Koninklijk Besluit van 07 april 2005
gepubliceerd op 20 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2005022269
pub.
20/04/2005
prom.
07/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 APRIL 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003 en 9 juli 2004, en § 2, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995 en 10 augustus 2001, en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, inzonderheid op artikel 35, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 24 augustus 1994 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 juli 1996, 25 juni 1997, 9 januari 1998, 24 maart 1998, 18 januari 1999, 28 februari 1999, 6 november 1999, 8 november 1999, 20 maart 2001, 13 juli 2001, 24 augustus 2001, 5 september 2001, 24 september 2001, 15 oktober 2001, 21 januari 2002, 22 januari 2002, 18 oktober 2002, 13 januari 2003, 7 september 2003, 5 februari 2004, 10 maart 2004 en 13 september 2004;

Gelet op de voorstellen van de Technische Raad voor Implantaten van 11 februari 2004;

Gelet op de beslissing van de Overeenkomstencommissie verstrekkers van implantaten-verzekeringsinstellingen van 8 april 2004;

Overwegende dat door de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle geen advies is geformuleerd binnen de termijn van vijf dagen, vermeld in artikel 27, vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en dat het betrokken advies dienvolgens met toepassing van die wetsbepaling wordt geacht te zijn gegeven;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 28 juni 2004;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 30 juni 2004;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 september 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, van 7 februari 2005;

Gelet op het advies 38.144/1 van de Raad van State, gegeven op 24 februari 2005;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 24 augustus 1994 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 juli 1996, 25 juni 1997, 9 januari 1998, 24 maart 1998, 18 januari 1999, 28 februari 1999, 6 november 1999, 8 november 1999, 20 maart 2001, 13 juli 2001, 24 augustus 2001, 5 september 2001, 24 september 2001, 15 oktober 2001, 21 januari 2002, 22 januari 2002, 18 oktober 2002, 13 januari 2003, 7 september 2003, 5 februari 2004, 10 maart 2004 en 13 september 2004 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In § 1, G.Heelkunde op de thorax en cardiologie, categorie 1, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) In de omschrijving van de verstrekking 684530-684541, wordt vóór het woord 'implanteerbare" het woord "Eerste" ingevoegd;b) De volgende verstrekking wordt na de verstrekking 684530-684541 ingevoegd : « 684375-684386 Vervangingshartstimulator, inclusief adaptor »; 2° In § 11, 1., worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden « 684375-684386 » worden ingevoegd tussen de woorden « 684530-684541 » en « 685731-685742 »;b) de woorden « cardiale implantatiedienst » worden door de woorden « erkenning voor het zorgprogramma "cardiale pathologie" P » vervangen; 3° In § 11, 2., worden de woorden « onder het codenummer 684530-684541 » vervangen door de woorden « onder de codenummers 684530-684541 en 684375-684386 »; 4° In § 11, 3., worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid worden de woorden « 684375-684386 » ingevoegd tussen de woorden « 684530-684541, » en « , 685731-685742 »;b) in het eerste lid worden de woorden « na goedkeuring door de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling » geschrapt;c) in het eerste lid wordt de zin « Het gestandardiseerd hartstimulatorregistratieformulier dient eveneens als medisch voorschrift » vervolledigd door de termen « en moet ter kennisgeving aan de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling bezorgd worden »;d) in het derde lid worden de woorden « en 684375-684386 » ingevoegd na de woorden « 684530-684541 »; 5° In § 11, 4., worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) het punt 4.1. wordt door de volgende bepalingen vervangen : « 4.1. De verstrekking 684375-684386 kan pas 5 jaar na de verstrekking 684530-684541 en slechts één keer over een periode van 5 jaar worden toegestaan. »; b) in punt 4.2. worden de woorden « verstrekking 684530-684541 » vervangen door de woorden « hartstimulator »; 6° § 11, 5., wordt opgeheven; 7° In § 16, G.Heelkunde op de thorax en cardiologie, categorie 1, opschrift "Hartstimulator :", wordt de verstrekking « 684375-684386 » ingevoegd na de verstrekking « 684530-684541 ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^