Koninklijk Besluit van 07 april 2005
gepubliceerd op 22 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Bedrijfsfonds voor de koopv

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005200632
pub.
22/04/2005
prom.
07/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 APRIL 2005. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 18 oktober 2004Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 18/10/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004022866 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Bedrijfsfonds voor de koopvaardij" (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire Comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair comité voor de koopvaardij;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 18 oktober 2004Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 18/10/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004022866 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Bedrijfsfonds voor de koopvaardij".

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE _______ Nota's (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage Paritair Comité voor de koopvaardij Collectieve arbeids overeenkomst van 18 oktober 2004Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 18/10/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004022866 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten Wijziging en coördinatie van de statuten van het "Bedrijfsfonds voor de koopvaardij" (Overeenkomst geregistreerd op 2 december 2004 onder het nummer 72990/CO/316) Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op : De werkgevers van de ondernemingen waarvan de activiteit tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de koopvaardij behoort;

De zeelieden en de shoregangers, mannelijke als vrouwelijke, zoals bedoeld in artikel 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

De statuten van het "Bedrijfsfonds voor de koopvaardij" vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 1980, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd "Bedrijfsfonds voor de koopvaardij", en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 5 december 1980, zoals gewijzigd bij latere algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten, wordt gewijzigd en gecoördineerd als volgt : TITEL I. - Oprichting, benaming en zetel

Artikel 1.Het fonds voor bestaanszekerheid opgericht per 1 januari 1980 onder de benaming "Bedrijfsfonds voor de koopvaardij", blijft met ingang van 1 juni 2004 gehandhaafd.

Art. 2.De zetel van het "Bedrijfsfonds voor de koopvaardij" is gevestigd te Antwerpen, Brouwersvliet 33, bus 9. Hij kan bij beslissing van het Paritair Comité voor de koopvaardij verplaatst worden.

TITEL II. - Statuten HOOFDSTUK I. - Doel

Art. 3.Het "Bedrijfsfonds voor de koopvaardij" heeft tot doel : 1. Het innen van de bijdragen die nodig zijn voor zijn werking en het uitvoeren van de betaling van de hierna vermelde tegemoetkomingen.2. Tegemoet te komen in de kosten voor vakbondsvorming en financiering van sociale doeleinden ten bate van : - zeelieden tewerkgesteld op Belgische vlagschepen; - shoregangers ingeschreven in de Belgische Pool der Zeelieden; - zeelieden ingeschreven in de Belgische Pool der Zeelieden en tewerkgesteld op vreemde vlagschepen, zoals gesteld in de collectieve arbeids overeenkomst van 5 mei 1997Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 05/05/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997022456 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten. 3. Tegemoet te komen in de financiering van een toeslag bij de wachtgelden van sommige zeevarenden en shoregangers ingeschreven in de Belgische Pool der Zeelieden zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 1996.4. Tegemoet te komen in de financiering inzake een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde scheepsgezellen, radio-officieren en shoregangers die uiterlijk op 31 december 1997 de leeftijd van 50 jaar bereiken zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 1996.5. Tegemoet te komen in de financiering inzake een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde zeelieden en shoregangers die met ingang van 1 januari 1994 tot 31 december 1994 de leeftijd van 52 jaar bereikten en die aan dit stelsel van tegemoetkoming reeds onderhevig waren bij toepassing van het protocol koopvaardij 1994 en zoals gewijzigd bij collectieve arbeids overeenkomst van 5 mei 1997Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 05/05/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997022456 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten.6. Tegemoet te komen in de financiering inzake een gewaarborgd maandloon voor de shoregangers.

Art. 4.Het "Bedrijfsfonds voor de koopvaardij" is opgericht voor onbepaalde tijd.

Art. 5.Deze statuten, alsmede de uitvoeringsmodaliteiten die worden vastgesteld door het Paritair Comité voor de koopvaardij, zijn van toepassing op : 1° de werkgevers van de ondernemingen waarvan de activiteit tot de bevoegdheid van dit paritair comité behoort;2° de zeelieden en shoregangers, mannelijke als vrouwelijke, die onder de toepassing vallen van zij die bedoeld worden in artikel 3. HOOFDSTUK II. - Beheer

Art. 6.Het "Bedrijfsfonds voor de koopvaardij" wordt beheerd door een raad van beheer, paritair samengesteld uit afgevaardigden van de representatieve werkgeversorganisaties, en uit afgevaardigden van de representatieve werknemersorganisaties, vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor de koopvaardij.

