Koninklijk Besluit van 07 april 2005
gepubliceerd op 20 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2005022232
pub.
20/04/2005
prom.
07/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 APRIL 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003 en 9 juli 2004, en § 2, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995 en 10 augustus 2001, en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 12/07/1997 numac 1997012216 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997022330 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende nadere omschrijving van de associatie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen sluiten;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, inzonderheid op de artikelen 28, § 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 december 1984, 7 mei 1986, 4 augustus 1987, 9 mei 1989, 2 januari 1991, 16 september 1991, 20 december 1991, 19 augustus 1992, 20 oktober 1992, 7 oktober 1993, 28 maart 1995, 18 juli 1996, 25 juni 1997, 11 juli 2001, 22 januari 2002, 18 juli 2002, 22 december 2003 en 4 mei 2004, en 35bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 8 november 1999 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 juli 2000, 20 maart 2001, 15 oktober 2001, 15 januari 2002, 22 januari 2002, 18 oktober 2002, 4 februari 2003, 18 maart 2003, 7 september 2003, 20 februari 2004, 4 mei 2004, 21 september 2004, 12 januari 2005 en 21 januari 2005;

Gelet op de voorstellen van de Technische Raad voor Implantaten van 11 februari 2004;

Gelet op de beslissing van de Overeenkomstencommissie verstrekkers van implantaten-verzekeringsinstellingen van 8 april 2004;

Overwegende dat door de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle geen advies is geformuleerd binnen de termijn van vijf dagen, vermeld in artikel 27, vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en dat het betrokken advies dienvolgens met de toepassing van die wetsbepaling wordt geacht te zijn gegeven;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 19 april 2004;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 28 april 2004;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 mei 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 13 januari 2005;

Gelet op het advies 38.076/1 van de Raad van State, gegeven op 3 februari 2005;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 28, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 december 1984, 7 mei 1986, 4 augustus 1987, 9 mei 1989, 2 januari 1991, 16 september 1991, 20 december 1991, 19 augustus 1992, 20 oktober 1992, 7 oktober 1993, 28 maart 1995, 18 juli 1996, 25 juni 1997, 11 juli 2001, 22 januari 2002, 18 juli 2002, 22 december 2003 en 4 mei 2004, worden, onder het opschrift "G. Heelkunde op de thorax en cardiologie", de verstrekkingen 612813-612824 en 612835-612846, alsook de verstrekking 612695-612706 en zijn toepassingsregel, geschrapt;

Art. 2.In artikel 35bis van de bijlage bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 juli 2000, 20 maart 2001, 15 oktober 2001, 15 januari 2002, 22 januari 2002, 18 oktober 2002, 4 februari 2003, 18 maart 2003, 7 september 2003, 20 februari 2004, 4 mei 2004, 21 september 2004, 12 januari 2005 en 21 januari 2005 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, G.Heelkunde op de thorax en cardiologie, opschrift "categorie 1a ", wordt de volgende wijziging aangebracht aan de toepassingsregel van de verstrekking 687271-687282 : de verstrekkingen "612813-612824" en "612835-612846" worden respectievelijk vervangen door de verstrekkingen "687536-687540" en "687551-687562"; 2° in § 1, G.Heelkunde op de thorax en cardiologie, opschrift "categorie 2a", worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in de omschrijving van de verstrekking 687536-687540, worden de woorden ", vanaf de 7e verjaardag" ingevoegd na het woord "elementen";b) de betrekkelijke waarde van de verstrekking 687536-687540 wordt door de betrekkelijke waarde "U 918" vervangen;c) de omschrijving van de verstrekking 687551-687562 wordt door de volgende omschrijving vervangen : « 687551-687562 Disposable cardiotomieset met membraanoxygenator bij extracorporele circulatie, ongeacht het aantal samenstellende elementen, tot de 7e verjaardag U 1210 »;d) in de omschrijving van de verstrekking 687573-687584, worden de woorden "met drievoudige kamer" vervangen door de woorden "met minstens drie kamers";e) de betrekkelijke waarde van de verstrekking 687573-687584 wordt door de betrekkelijke waarde "U 55" vervangen;f) in de toepassingsregel van de verstrekking 687293-687304, worden de verstrekkingen "612813-612824" en "612835-612846" respectievelijk vervangen door de verstrekkingen "687536-687540" en "687551-687562";3° in § 5, G.Heelkunde op de thorax en cardiologie, opschrift "categorie 2a", worden na de verstrekking 687455-687466 de verstrekkingen 687536-687540, 687551-687562 en 687573-687584 ingevoegd; 4° in § 7, G.Heelkunde op de thorax en cardiologie, opschrift "categorie 2a", worden na de verstrekking 687455-687466 de verstrekkingen 687536-687540, 687551-687562 en 687573-687584 ingevoegd.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^