Koninklijk Besluit van 07 december 2001
gepubliceerd op 04 juni 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 19-53-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001

bron
ministerie van financien en ministerie van ambtenarenzaken
numac
2002002000
pub.
04/06/2002
prom.
07/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 DECEMBER 2001. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 19-53-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 2000 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001, inzonderheid op artikel 2.19.3;

Overwegende dat op het programma 19-53/2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 een provisioneel krediet is ingeschreven ten belope van 72,1 miljoen frank, bestemd voor de uitvoering van opleidingsactiviteiten in de verschillende departementen en parastatalen;

Overwegende dat dit krediet tot 29,2 miljoen frank wordt teruggebracht, rekening houdend met de voorafneming van een bedrag van 42,9 miljoen frank door het besluit van 11 juli 2001 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 19-53-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting, van Onze Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen en van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een niet-gesplitst krediet ten belope van 28 033 394 frank wordt afgenomen van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 19-53/2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001, en wordt verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in de tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij het krediet dat onder het betrokken programma en basisallocatie is uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2001.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Begroting, Onze Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen en Onze Minister van Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 december 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE De Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen, L. VAN DEN BOSSCHE De Minister van Financiën, D. REYNDERS Bijlage - Annexe Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 7 december 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE De Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen, L. VAN DEN BOSSCHE De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^