Deze raad van beheer bestaat uit tien leden, hetzij vijf afgevaardigden, voorgedragen door de representatieve werkgeversorganisaties en vijf afgevaardigden voorgedragen door de representatieve werknemersorganisaties.

Het paritair comité duidt de leden van de raad van beheer aan en ontslaat ze tevens; het kan het aantal beheerders vastgesteld bij het tweede lid wijzigen.

De leden van de raad van beheer worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Hun mandaat kan worden hernieuwd.

In geval van overlijden of ontslag van een beheerder, voorziet het paritair comité in zijn vervanging. Het nieuw aangeduid lid beëindigt het mandaat van zijn voorganger.

Art. 7.Ieder jaar duidt de raad van beheer in zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter aan. Deze functies worden voor hun duur telkens alternerend uitgeoefend door een afgevaardigde van de werkgevers en een afgevaardigde van de werknemers.

De raad van beheer duidt eveneens de personen aan die worden belast met het secretariaat.

Art. 8.De raad van beheer vergadert op uitnodiging van de voorzitter.

De voorzitter is gehouden de raad van beheer tenminste eenmaal per jaar bijeen te roepen en telkens één van de partijen hierom verzoekt.

De uitnodigingen worden nominatief verstuurd en vermelden de agenda.

In geval van afwezigheid van de voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter en, bij afwezigheid van deze laatste door het lid met de grootste dienstanciënniteit in het "Bedrijfsfonds voor de koopvaardij". Hiertoe wordt een ranglijst opgesteld. Bij gelijke dienstanciënniteit wordt de raad voorgezeten door het oudste lid.

De raad van beheer kan slechts geldig beslissen over de punten die op de agenda zijn geplaatst en bij aanwezigheid van tenminste de helft van de leden behorende tot respectievelijk de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de stemgerechtigden in elke afvaardiging.

De notulen worden opgemaakt door de secretaris aangeduid door de raad van beheer en ondertekend door diegenen die de vergadering heeft voorgezeten.

De uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door twee beheerders die daartoe worden gemachtigd, de ene door de representatieve werkgeversorganisaties, de andere door de representatieve werknemersorganisaties.

Art. 9.De raad van beheer heeft tot opdracht het "Bedrijfsfonds voor de koopvaardij" te beheren in de ruimste betekenis van het woord, daaronder begrepen het treffen van alle maatregelen die nodig zijn voor zijn goede werking en voor de verwezenlijking van zijn doel.

De raad van beheer bepaalt in zijn jaarlijkse begroting de beheerskosten welke ten laste vallen van de opbrengsten van het "Bedrijfsfonds voor de koopvaardij". Hij kan een huishoudelijk reglement opstellen.

De raad van beheer wordt bij elk optreden, inbegrepen in rechte als eisende of als verwerende partij en voor elk doel, geldig vertegenwoordigd door de voorzitter of door de beheerder die hij aanstelt om die vertegenwoordiging waar te nemen.

De leden van de raad van beheer zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht. Zij gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan wegens hun deelneming aan het beheer van het bedrijfsfonds, noch ten opzichte van de verbintenissen van het bedrijfsfonds.

Art. 10.De raad van beheer kan bepaalde opdrachten toevertrouwen aan één of meerdere van zijn leden en zelfs aan derden. Hij kan eveneens, onder zijn verantwoordelijkheid, het dagelijks beheer van het bedrijfsfonds aan derden in opdracht geven.

Art. 11.Voor al de andere akten dan deze die vallen onder het dagelijks beheer waarvoor bijzondere opdracht werd gegeven, volstaat, voor de geldige vertegenwoordiging van het bedrijfsfonds tegenover derden, de gezamenlijke handtekeningen van twee beheerders waarvan één de representatieve werkgeversorganisaties vertegenwoordigt en één de representatieve werknemersorganisaties, zonder dat deze beheerders het bewijs moeten leveren van een beraadslaging, machtiging of bijzonder mandaat.

De akten van het dagelijks beheer mogen worden ondertekend door een beheerder of door elke andere persoon daartoe door de raad van beheer gemachtigd. HOOFDSTUK III. - Financiering

Art. 12.Het "Bedrijfsfonds voor de koopvaardij" beschikt over de bijdragen : - verschuldigd door de in artikel 5, 1° van deze statuten bedoelde werkgevers, alsook over de intresten van geïnvesteerde bedragen en over eventuele reserves; - verschuldigd door de overheid ter regularisatie van de aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde scheepsgezellen, radio-officieren en shoregangers zoals vermeld in artikel 3, punten 4 en 5.

