Koninklijk Besluit van 07 december 2008
gepubliceerd op 12 december 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende storting op rekening « Fonds voor Spoorweginvesteringen » van de niet door de NMBS-Groep gebruikte investeringsmiddelen

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2008002156
pub.
12/12/2008
prom.
07/12/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 DECEMBER 2008. - Koninklijk besluit betreffende storting op rekening « Fonds voor Spoorweginvesteringen » van de niet door de NMBS-Groep gebruikte investeringsmiddelen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet van 27 december 2006 Titel X, inzonderheid op artikel 288;

Overwegende dat de NMBS-Groep in haar vooruitgangsrapport van de 3 naamloze vennootschappen, ontvangen op 10 oktober 2008, stelt 284,9 miljoen euro van de beschikbare middelen voor investeringen dit jaar niet te kunnen realiseren;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 november 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 19 november 2008;

Op de voordracht van Onze Minister van Overheidsbedrijven en op het advies van Onze in raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De NMBS Holding, NMBS en Infrabel storten gezamenlijk tegen 15 december 2008 twee honderd zesenvijftig miljoen euro op de rekening van het Fonds voor Spoorweginvesteringen.

Art. 2.De NMBS Holding bezorgt tegen 31 januari 2009 het verslag over het beheer van het Fonds voor Spoorweginvesteringen aan de regering.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.Onze Minister van Overheidsbedrijven is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 december 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, Mevr. I. VERVOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^