Koninklijk Besluit van 07 december 2009
gepubliceerd op 29 december 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de openbaarmaking van de jaarrekening van de organismen voor de financiering van pensioenen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2009022633
pub.
29/12/2009
prom.
07/12/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 DECEMBER 2009. - Koninklijk besluit betreffende de openbaarmaking van de jaarrekening van de organismen voor de financiering van pensioenen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 48 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening;

Gelet op het advies van de Commissie voor Verzekeringen, gegeven op 1 augustus 2008;

Gelet op het advies van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, gegeven op 27 augustus 2008;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 30 maart 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 29 april 2009;

Gelet op advies 46.909/1 van de Raad van State, gegeven op 7 juli 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor het Verzekeringswezen, van de Minister bevoegd voor Pensioenen en van de Minister bevoegd voor K.M.O.'s en Zelfstandigen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De documenten bedoeld in artikel 48, eerste lid, van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening worden door de bestuurders bij de Nationale Bank van België neergelegd binnen dertig dagen volgend op de goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening van het organisme voor de financiering van pensioenen en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar.

Art. 2.De bepalingen van Hoofdstuk II van Deel III van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen zijn van toepassing op de openbaarmaking van de jaarrekening van de organismen voor de financiering van pensioenen voorgeschreven door de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.

De woorden « verenigingen » en « stichtingen » dienen te worden gelezen als « organismen voor de financiering van pensioenen ».

Art. 3.Dit besluit is voor het eerst van toepassing op de jaarrekeningen van de organismen voor de financiering van pensioenendie op 31 december 2007 worden afgesloten.

Art. 4.De Minister bevoegd voor het Verzekeringswezen, de Minister bevoegd voor Pensioenen en de Minister bevoegd voor K.MMO.'s en Zelfstandigen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 december 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën en Institutionele Hervormingen, D. REYNDERS De Minister van Pensioenen, M. DAERDEN De Minister van K.M.O.'s en Zelfstandigen, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^