Art. 13.De bijdragen worden als volgt vastgesteld : A. Bijdragen door de werkgever 1. Voor de tegemoetkoming in de kosten voor vakbondsvorming en in de financiering van sociale doeleinden, vermeld onder artikel 3, punt 2 : een bedrag per zeevarende/shoreganger en per dag waarvoor aangifte moet worden gedaan bij de "Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden". Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van beheer. 2. Voor de tegemoetkoming in de uitkering van een toeslag bij de wachtgelden van sommige zeevarenden en shoregangers, vermeld onder artikel 3, punt 3 : een bedrag per zeevarende/shoreganger en per dag waarvoor sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn.Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van beheer. 3. Voor de tegemoetkoming in de uitkering van een gewaarborgd maandloon voor shoregangers, vermeld onder artikel 3, punt 6 : een bedrag per zeevarende/shoreganger en per dag waarvoor sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn.Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van beheer.

B. Bijdragen door de overheid 1. Voor de tegemoetkoming in de kosten voor een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde scheepsgezellen, radio-officieren en shoregangers, vermeld onder artikel 3, punt 4 worden de bijdragen in uitvoering van het regeringsplan volgens de door de overheid bepaalde modaliteiten overgemaakt aan het bedrijfsfonds.2. Voor de tegemoetkoming in de kosten voor een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde zeelieden en shoregangers, vermeld onder artikel 3, punt 5 worden de bijdragen in uitvoering van het regeringsplan volgens de door de overheid bepaalde modaliteiten overgemaakt aan het bedrijfsfonds.

Art. 14.De bijdragen door de werkgever worden geïnd door het bedrijfsfonds op dezelfde wijze als de extra sociale bijdragen, zoals voorzien in de "onderrichtingen aan de rederijen" van de "Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden".

Art. 15.Onverminderd de toepassing van artikel 14 van de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, kan het bedrag van de bijdrage slechts worden gewijzigd bij een collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit. HOOFDSTUK IV. - Begroting en rekeningen

Art. 16.Het dienstjaar neemt een aanvang op 1 januari en sluit af op 31 december.

Art. 17.Elk jaar wordt, tijdens de maand december, een begroting voor het volgend jaar opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd aan het paritair comité.

Art. 18.Op 31 december worden de rekeningen van het verlopen jaar afgesloten.

De raad van beheer, alsmede de krachtens artikel 12 van de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid aangewezen revisoren of accountants, brengen jaarlijks een schriftelijk verslag uit over het vervullen van hun opdracht tijdens het verlopen jaar.

De rekeningen van het afgelopen dienstjaar, alsook de in voorgaand lid vermelde schriftelijke verslagen, moeten uiterlijk tijdens de maand april ter goedkeuring worden voorgelegd aan het paritair comité. HOOFDSTUK V. - Uitkeringen en vergoedingen, rechthebbenden Art.19. Het "Bedrijfsfonds voor de koopvaardij" wordt belast met de praktische uitwerking en concretisering van de voordelen die vastgesteld zijn bij algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij. HOOFDSTUK VI. - Ontbinding, vereffening

Art. 20.Het bedrijfsfonds kan enkel worden ontbonden door een eenparige beslissing van het Paritair Comité voor de koopvaardij die slechts van kracht wordt op het einde van het tweede semester dat volgt op dit waarin de beslissing is genomen. Op voorstel van de raad van beheer van het bedrijfsfonds, wijst het paritair comité de vereffenaars aan, bepaalt hun machten, stelt hun beloning vast en duidt de bestemming van het vermogen aan. HOOFDSTUK VII. - Slotbepaling

Art. 21.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij treedt in werking op 1 juni 2004, en kan door elk van de partijen worden opgezegd, mits een opzeggingstermijn van twaalf maanden, per aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de koopvaardij en aan de ondertekenende partijen.

De termijn van twaalf maanden begint te lopen vanaf de datum waarop de aangetekende brief aan de voorzitter van het paritair comité is toegestuurd.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeids overeenkomst van 5 mei 1997Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 05/05/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997022456 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten tot wijziging van de statuten van het "Bedrijfsfonds voor de koopvaardij" (45080/CO/316).

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 april 2005.

De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^