Koninklijk Besluit van 07 april 2019
gepubliceerd op 17 april 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de traceerbaarheid en het veiligheidskenmerk van producten op basis van tabak

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2019011848
pub.
17/04/2019
prom.
07/04/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019011848

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


7 APRIL 2019. - Koninklijk besluit betreffende de traceerbaarheid en het veiligheidskenmerk van producten op basis van tabak


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, artikel 6, § 1, a), gewijzigd bij de wet van 22 maart 1989;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 12 februari 2019;

Gelet op advies 65.533/3 van de Raad van State, gegeven op 28 maart 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Toepassingsgebied en definities

Artikel 1.Toepassingsgebied Dit besluit voorziet in: 1° de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2014/40/EU van 3 april 2014 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten en tot intrekking van Richtlijn 2001/37/EG;2° de omzetting van uitvoeringsverordening (EU) 2018/574 van de Commissie van 15 december 2017 inzake de technische normen voor de instelling en werking van een traceringssysteem voor tabaksproducten.

Art. 2.Definities Voor de toepassing van dit besluit, en voor zover dit besluit in geen andere definitie voorziet, gelden de definities zoals bepaald in het koninklijk besluit van 5 februari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/02/2016 pub. 03/03/2016 numac 2016024043 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten sluiten betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten. HOOFDSTUK 2. - Traceerbaarheid

Art. 3.Unieke identificatiemarkering § 1. Elke in de handel gebrachte verpakkingseenheid van producten op basis van tabak is voorzien van een unieke identificatiemarkering.

Om de integriteit van de unieke identificatiemarkering te waarborgen, wordt zij zodanig afgedrukt of aangebracht dat zij niet verwijderd kan worden, dat zij onuitwisbaar is en op geen enkele wijze verborgen of onderbroken kan worden, ook niet door fiscale kentekens of prijsaanduidingen of door het openen van de verpakkingseenheid. § 2. De unieke identificatiemarkering maakt de bepaling mogelijk van: 1° de plaats en datum van productie;2° de fabriek;3° de voor de productie van de producten op basis van tabak gebruikte machine;4° de productieshift of het tijdstip van productie;5° de beschrijving van het product;6° de beoogde afzetmarkt voor de detailhandel;7° de beoogde verzendingsroute;8° in voorkomend geval, de importeur in de Unie;9° de daadwerkelijke verzendingsroute, van de productie tot de eerste detaillist, inclusief alle gebruikte opslagplaatsen, alsmede de verzenddatum, de plaats van bestemming, het vertrekpunt en de ontvanger;10° de identiteit van alle kopers, van de productie tot de eerste detaillist, en 11° de factuur, het bestelnummer en de betalingsbewijzen van alle kopers, van de productie tot de eerste detaillist. § 3. De in de punten 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° en, indien van toepassing, 8° van paragraaf 2 van dit artikel genoemde informatie maakt deel uit van de unieke identificatiemarkering. § 4. De in de punten 9°, 10° en 11° van paragraaf 2 van dit artikel genoemde informatie is elektronisch toegankelijk door middel van een koppeling aan de unieke identificatiemarkering. § 5. Alle bij de handel in producten op basis van tabak betrokken marktdeelnemers, van de fabrikant tot en met de laatste marktdeelnemer vóór de eerste detaillist, registreren van alle verpakkingseenheden het in bezit krijgen, alle tussenliggende bewegingen en het niet langer in hun bezit hebben van de verpakkingseenheden. Aan deze verplichting kan worden voldaan door het merken en registreren van de geaggregeerde verpakking zoals sloffen, mastercases of pallets, mits het volgen en traceren van alle verpakkingseenheden mogelijk blijft. § 6. Alle natuurlijke personen en rechtspersonen die deel uitmaken van de leveringsketen van producten op basis van tabak houden een volledig en nauwkeurig register bij van alle relevante transacties. § 7. Fabrikanten van producten op basis van tabak voorzien alle marktdeelnemers die betrokken zijn bij de handel in producten op basis van tabak, van de fabrikant tot en met de laatste marktdeelnemer vóór de eerste detaillist, met inbegrip van de importeurs, opslagplaatsen en transportondernemingen, van de apparatuur die nodig is voor het registreren van de producten op basis van tabak die worden gekocht, verkocht, opgeslagen, getransporteerd of anderszins behandeld. Die apparatuur moet de geregistreerde gegevens elektronisch kunnen lezen en doorsturen naar een installatie voor gegevensopslag bedoeld in artikel 4 van dit besluit.

