Koninklijk Besluit van 07 april 2019
gepubliceerd op 24 april 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2016 inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2019011195
pub.
24/04/2019
prom.
07/04/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019011195

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


7 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 24/10/2016 numac 2016014165 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden sluiten inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad;

Gelet op Verordening (EU) nr. 165/2014 van het Europees Parlement en van de Raad van 4 februari 2014 betreffende tachografen in het wegvervoer, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer;

Gelet op uitvoeringsverordening (EU) 2016/799 van de Commissie van 18 maart 2016 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 165/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de eisen voor de constructie, het testen, de installatie, de exploitatie en de reparatie van tachografen en tachograafonderdelen;

Gelet op de Europese overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale vervoer over de weg, ondertekend te Genève op 1 juli 1970, zoals gewijzigd bij amendementen 1 tot en met 6;

Gelet op de wet van 18 februari 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg, artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1985, 28 juli 1987 en 15 mei 2006, artikel 2bis, ingevoegd bij de wet van 6 mei 1985 en artikel 3, gewijzigd bij de wet van 3 mei 1999;

Gelet op de wet van 21 juni 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1990, 5 april 1995, 4 augustus 1996 en 27 november 1996, artikel 3, gewijzigd bij de wet van 9 maart 2014 en artikel 4bis, ingevoegd bij de wet van 15 mei 2006 en gewijzigd bij de wet van 9 maart 2014;

Gelet op de wet van 29 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I), artikel 101;

Gelet op het Wetboek van economisch recht, de artikelen VIII.30-32, VIII.43 en VIII.46;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2000 pub. 26/07/2000 numac 2000014182 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg sluiten betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 oktober 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 24/10/2016 numac 2016014165 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden sluiten inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden;

Gelet op de betrokkenheid van de Gewestregeringen;

Gelet op het advies van de Raadgevende Commissie Administratie Nijverheid van 13 juli 2018;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 september 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 25 oktober 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 3 januari 2019 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie, de Minister van Financiën, de Minister van Binnenlandse Zaken, de Minister van Justitie, de Minister van Sociale Zaken, de Minister van Mobiliteit en de Minister van Bestrijding van de sociale fraude en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 17 oktober 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 24/10/2016 numac 2016014165 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden sluiten inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden, wordt 10° vervangen als volgt : "10° tachograaflokaal : beveiligd lokaal in de erkende werkplaats waar de overeenkomstig dit besluit en zijn bijlagen vereiste zaken bewaard worden, waaronder gedownloade tachograafgegevens en werkplaatskaarten, evenals alle noodzakelijk materiaal voor tachograafwerkzaamheden (verzegeltangen, verzegelingen, installatieklevers, reserveonderdelen, ...) en dat bij afwezigheid in het lokaal van een erkende installateur of hersteller op slot moet zijn;

Art. 2.In artikel 4, § 1, lid 1, van hetzelfde besluit, worden de woorden "Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Dienst Metrologie." vervangen door "Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat Generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid, Directie Certificatie en Toezicht.".

In paragraaf 2 van hetzelfde artikel bij hetzelfde besluit, worden de woorden "De Minister bevoegd voor de Metrologie" vervangen door "de Minister bevoegd voor Mobiliteit".

Art. 3.In artikel 7 van hetzelfde besluit wordt een tweede lid ingevoegd : "Fabrikanten van voertuigen of hun vertegenwoordigers, die over een productielijn beschikken in België, of de koetswerkfabrikanten van bussen en autocars genieten van een erkenning met beperkte draagwijdte voor de installatie van nieuwe tachografen aan boord van nieuwe voertuigen en voor hun activering. Tijdens de installatie worden alle gekende parameters voorgeregeld. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een erkenning met beperkte draagwijdte te verkrijgen zijn bepaald in bijlage I. F."

Art. 4.Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 8.Iedere aanvraag om erkenning als installateur of hersteller van tachografen wordt gericht aan de administratie.

