Koninklijk Besluit van 07 april 2019
gepubliceerd op 16 april 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit ter invoering van een indexeringsmechanisme in uitvoering van artikel 12, § 2, van de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019201584
pub.
16/04/2019
prom.
07/04/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019201584

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


7 APRIL 2019. - Koninklijk besluit ter invoering van een indexeringsmechanisme in uitvoering van artikel 12, § 2, van de wet van 30 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011632 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding sluiten betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 30 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011632 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding sluiten betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding, artikel 12, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 februari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019200913 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit ter invoering van een indexeringsmechanisme in uitvoering van artikel 12, § 2, van de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding sluiten ter invoering van een indexeringsmechanisme in uitvoering van artikel 12, § 2, van de wet van 30 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011632 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding sluiten betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 29 november 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 7 december 2018;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op advies 65.179/1 van de Raad van State, gegeven op 12 februari 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid : Dat, bij het opstellen van het koninklijk besluit van 28 februari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019200913 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit ter invoering van een indexeringsmechanisme in uitvoering van artikel 12, § 2, van de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding sluiten ter invoering van een indexeringsmechanisme in uitvoering van artikel 12, § 2, van de wet van 30 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011632 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding sluiten betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding, volgend op het advies 65.179/1 van de Raad van State, er een materiële fout is geslopen in de formulering van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 28 februari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019200913 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit ter invoering van een indexeringsmechanisme in uitvoering van artikel 12, § 2, van de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding sluiten;

Dat, ten gevolge van deze materiële fout, het koninklijk besluit van 28 februari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019200913 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit ter invoering van een indexeringsmechanisme in uitvoering van artikel 12, § 2, van de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding sluiten niet correct werd aangepast en niet de beoogde rechtsgevolgen kan hebben, te weten uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2019;

Dat onderhavig koninklijk besluit tot doel heeft deze materiële fout zo snel mogelijk te herstellen;

Gelet op advies 65.746/1 van de Raad van State, gegeven op 26 maart 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk en Economie en de Minister van Financiën, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - De mobiliteitsindex

Artikel 1.§ 1. De mobiliteitsindex is het prijsindexcijfer dat de gewogen geaggregeerde prijsevolutie weergeeft van de productgroepen die de kosten voor het personenvervoer weerspiegelen in de gezondheidsindex met hun bijhorende gewichten. Het betreft alle productgroepen die opgenomen zijn onder de COICOP-groep '07. Vervoer' van de consumptieprijsindex, zoals bepaald in bijlage I bij de verordening (EU) 2016/792 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen en van de huizenprijzen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad, namelijk : a) de aankoop van voertuigen;b) de uitgaven voor gebruik van privé-voertuigen, met uitzondering van alle motorbrandstoffen;c) de vervoersdiensten, met uitzondering van : (1) vervoer door de lucht;(2) vervoer over zee;(3) andere vervoersdiensten, zijnde het goederenvervoer. § 2. De afgevlakte mobiliteitsindex is gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de mobiliteitsindexen van de laatste vier maanden, welke berekend worden zoals bepaald in paragraaf 1.

Art. 2.De Federale Overheidsdienst Economie berekent maandelijks de mobiliteitsindex en de afgevlakte mobiliteitsindex, en publiceert de cijfers in het Belgisch Staatsblad.

De Federale Overheidsdienst Economie berekent en publiceert eveneens de mobiliteitsindex vanaf de maand september 2017, evenals de afgevlakte mobiliteitsindex vanaf de maand december 2017.

De mobiliteitsindex van december 2017 wordt gelijkgesteld aan 100. HOOFDSTUK II. - Het indexeringsmechanisme

Art. 3.Het indexeringsmechanisme maakt gebruik van de evolutie van de afgevlakte mobiliteitsindex.

Art. 4.§ 1. Op 1 januari vindt jaarlijks een indexering plaats door het bedrag dat het voorwerp is van de indexering, desgevallend het geïndexeerde bedrag indien het bedrag dat het voorwerp is van de indexering op 1 januari van het voorgaande jaar (N-1) reeds werd geïndexeerd, te vermenigvuldigen met een coëfficiënt die het resultaat is van de bewerkingen vermeld in de paragrafen 2 en 3. § 2. De in paragraaf 1 vermelde coëfficiënt van het jaar van de indexering (N) is het resultaat van de deling van de afgevlakte mobiliteitsindex van de maand december van het jaar dat voorafgaat (N-1) door de afgevlakte mobiliteitsindex van de maand december van het voorlaatste jaar (N-2) dat voorafgaat aan het jaar van de indexering. § 3. De in paragraaf 1 vermelde coëfficiënt wordt bekomen door het resultaat van de in paragraaf 2 vermelde berekening vervolgens af te ronden naar de vierde decimaal. De vierde decimaal verhoogt met één eenheid indien de vijfde decimaal voor afronding gelijk aan of hoger is dan 5 en de vierde decimaal voor afronding blijft onveranderd indien de vijfde decimaal lager is dan 5.

Art. 5.Het koninklijk besluit van 28 februari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019200913 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit ter invoering van een indexeringsmechanisme in uitvoering van artikel 12, § 2, van de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding sluiten ter invoering van een indexeringsmechanisme in uitvoering van artikel 12, § 2, van de wet van 30 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011632 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding sluiten betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding, wordt ingetrokken.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op de datum van bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van de artikelen 1 tot 4 die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2019.

Art. 7.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 april 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk en Economie, K. PEETERS De Minister van Financiën, A. DE CROO


begin


Publicatie : 2019-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^