Teneinde zeker te zijn omtrent de compatibiliteit van het geleverde materiaal door de fabrikanten van producten op basis van tabak, definiëren de marktdeelnemers de technische karakteristieken van het materiaal dat ze nodig hebben in het kader van de uitoefening van dit besluit., zowel wat de nodige hardware als software betreft.

Art. 4.Registratie van gegevens § 1. De fabrikanten en importeurs van producten op basis van tabak sluiten contracten over de opslag van gegevens met een onafhankelijke derde, die de faciliteit voor gegevensopslag beheert voor alle relevante gegevens. De faciliteit voor gegevensopslag bevindt zich fysiek op het grondgebied van de Unie. De geschiktheid van de derde, met name zijn onafhankelijkheid en technische capaciteiten, en het gegevensopslagcontract, worden door de Europese Commissie goedgekeurd. § 2. De faciliteiten voor gegevensopslag zijn volledig toegankelijk voor de Dienst, de diensten van de FOD Financiën, de Europese Commissie en de externe auditor. In naar behoren gemotiveerde gevallen kan de Dienst fabrikanten of importeurs toegang verlenen tot de opgeslagen gegevens, mits bedrijfsgeheimen genoegzaam beschermd blijven. § 3. Geregistreerde gegevens worden niet gewijzigd of gewist door een marktdeelnemer die betrokken is bij de handel in producten op basis van tabak.

Art. 5.Levering van unieke identificatiemarkeringen § 1. Voor de in België in de handel gebrachte verpakkingseenheden van producten op basis van tabak, wordt de unieke identificatiemarkering geleverd door de uitreikende entiteit aangesteld door de Minister.

De levering van unieke identificatiemarkeringen gebeurt elektronisch. § 2. Voor de in België geproduceerde verpakkingseenheden van producten op basis van tabak, maar in de handel gebracht in een andere lidstaat, worden de unieke identificatiemarkeringen geleverd door de uitreikende entiteit aangesteld door de Dienst of door de uitreikende entiteit aangesteld door die lidstaat. In het geval van een derde land, worden de unieke identificatiemarkeringen geleverd door de uitreikende entiteit aangesteld door de Dienst. HOOFDSTUK 3. - Veiligheid

Art. 6.Het veiligheidskenmerk § 1. Alle verpakkingseenheden van producten op basis van tabak die in de handel worden gebracht, dragen een onvervalsbaar veiligheidskenmerk dat is samengesteld uit zichtbare en onzichtbare elementen. Het veiligheidskenmerk is geprint of zo aangebracht dat het niet verwijderd kan worden en niet uitwisbaar is, en is op geen enkele wijze verborgen of verbroken, ook niet door de fiscale kentekens of een prijsetiket, of door gelijk welk ander element opgelegd door de wetgeving. § 2. Het veiligheidskenmerk van in België in de handel gebrachte verpakkingseenheden van producten op basis van tabak, is geïntegreerd in het fiscaal kenteken. HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 7.Strafbepalingen § 1. De producten op basis van tabak die niet voldoen aan de bepalingen van dit besluit zijn als schadelijk te beschouwen in de zin van artikel 18 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten. § 2. Overtredingen van de bepalingen van dit besluit worden opgespoord, vastgesteld, vervolgd en gestraft overeenkomstig de bepalingen van de voornoemde wet van 24 januari 1977.

Art. 8.Overgangsbepalingen § 1. Sigaretten en roltabak die vóór 20 mei 2019 zijn geproduceerd of in het vrije verkeer gebracht en die niet voldoen aan de bepalingen van dit besluit kunnen tot 20 mei 2020 in de handel worden gebracht. § 2.Andere producten op basis van tabak, die vóór 20 mei 2024 zijn geproduceerd of in het vrije verkeer gebracht en die niet voldoen aan de bepalingen van dit besluit kunnen tot 20 mei 2025 in de handel worden gebracht.

Art. 9.Inwerkingtreding § 1. Dit besluit treedt in werking op 20 mei 2019 voor wat betreft sigaretten en roltabak. § 2. Dit besluit treedt in werking op 20 mei 2024 voor wat betreft producten op basis van tabak andere dan sigaretten en roltabak.

Art. 10.Uitvoering De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 april 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2019-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^