch Staatsblad van 15 februari 1961;

Koninklijk besluit van 25 november 1991, Belgisch Staatsblad van 31 december 1991;

Koninklijk besluit van 30 april 1999, Belgisch Staatsblad van 1 juni 1999.

Koninklijk besluit van 5 september 2002, Belgisch Staatsblad van 26 september 2002.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^