Koninklijk Besluit van 07 april 2019
gepubliceerd op 31 mei 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 2 november 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2018014190
pub.
31/05/2019
prom.
07/04/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014190

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


7 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 2 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017013157 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen sluiten betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 18 februari 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake het vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg, artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1985, 28 juli 1987 en 15 mei 2006 en artikel 3, gewijzigd bij de wet van 3 mei 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017013157 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen sluiten betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van financiën, gegeven op 6 maart 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 16 mei 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, verlengd met 15 dagen, die op 27 juli 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat dit besluit beoogt aan de bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 2 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017013157 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen sluiten betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen de wijzigingen aan te brengen die zijn aangebracht door de rectificatie nr 2 aan de gedrukte versie van het RID 2017 aangenomen door de permanente werkgroep van de Expertencommissie van het RID tijdens zijn 8ste sessie (Utrecht, 20-24 november 2017) voor een inwerkingtreding op 3 januari 2018;

Op de voordracht van de Minister van Economie, de Minister van Binnenlandse zaken, de Minister van Justitie, de Minister van Volksgezondheid, de Minister die het gezag uitoefent over de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen, de Minister van Mobiliteit en de Minister belast met Noordzee en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In de bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 2 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017013157 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen sluiten betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° In deel 1, hoofdstuk 1.2, in de onderafdeling 1.2.2.3, worden in de Franse tekst, de woorden « soupapes de sûreté » vervangen door de woorden « soupapes de sécurité; 2° In deel 1, hoofdstuk 1.8, worden in de onderafdeling 1.8.3.18 de volgende wijzigingen aangebracht: a) een titel wordt ingevoegd, luidende: "Model van het certificaat"; b) de woorden "Scholingscertificaat voor veiligheidsadviseur voor het vervoer van gevaarlijke goederen", die de huidige titel van de onderafdeling 1.8.3.18, vormen, worden als nieuw lid vóór het eerste lid ingevoegd; 3° In deel 2, hoofdstuk 2.2, in de onderafdeling 2.2.9.3, in de lijst van rubrieken, worden voor de UN-nummers 3090 en 3091, in de Franse tekst de woorden "METAL" telkens ingevoegd na de woorden "PILES AU LITHIUM"; 4° In deel 3, hoofdstuk 3.2, tabel A, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de Franse tekst, in UN-nummer 1185, kolom 16, wordt "V8" afgeschaft;b) de wijzigingen hernomen in onderstaande tabel worden aangebracht:

UN-nummer

Kolom

Correctie

No ONU

Colonne

Correction

2908

(6)

Voeg in : « 368 ». 2908

(6)

Insérer : « 368 ».

2913

(6)

Voeg in : « 325 ».

2913

(6)

Insérer : « 325 ».

Wis : « 336 ».

Supprimer : « 336 ».

3326

(6)

Voeg in : « 326 ».

3326

(6)

Insérer : « 326 ».

Wis : « 336 ».

Supprimer : « 336 ».


5° In deel 4, hoofdstuk 4.1, P137, PP 70, wordt in de Franse tekst « 5.2.1.10 » vervangen door « 5.2.1.10.1 »; 6° In deel 5, hoofdstuk 5.2, in de paragraaf 5.2.1.9.2, worden in de derde zin van de laatste paragraaf de woorden "moet zwart zijn op een witte achtergrond" vervangen door de woorden "moet zwart zijn op een witte of andere achtergrondkleur die voldoende contrasterend is."; 7° In deel 5, hoofdstuk 5.5, in de afdeling 5.5.3, worden in de Franse tekst de woorden « l'azote liquide réfrigérée » vervangen door de woorden « l'azote liquide réfrigéré »; 8° In deel 6, hoofdstuk 6.1, in de onderafdeling 6.1.3.1, lid d), worden in de Franse tekst de woorden « dizaine la plus proche » vervangen door de woorden « dizaine inférieure »; 9° In deel 6, hoofdstuk 6.1, in de onderafdeling 6.1.3.1, lid d), wordt in de Nederlandse tekst paragraaf 1 vervangen als volgt: "de letter "S" voor de verpakkingen die bestemd zijn voor het vervoer van vaste stoffen of binnenverpakkingen, of voor verpakkingen (andere dan combinatieverpakkingen) bestemd om vloeistoffen te bevatten, de hydraulische beproevingsdruk in kPa, naar beneden afgerond tot op het dichtst bijgelegen tiental, die de verpakking met succes heeft doorstaan."; 10° In deel 6, hoofdstuk 6.1, in de paragraaf 6.1.4.1.1 worden in de Nederlandse tekst de woorden "or electrolytic chromium/chromium-oxide coated steel" vervangen door de woorden "electrolytic chromium/chromium oxide-coated steel"; 11° In deel 6, hoofdstuk 6.4, in de onderafdeling 6.4.2.11 worden de woorden "4.1.9.1.10 en 4.1.9.1.11" vervangen door de woorden "4.1.9.1.11 en 4.1.9.1.12"; 12° In deel 6, hoofdstuk 6.8, in de paragraaf 6.8.2.4.3, voorlaatste paragraaf, worden in de Franse tekst de woorden "des valeurs" geschrapt; 13° In deel 6, hoofdstuk 6.8, in de paragraaf 6.8.2.4.6, worden in de Nederlandse tekst de woorden "zijn verondersteld voldaan te zijn voor" vervangen door de woorden "zijn geacht voldaan te zijn voor"; 14° In deel 7, hoofdstuk 7.5, in de afdeling 7.5.11, wordt de tekst van CW 31 vervangen als volgt: "Wagons of grote containers gebruikt voor het transport van substanties van deze klasse als volle lading of de kleine containers die deze stoffen hebben bevat, moeten na het lossen nagezien worden op ladingsresten."

Art. 2.De Minister van Economie, de Minister van Binnenlandse zaken, de Minister van Justitie, de Minister van Volksgezondheid, de Minister die het gezag uitoefent over de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen, de Minister van Mobiliteit en de Minister belast met Noordzee zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 april 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS De Minister van Binnenlandse zaken, P. DE CREM De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK De Minister van Mobiliteit, Fr. BELLOT De Minister belast met het beleid inzake het Spoorwegsysteem en met de regulering van het Spoorverkeer, D. DUCARME De Minister belast met Noordzee, Ph. DE BACKER


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^