Koninklijk Besluit van 07 april 2019
gepubliceerd op 08 mei 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken met het oog op onder meer de harmonisatie van de betalingsmodaliteiten binnen de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning e

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019041048
pub.
08/05/2019
prom.
07/04/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019041048

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


7 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken met het oog op onder meer de harmonisatie van de betalingsmodaliteiten binnen de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet (II) van 27 december 2006, artikel 6;

Gelet op het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken vastgesteld bij het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 9 november 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 3 december 2018;

Gelet op het advies nr. 65.432/3 van de Raad van State, gegeven op 13 maart 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, de Minister van Justitie en op advies van de in Raad vergaderde ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 100 van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, vastgesteld bij het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, worden de woorden "door de bemoeiingen van de aangestelden van het Bestuur van registratie en domeinen" vervangen door de woorden "door de bevoegde ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen".

Art. 2.In hetzelfde algemeen reglement wordt een artikel 100bis ingevoegd, luidende: "

Art. 100bis.Onverminderd de betaling verricht in handen van de ambtenaren van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen of de politie in toepassing van de programmawet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016021100 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, moet de betaling van de sommen bedoeld in artikel 100 gedaan worden overeenkomstig hetgeen voorzien is in hoofdstuk 1 van het koninklijk besluit van 17 februari 2019 tot uitvoering van diverse wetten en tot aanpassing van diverse koninklijke besluiten met het oog op onder meer de harmonisatie van de betalingsmodaliteiten binnen de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen.".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2019.

Art. 4.De minister bevoegd voor Financiën en de minister bevoegd voor Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 april 2019.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO De Minister van Justitie, K. GEENS


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^