Voor de erkenning als installateur of hersteller van tachografen en de afgifte van de erop betrekking hebbende documenten is een retributie verschuldigd van : - 477 euro voor het onderzoek met het oog op de erkenning als installateur of als installateur met beperkte draagwijdte; - 238 euro voor het onderzoek met het oog op de erkenning als hersteller; - 298 euro voor de uitbreiding van de erkenning tot installateur of als installateur met beperkte draagwijdte; - 179 euro voor de uitbreiding van de erkenning tot hersteller;

Vanaf het kalenderjaar 2017, worden de in het tweede lid bedoelde bedragen elk jaar op 1 januari automatisch geïndexeerd op basis van de consumptieprijsindex van de maand november van het eraan voorafgaande jaar.

Het resultaat van deze aanpassing wordt afgerond naar de hogere eenheid indien het berekende bedrag hoger is of gelijk is aan 0,5 decimalen of naar de lagere eenheid indien het berekend bedrag lager is dan 0,5 decimalen.

De retributies voor reeds geheel of gedeeltelijk geleverde prestaties zijn niet terugbetaalbaar wanneer de erkenningsaanvraag wordt geannuleerd of wanneer de erkenning wordt geweigerd.

De retributies worden geïnd door de dienst Ontvangsten van de administratie."

Art. 5.In artikel 13, paragraaf 1 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen als volgt : "De erkenning kan worden ingetrokken door de Minister of zijn afgevaardigde, indien een installatie, een controle van de meetnauwkeurigheid of een herstelling niet overeenkomstig de voorschriften van Verordening 165/2014 en bijhorende uitvoeringsverordeningen, dit besluit of de openbare instructies die op de website van de administratie gepubliceerd worden en waarvan de installateurs en herstellers bij (elektronische) brief kennis gegeven wordt, werd uitgevoerd." Het tweede lid van paragraaf 1 van hetzelfde artikel wordt vervangen als volgt : "De erkenning als installateur of hersteller kan ook worden ingetrokken indien, bij de in artikel 26 bedoelde controle, wordt vastgesteld dat niet meer voldaan is aan de voorwaarden bepaald in de artikelen 14 tot en met 24, 26 tot en met 28, 30, 33 en 37, in bijlage I, of in de instructies die op de website van de administratie gepubliceerd worden en waarvan de installateurs en herstellers bij (elektronische) brief kennis gegeven wordt."

Art. 6.In artikel 15 van hetzelfde besluit wordt het derde lid opgeheven.

Art. 7.In artikel 18 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen als volgt : "Iedere ingreep op een tachograaf beantwoordt aan de bepalingen van Verordening 165/2014 en bijhorende uitvoeringsverordeningen. Daarnaast moeten, in voorkomend geval, de instructies of de aanbevelingen van de fabrikanten van voertuigen en van tachografen evenals de instructies van de administratie worden opgevolgd."

Art. 8.Artikel 19 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 19.De erkende werkplaats laat de ijking of het periodiek nazicht van zijn uitrusting, testtrajecten en meetbanen uitvoeren door een laboratorium dat werd aangeduid door de Minister of zijn afgevaardigde, overeenkomstig de erkenningsvoorwaarden die in bijlage V bij dit besluit zijn vastgelegd.

De controle-instrumenten worden geijkt vóór hun gebruik en tweejaarlijks gedurende hun gebruik. De meetbanen en testtrajecten worden op hun lengte tweejaarlijks geijkt gedurende hun gebruik. De meetbanen worden vijfjaarlijks geijkt voor de vlakheid.

De erkende werkplaats houdt een register bij van alle uitgevoerde ijkingen."

Art. 9.Artikel 24 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "Art.24. De erkende werkplaats beschikt ten minste over twee personen die houder zijn van een eigen werkplaatskaart : een technisch verantwoordelijke en een technicus. De technisch verantwoordelijke beschikt over een voldoende kwalificatie en beheerst goed de computerapparatuur. Hij ziet toe op de naleving van alle voorwaarden op basis waarvan de erkenning werd afgeleverd."

Art. 10.In Onderafdeling 3.- Vereisten inzake de opleiding van het personeel van hetzelfde besluit, wordt na artikel 24 een artikel 24/I ingevoegd dat luidt als volgt : "Art. 24/I. § 1. Ieder personeelslid dat met de installatie of de herstelling van slimme tachografen belast is, heeft de in artikel 25 bedoelde opleiding inzake de slimme tachograaf gevolgd.

