Koninklijk Besluit van 07 februari 2001
gepubliceerd op 05 april 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 1993, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende het creëren van middelen ter bevordering van de tewerkstellin

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001012063
pub.
05/04/2001
prom.
07/02/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 FEBRUARI 2001. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 1993, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende het creëren van middelen ter bevordering van de tewerkstelling en ten bate van de risicogroepen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 1993, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende het creëren van middelen ter bevordering van de tewerkstelling en ten bate van de risicogroepen.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 februari 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 1993 Creëren van middelen ter bevordering van de tewerkstelling en ten bate van de risicogroepen (Overeenkomst geregistreerd op 24 mei 1993 onder het nummer 32608/CO/106.02)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, werklieden en werksters van de ondernemingen welke onder het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten ressorteren.

Art. 2.In toepassing van artikel 13 van de statuten van het Sociaal Fonds van de betonindustrie, vastgesteld bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1981, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 15 maart 1982, worden de bijdragen aan het Fonds, vastgesteld door de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1981, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 12 mei 1982, gedurende de jaren 1993 en 1994 verhoogd met 28 F per werkdag en per werkman en werkster, met een maximum van 140 F per week.

Art. 3.De wijze van besteding van de aldus vergaarde gelden wordt vastgesteld door het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten op eenparig voorstel van de raad van beheer van het sociaal fonds. Zij dienen uitsluitend aangewend tot het creëren van middelen ter bevordering van de tewerkstelling onder meer van de risicogroepen.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1993 en houdt op van kracht te zijn op 1 januari 1995.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 februari 2001.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^