Koninklijk Besluit van 07 december 1999
gepubliceerd op 29 december 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in bepaalde ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf ressorteren

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1999012878
pub.
29/12/1999
prom.
07/12/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 DECEMBER 1999. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in bepaalde ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf ressorteren (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, inzonderheid op artikel 61, gewijzigd bij de wet van 20 juli 1991;

Gelet op het voorstel van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is zonder uitstel de opzeggingstermijnen voor bepaalde ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, te wijzigen, teneinde de rechtspositie van de betrokken werknemers te waarborgen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op 1° de werkgevers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, die geheel of gedeeltelijk één of meer dagbladen vervaardigen;2° en op hun werklieden die belast zijn met de werken waarvan de beroepen vermeld staan in de opsomming en classificatie van de beroepen onder artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 1995 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de Belgische dagbladen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 juni 1997.

Art. 2.Wanneer de individuele overeenkomst voor een onbepaalde tijd is gesloten, dan heeft ieder der partijen het recht deze te beëindigen mits inachtneming van de wettelijke opzeggingstermijnen.

Art. 3.In afwijking van de bepalingen van artikel 59 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten wordt, wanneer de opzegging van de werkgever uitgaat en wanneer de overeenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten, de opzeggingstermijn vastgesteld op : 1° zesenvijftig dagen wat de werklieden betreft die minder dan vijf jaren anciënniteit in de onderneming tellen;2° vierentachtig dagen wat de werklieden betreft die vijf tot negen jaren anciënniteit in de onderneming tellen;3° honderd en twaalf dagen wat de werklieden betreft die tien tot veertien jaren anciënniteit in de onderneming tellen;4° honderd veertig dagen wat de werklieden betreft die vijftien tot negentien jaren anciënniteit in de onderneming tellen;5° honderd achtenzestig dagen wat de werklieden betreft die twintig jaren of meer anciënniteit in de onderneming tellen.

Art. 4.In geval van staking of lock-out zal de opzeggingstermijn zeven dagen bedragen wanneer de opzegging door de werkgever of door de werknemer wordt betekend en zal die slechts worden betekend nadat vastgesteld is dat de verzoeningspogingen mislukt zijn.

Art. 5.De opzeggingen, betekend voor de inwerkingtreding van dit besluit, blijven hun gevolgen behouden.

Art. 6.Het koninklijk besluit van 30 september1994 tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het drukkerij- grafische kunst- en dagbladbedrijf ressorteren, wordt opgeheven.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Art. 8.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 december 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 3 juli 1978, Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1978. Wet van 20 juli 1991, Belgisch Staatsblad van 1 augustus 1991.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^