De opleidingsattesten inzake de slimme tachograaf hebben een geldigheidsduur van twee jaar. § 2. Ieder personeelslid dat met de installatie of de herstelling van digitale tachografen belast is, heeft de in artikel 25 bedoelde opleiding inzake de digitale tachograaf gevolgd.

De opleidingsattesten inzake de digitale tachograaf hebben een geldigheidsduur van twee jaar. § 3. De personeelsleden die nog een geldig opleidingsattest inzake de digitale tachograaf bezitten, kunnen de in artikel 25 bedoelde uitbreidingscursus inzake de slimme tachograaf volgen.

Het aanvullend opleidingsattest inzake de slimme tachograaf bestendigt de geldigheid van het opleidingsattest inzake de digitale tachograaf. § 4. Ieder personeelslid dat met de installatie of de herstelling van analoge tachografen is belast, dient bovenop de opleiding inzake de digitale tachograaf en/of de slimme tachograaf de in artikel 25 bedoelde uitbreidingscursus inzake de analoge tachograaf te volgen.

Het aanvullend opleidingsattest inzake de analoge tachograaf blijft permanent geldig.

Opleidingsattesten inzake de analoge tachograaf die werden bekomen na 23 oktober 2013, worden geacht permanent geldig te blijven."

Art. 11.In Onderafdeling 3.- Vereisten inzake de opleiding van het personeel van hetzelfde besluit, wordt na het nieuwe artikel 24/I een artikel 24/II ingevoegd dat luidt als volgt : "Art. 24/II. Iedere wijziging van gekwalificeerd personeel wordt onmiddellijk ter kennis van de administratie gebracht, met vermelding van de datum waarop de wijziging heeft plaatsgehad.

Een houder beschikt slechts over één enkele werkplaatskaart en hij gebruikt ze enkel in het kader van de activiteiten van de werkplaats aan wie ze werd toegekend."

Art. 12.In artikel 25 van hetzelfde besluit wordt 4° vervangen als volgt : "4° de aanwezigheid op de cursus is verplicht. De opleidingssessies worden georganiseerd voor groepen van maximum twaalf personen. De basiscursussen inzake de digitale en de slimme tachograaf omvatten minstens twintig uur opleiding en de vervolmakingscursussen inzake de digitale tachograaf en de vervolmakingscursussen inzake de slimme tachograaf omvatten minstens zeven uur opleiding. De uitbreidingscursus inzake de analoge tachograaf omvat minstens zeven uur opleiding.

De uitbreidingscursussen inzake de slimme tachograaf omvatten ten minste 3,5 uur opleiding.

De basiscursus en de vervolmakingscursus inzake installateur beperkte draagwijdte omvatten respectievelijk minstens zes uur en drie uur opleiding.

Het didactisch materieel voor de cursussen omvat, per groep van twee personen, tenminste de volgende elementen : - één computer aangepast aan de geactualiseerde informaticatoepassingen van de tachograaf; - één technische uitrusting voor de activering, de programmering en de ijking van de tachograaf en de overbrenging van de gegevens.

De technische handboeken en de gebruiksaanwijzingen van de tachograaf worden aan iedere deelnemer overhandigd;"

Art. 13.Artikel 28 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 28.§ 1. Op het installatieplaatje van de digitale en analoge tachografen staan de volgende vermeldingen : - naam, adres en erkenningsnummer van de installateur; - de bandenmaat van de aangedreven wielen; - de gemiddelde effectieve bandenomtrek van de aangedreven wielen in de vorm van "l = ... mm"; - de kenmerkende coëfficiënt van het voertuig in de vorm van "w = ... omw/km" of "w = ... imp/km"; - de constante van de tachograaf, in de vorm van "k = ... omw/km" of "k = ... imp/km"; - het chassisnummer van het voertuig; - het serienummer van de tachograaf; - de datum waarop de kenmerkende coëfficiënt van het voertuig en van de effectieve bandenomtrek van de aangedreven wielen opgemeten is.

