Koninklijk Besluit van 07 april 2019
gepubliceerd op 29 april 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 betreffende de erkenningsprocedure om giften te krijgen die recht geven op de belastingvermindering bedoeld in artikel 14533 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019041008
pub.
29/04/2019
prom.
07/04/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019041008

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


7 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 betreffende de erkenningsprocedure om giften te krijgen die recht geven op de belastingvermindering bedoeld in artikel 14533 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992: - artikel 14533, § 2, eerste lid; - artikel 14533, § 3, eerste lid;

Gelet op het KB/WIB 92;

Gelet op de artikelen 5 en 14 van het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve- en begrotingscontrole;

Overwegende dat dit besluit een administratieve procedure wijzigt zonder begrotingsimpact te hebben;

Gelet op het advies nr. 65.536/3 van de Raad van State, gegeven op 21 maart 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de erkenningsaanvragen om giften te ontvangen, die recht geven op belastingvermindering voor giften als bedoeld in artikel 14533 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in de huidige situatie ingediend worden bij de Minister van Financiën;

Dat deze aanvragen het voorwerp uitmaken van een administratief onderzoek door de bevoegde diensten van de FOD Financiën;

Dat, om reden van bespoediging bij de behandeling van deze aanvragen, ze onmiddellijk zouden worden geadresseerd aan de bevoegde diensten van de FOD Financiën;

Dat dit geen afbreuk doet aan de bevoegdheid van de Minister van Financiën om al dan niet in te gaan op deze aanvragen;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 6318/1, § 5, eerste lid, van het KB/WIB 92, worden de woorden "bij de Minister van Financiën" vervangen door de woorden "bij de Administrateur-generaal van de Fiscaliteit van de FOD Financiën".

Art. 2.In artikel 6318/5, § 3, van hetzelfde besluit, worden de woorden "bij de Minister van Financiën" vervangen door de woorden "bij de Administrateur-generaal van de Fiscaliteit van de FOD Financiën".

Art. 3.De minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 april 2019.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO


begin


Publicatie : 2019-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^