Koninklijk Besluit van 07 april 2005
gepubliceerd op 12 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de lonen van ongeschoolde arbei

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005200705
pub.
12/05/2005
prom.
07/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 APRIL 2005. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de lonen van ongeschoolde arbeiders van de niveaus 2, 3 of 4 in de beschutte werkplaatsen gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf 1 juli 2001 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de lonen van ongeschoolde arbeiders van de niveaus 2, 3 of 4 in de beschutte werkplaatsen gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf 1 juli 2001.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2001 Lonen van ongeschoolde arbeiders van de niveaus 2, 3 of 4 in de beschutte werkplaatsen gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf 1 juli 2001 (Overeenkomst geregistreerd op 31 januari 2002 onder het nummer 60873/CO/327) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de beschutte werkplaatsen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, erkend en gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie en op de werknemers met een handicap die zij tewerkstellen.

Onder "werknemers met een handicap" verstaat men : zowel de mannelijke als vrouwelijke werknemers aangeworven met een contract als arbeider of bediende, tewerkgesteld in bovenvermelde beschutte werkplaatsen. HOOFDSTUK II. - Juridisch kader

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten overeenkomstig de bepalingen van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (Belgisch Staatsblad van 1 augustus 1996), en in het bijzonder met deze van het koninklijk besluit van 20 december 1996.

Art. 4.De functies van de ongeschoolde arbeiders van de niveaus 2, 3 of 4 worden bepaald door de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2001 betreffende de functieclassificatie, de loonschalen en de uurlonen van de personeelsleden van de beschutte werkplaatsen erkend en gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie. HOOFDSTUK III. - Loon

Art. 5.Om tegemoet te komen aan een voldoende loonspanning komen de sociale partners overeen om op 1 juli 2001 een verhoging van minimum 2 BEF (0,0496 EUR) minimum per uur toe te kennen aan de ongeschoolde arbeiders van niveau 2, waarvan het uurloon hoger is dan de bedragen bepaald in bijlage 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst waarvan sprake in artikel 4, behalve als ze reeds zo een verhoging hebben genoten tussen 1 januari 2001 en 30 juni 2001.

Art. 6.Zij komen overeen om op 1 januari 2003 een verhoging van minimum 2 BEF (0,0496 EUR) minimum per uur toe te kennen en van minimum 2 BEF (0,0496 EUR) minimum per uur tussen 1 januari 2005 en 31 december 2005 aan de ongeschoolde arbeiders van niveau 2, waarvan het uurloon dan hoger is dan de bedragen bepaald in bijlage 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst waarvan sprake in artikel 4. HOOFDSTUK IV. - Duur

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt van kracht op 1 juli 2001 en is gesloten voor onbepaalde tijd. Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd voor 30 juni van elk jaar, met effect op 1 januari van het volgende jaar. De opzegging moet bij een ter post aangetekende brief worden betekend, gericht aan de voorzitter van het paritair comité.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 april 2005.

De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^