Het model van het installatieplaatje wordt bepaald door de administratie. § 2. Op het installatieplaatje van de slimme tachograaf staan minstens de volgende vermeldingen : - naam, adres of handelsnaam van de erkende installateur of werkplaats; - kenmerkende coëfficiënt van het voertuig in de vorm "w = ... imp/km"; - constante van het controleapparaat in de vorm "k = ... imp/km"; - effectieve omtrek van de wielbanden, in de vorm "l = ... mm"; - bandenmaat; - de datum waarop de kenmerkende coëfficiënt van het voertuig is vastgesteld en waarop de effectieve omtrek van de wielbanden is gemeten; - VIN van het voertuig; - de aanwezigheid (of afwezigheid) van een externe GNSS-module; - het serienummer van de externe GNSS-module; - het serienummer van het systeem voor communicatie op afstand; - het serienummer van alle aanwezige verzegelingen; - het gedeelte van het voertuig waarin de adapter eventueel is geïnstalleerd; - het gedeelte van het voertuig waarin de bewegingssensor is geïnstalleerd, wanneer deze niet is aangesloten op de versnellingsbak of wanneer geen adapter wordt gebruikt; - een beschrijving van de kleur van de kabel tussen de adapter en het gedeelte van het voertuig dat impulsen naar de adapter stuurt; - het serienummer van de ingebouwde bewegingssensor van de adapter; - het serienummer van de voertuigunit; - het kenteken van het voertuig.

Het model van het installatieplaatje wordt bepaald door de administratie."

Art. 14.§ 1. In bijlage 1 bij hetzelfde besluit, worden in punt "A. SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE DE ERKENNING ALS INSTALLATEUR VAN ANALOGE TACHOGRAFEN", onder "I Ten aanzien van de controle van de tachografen voor de opstelling in de voertuigen :" wordt net voor het laatste lid "Deze uitrusting bevindt zich in een lokaal dat bestemd is voor de bedoelde werkzaamheden, metingen en controles. » een nieuw voorlaatste lid ingevoegd dat luidt als volgt : "Het in de punten a) en b) genoemd materiaal is niet vereist wanneer de installateur geen mechanische tachografen behandelt." In hetzelfde punt "A. SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE DE ERKENNING ALS INSTALLATEUR VAN ANALOGE TACHOGRAFEN", onder "II. Ten aanzien van de opstelling in de voertuigen :" onder j) de woorden "en controleplaatjes" verwijderd.

In hetzelfde punt "A. SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE DE ERKENNING ALS INSTALLATEUR VAN ANALOGE TACHOGRAFEN", onder "II. Ten aanzien van de opstelling in de voertuigen :" wordt een punt "p) bandenprofieldieptemeter" toegevoegd.

