Koninklijk Besluit van 07 april 2005
gepubliceerd op 22 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de goedkeuring van de bedragen vastgesteld door de raad van beheer in

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005200633
pub.
22/04/2005
prom.
07/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 APRIL 2005. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de goedkeuring van de bedragen vastgesteld door de raad van beheer in uitvoering van artikel 13 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2004 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Bedrijfsfonds voor de koopvaardij" (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de koopvaardij;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de goedkeuring van de bedragen vastgesteld door de raad van beheer in uitvoering van artikel 13 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2004 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Bedrijfsfonds voor de koopvaardij".

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de koopvaardij Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2004 Goedkeuring van de bedragen vastgesteld door de raad van beheer in uitvoering van artikel 13 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2004 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Bedrijfsfonds voor de koopvaardij" (Overeenkomst geregistreerd op 2 december 2004 onder het nummer 72991/CO/316)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op : a) de werkgevers van de ondernemingen waarvan de activiteit tot de bevoegdheid van dit paritair comité behoort;b) de zeelieden en shoregangers, mannen en vrouwen, die onder de toepassing vallen van zij die bedoeld worden in artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2004 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Bedrijfsfonds voor de koopvaardij".

Art. 2.Voor de tegemoetkoming in de kosten voor vakbondsvorming en in de financiering van sociale doeleinden, vermeld onder artikel 3, 2. van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2004 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Bedrijfsfonds voor de koopvaardij" wordt de bijdrage van de werkgevers vastgesteld op : - 1,18 EUR per dag en per zeevarende/shoreganger tewerkgesteld op Belgische vlagschepen en waarvoor aangifte moet worden gedaan bij de "Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden"; - 3,84 EUR per dag en per zeevarende ingeschreven in de Belgische Pool der zeelieden, tewerkgesteld op vreemde vlagschepen en waarvoor socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn.

Voor de tegemoetkoming in de uitkering van een toeslag bij de wachtgelden van sommige zeevarenden, vermeld onder artikel 3, 3. van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2004 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Bedrijfsfonds voor de koopvaardij" wordt de bijdrage van de werkgevers vastgesteld op 0,94 EUR per zeevarende/shoreganger en per dag waarvoor de sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn.

Voor de tegemoetkoming in de uitkering van een gewaarborgd maandloon voor shoregangers, vermeld onder artikel 3, 6. van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2004 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Bedrijfsfonds voor de koopvaardij" wordt de bijdrage van de werkgevers vastgesteld op 0 EUR per zeevarende/shoreganger en per dag waarvoor de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juni 2004 en wordt gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd, met een opzeggingstermijn van zes maanden, per aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de koopvaardij en aan de ondertekenende partijen.

De termijn van zes maanden begint te lopen vanaf de datum waarop de aangetekende brief aan de voorzitter van het paritair comité is toegestuurd.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 1997 betreffende goedkeuring van de bedragen vastgesteld door de raad van beheer in uitvoering van artikel 13 van de statuten van het "Bedrijfsfonds voor de koopvaardij" (Overeenkomst geregistreerd onder het nummer 45081/CO/316).

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 april 2005.

De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^