In hetzelfde punt "A. SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE DE ERKENNING ALS INSTALLATEUR VAN ANALOGE TACHOGRAFEN", onder "II. Ten aanzien van de opstelling in de voertuigen :" wordt net voor het laatste lid "Bovendien moet de aanvrager het bewijs leveren dat ten minste één personeelslid een opleiding als installateur voor analoge tachografen gevolgd heeft." een nieuw voorlaatste lid ingevoegd dat luidt als volgt : "Het in de punten m), n) en o) genoemd materiaal is niet vereist wanneer de installateur geen mechanische tachografen behandelt." § 2. In dezelfde bijlage bij hetzelfde besluit, wordt in punt "C. SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE DE ERKENNING ALS INSTALLATEUR VAN DIGITALE TACHOGRAFEN", onder "I. Ten aanzien van de controle van de tachografen :" de woorden "Bovendien moet het lokaal uitgerust zijn met een kast of een brandkast die op slot kunnen, met het oog op de bewaring van de werkplaatskaarten. » vervangen door "Bovendien moet het lokaal uitgerust zijn met een kast of een brandkast die op slot kunnen, met het oog op de bewaring van het verzegelingsgereedschap, de werkplaatskaarten, alle documenten betreffende de activiteit en de technische behandelingen en de informaticadragers betreffende de overgebrachte gegevens, met uitsluiting van de back-ups; » In dezelfde bijlage bij hetzelfde besluit, worden in punt "C. SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE DE ERKENNING ALS INSTALLATEUR VAN DIGITALE TACHOGRAFEN", onder "II. Ten aanzien van de installatie in het voertuig :", de woorden "de uitrustingen waarvan sprake in de punten A.II.a) tot A.II.l)." vervangen door "de uitrustingen waarvan sprake in de punten A.II.a) tot A.II.l) en A.II.p)." § 3. In dezelfde bijlage bij hetzelfde besluit, wordt na het punt "D. SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE DE ERKENNING ALS HERSTELLER VAN DIGITALE TACHOGRAFEN" een punt "E. SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE DE ERKENNING ALS INSTALLATEUR VAN SLIMME TACHOGRAFEN" ingevoegd dat luidt als volgt : "De erkenning in de hoedanigheid van installateur is onderworpen aan het bezit, op het tijdstip van de indiening van het verzoek (met uitzondering van I. a), van de volgende uitrusting : I. Ten aanzien van de controle van de tachografen : a) een standaard uithangbord dat de onderneming identificeert als erkend installateur van slimme tachografen.Dit wordt op een goed zichtbare plaats buiten het gebouw geplaatst na ontvangst van de erkenning. Het model ervan wordt bepaald door de administratie; b) een proper lokaal voorbehouden voor de technische behandelingen. Dit lokaal wordt afgesloten door vaste wanden en een deur die op slot kan. Dit lokaal is slechts toegankelijk voor het erkend personeel van de werkplaats. Bovendien moet het lokaal uitgerust zijn met een kast of een brandkast die op slot kunnen, met het oog op de bewaring van het verzegelingsgereedschap, de werkplaatskaarten, alle documenten betreffende de activiteit en de technische behandelingen en de informaticadragers betreffende de overgebrachte gegevens, met uitsluiting van de back-ups; c) een computer waarvan de kenmerken aangepast zijn aan de geactualiseerde informaticatoepassingen van de tachograaf;d) een technische uitrusting voor de indienststelling, de programmering, de kalibrering en de overbrenging van de gegevens van de controleapparaten;e) een radiogestuurd uurwerk;f) een toestel waarmede ogenblikkelijk de afwijking van de tijdbasis van de tachografen kan bepaald worden;g) een kabel die de verbinding toelaat tussen de tachograaf en de opnemer langs buiten zonder gebruik te maken van de bestaande installatie;h) een kaartsysteem bestemd voor het klasseren en het bewaren van de werkdocumenten naar het model bepaald door de Minister of zijn afgevaardigde.i) een bijgehouden technische documentatie.j) een toestel voor het testen van de GNSS module;k) een toestel voor het testen van de remote control unit. II. Ten aanzien van de installatie in het voertuig : de uitrustingen waarvan sprake in de punten A.II.a) tot A.II.l) en A.II.p).

De in de punten A.II. a), b), c), e) en f) genoemd materiaal of uitrusting of gedeelte ervan is niet vereist wanneer de installateur gebruik maakt van een geschikte proefbank, die toelaat dezelfde prestaties met een even grote nauwkeurigheid te leveren.

Bovendien moet de aanvrager het bewijs leveren dat ten minste twee personeelsleden een opleiding als installateur voor slimme tachografen gevolgd hebben.

Tot 15 juni 2020 is het echter toegestaan om over slechts één personeelslid te beschikken die het bewijs kan leveren een opleiding als installateur slimme tachografen te hebben gevolgd en op voorwaarde dat er minstens een tweede personeelslid voldoet aan de eisen van artikel 24." § 4. In bijlage 1 bij hetzelfde besluit, wordt na het nieuwe punt "E. SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE DE ERKENNING ALS INSTALLATEUR VAN SLIMME TACHOGRAFEN" een nieuw punt "F. SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE DE ERKENNING ALS HERSTELLER VAN SLIMME TACHOGRAFEN" ingevoegd dat luidt als volgt : "De erkenning in de hoedanigheid van hersteller van slimme tachografen is onderworpen aan het bezit, op het tijdstip van de indiening van het verzoek, van de volgende uitrusting : a) een proper lokaal voor de technische behandelingen.Dit lokaal wordt afgesloten door vaste wanden en een deur die op slot kan. Dit lokaal is slechts toegankelijk voor de erkende herstellers van de werkplaats. Bovendien moet het lokaal uitgerust zijn met een kast of een brandkast die op slot kunnen, met het oog op de bewaring van het verzegelingsgereedschap, de werkplaatskaarten, alle documenten betreffende de activiteit en de technische behandelingen en de informaticadragers betreffende de overgebrachte gegevens, met uitsluiting van de back-ups; b) een computer waarvan de kenmerken aangepast zijn aan de geactualiseerde informaticatoepassingen van de tachograaf;c) een proefbank voor de tachograaf;d) een technische uitrusting voor de indienststelling, de programmering en de overbrenging van de gegevens van de tachografen;e) een toestel waarmede ogenblikkelijk de afwijking van de tijdbasis van de tachografen kan bepaald worden;f) de technische handboeken en de gebruiksaanwijzingen van de tachograaf;g) een kaartsysteem bestemd voor het klasseren en het bewaren van de werkdocumenten naar het model bepaald door de Minister of zijn afgevaardigde.Deze documenten worden voor elke tachograaf opgemaakt en omvatten al de proeven die werden uitgevoerd bij een herstelling of een controle; h) de nodige uitrusting voor het uitvoeren van de herstellingen;i) een voorraad oorspronkelijke onderdelen;j) het gereedschap voor de inwendige verzegeling van de tachografen;k) een bijgehouden technische documentatie.l) een toestel voor het testen van de GNSS module;m) een toestel voor het testen van de remote control unit; Bovendien moet de aanvrager het bewijs leveren dat ten minste één personeelslid een opleiding als hersteller voor slimme tachografen gevolgd heeft. § 5. In bijlage 1 bij hetzelfde besluit, wordt na het nieuwe punt "F. SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE DE ERKENNING ALS HERSTELLER VAN SLIMME TACHOGRAFEN" een nieuw punt "G. SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE DE ERKENNING MET BEPERKTE DRAAGWIJDTE ALS INSTALLATEUR VAN TACHOGRAFEN" ingevoegd dat luidt als volgt : "De erkenning in de hoedanigheid van installateur is onderworpen aan het bezit, op het tijdstip van de indiening van het verzoek (met uitzondering van I. a), van de volgende uitrusting : I. Ten aanzien van de controle van de tachografen : a) een standaard uithangbord dat de onderneming identificeert als erkend installateur van slimme tachografen.Dit wordt op een goed zichtbare plaats buiten het gebouw geplaatst na ontvangst van de erkenning. Het model ervan wordt bepaald door de administratie; b) een proper lokaal voorbehouden voor de technische behandelingen. Dit lokaal wordt afgesloten door vaste wanden en een deur die op slot kan. Dit lokaal is slechts toegankelijk voor het erkend personeel van de werkplaats.

Bovendien moet het lokaal uitgerust zijn met een kast of een brandkast die op slot kunnen, met het oog op de bewaring van het verzegelingsgereedschap, de werkplaatskaarten, alle documenten betreffende de activiteit en de technische behandelingen en de informaticadragers betreffende de overgebrachte gegevens, met uitsluiting van de back-ups; c) een computer waarvan de kenmerken aangepast zijn aan de geactualiseerde informaticatoepassingen van de tachograaf;d) een technische uitrusting voor de indienststelling, de programmering, de kalibrering en de overbrenging van de gegevens van de controleapparaten;e) een radiogestuurd uurwerk;f) een kaartsysteem bestemd voor het klasseren en het bewaren van de werkdocumenten naar het model bepaald door de Minister of zijn afgevaardigde.g) een bijgehouden technische documentatie. II. Ten aanzien van de installatie in het voertuig : de uitrustingen waarvan sprake in de punten A.II. d), g), j), en k) ) Bovendien moet de aanvrager het bewijs leveren dat ten minste twee personeelsleden een opleiding als installateur voor slimme tachografen gevolgd hebben."

Art. 15.Aan hetzelfde besluit wordt een bijlage V toegevoegd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Art. 16.De minister bevoegd voor het Vervoer over de weg, de minister bevoegd voor Economie, de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken, de minister bevoegd voor Justitie, de minister bevoegd voor Sociale Zaken, de minister bevoegd voor Financiën en de minister bevoegd voor de Bestrijding van sociale fraude, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 april 2019.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking, K. PEETERS De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude en minister van Ontwikkelingssamenwerking, A. DE CROO De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM De Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, K. GEENS De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, M. DE BLOCK De Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, Fr. BELLOT De Minister van Digitale agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, Ph. DE BACKER

Bijlage bij Koninklijk besluit van 7 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 24/10/2016 numac 2016014165 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden sluiten inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden "Bijlage V bij koninklijk besluit van 17 oktober 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 24/10/2016 numac 2016014165 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden sluiten inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden Voorwaarden tot erkenning als laboratorium voor de ijking van controle instrumenten, testtrajecten en meetbanen met betrekking tot tachografen a) Erkenning De Minister of zijn afgevaardigde erkent de instellingen die bevoegd zijn voor de gelijkvormigheidsijkingen bedoeld in artikel 19 voor zover : 1° ze door BELAC op basis van de norm NBN-EN ISO/IEC 17025 als type A keuringsinstelling werden geaccrediteerd voor de activiteiten bedoeld in dit besluit en voor de controle van minimum de volgende controle-instrumenten : - Snelheidssimulator - Impulsenteller - Tester - Proefbank - Manometer - Dubbele decameter - Meetbanen - Testtrajecten - Toestel voor het testen van de remote control unit - Toestel voor het testen van de GNSS module - Bandenprofieldieptemeter Voor de laatste drie instrumenten, is de accreditatie pas verplicht na een termijn van twee jaar na de inwerkingtreding van dit besluit. De accreditaties afgeleverd volgens de systemen waarmee BELAC een wederzijdse erkenning heeft afgesloten, worden als gelijkwaardig beschouwd; 2° Ze in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn.b) Verplichtingen van de erkende instellingen 1.Op verzoek van de Minister of van zijn afgevaardigde moeten de erkende instellingen alle documenten in verband met hun opdracht kunnen voorleggen en alle inlichtingen betreffende de toepassing van dit besluit verschaffen. 2. De erkende instellingen moeten de ambtenaren van de administratie toelaten toegang te krijgen tot de documenten en de lokalen om hun controle uit te oefenen op de bekwaamheid van de erkende instellingen.3. De erkende instellingen verbinden zich ertoe elke optredende wijziging na het verlenen van de erkenning aan de administratie bedoeld in artikel 2, 5° van dit besluit mee te delen.c) Erkenningsprocedure 1.De aanvraag tot erkenning wordt ingediend bij de administratie bedoeld in artikel 2, 5° van dit besluit : het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel. 2. De aanvraag moet de volgende gegevens bevatten : 1° de maatschappelijke benaming, het statuut, het ondernemingsnummer en het adres van de kandidaat;2° het accreditatieattest afgegeven door BELAC op basis van de norm NBN-EN ISO/IEC 17025 als Type A keuringsinstelling werden geaccrediteerd voor de activiteiten bedoeld in dit besluit en voor de controle instrumenten bedoeld in deze bijlage d) Toekenning van de erkenning 1.De toekenning van de erkenning wordt in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 2. De Minister of zijn afgevaardigde maakt een lijst van de erkende instellingen op en publiceert ze in het Belgisch Staatsblad en op haar website.e) Intrekking van de erkenning 1.Wanneer een erkende instelling niet voldoet of niet meer beantwoordt aan de erkenningsvoorwaarden van dit besluit, mag de Minister of zijn afgevaardigde de erkenning weigeren of intrekken. 2. De weigering of de intrekking van de erkenning wordt met een aangetekende zending ter kennis gebracht van de betrokkene.3. Binnen dertig dagen na de kennisgeving van deze weigering of van de intrekking van de erkenning kan de betrokkene met een aangetekende zending beroep instellen bij de administratie bedoeld in artikel 2, 5° van dit besluit : het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel.4. De administratie moet de betrokkene horen, indien deze daar in zijn bezwaarschrift om verzoekt.5. De minister of zijn afgevaardigde doet uitspraak binnen dertig dagen na de verzending van de brief waarin beroep werd aangetekend of, in voorkomend geval, binnen dertig dagen na het horen van de betrokkene.6. Het beroep heeft geen schorsende kracht. f) Verzaking aan de erkenning Elke erkende instelling kan, op elk ogenblik, geheel of gedeeltelijk afzien van haar erkenning, mits een opzegtermijn van zes maanden per aangetekende brief aan de administratie wordt betekend." Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 24/10/2016 numac 2016014165 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden sluiten inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking, K. PEETERS De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude en minister van Ontwikkelingssamenwerking, A. DE CROO De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM De Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, K. GEENS De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, M. DE BLOCK De Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, Fr. BELLOT De Minister van Digitale agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, Ph. DE BACKER


begin


Publicatie : 2019-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^