Koninklijk Besluit van 07 februari 2014
gepubliceerd op 04 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 januari 2006 tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014011058
pub.
04/03/2014
prom.
07/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006011052 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling sluiten tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van economisch recht, de artikelen VIII.30, § 1, en VIII.32, §§ 2 en 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006011052 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling sluiten tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling;

Gelet op de adviezen van de Nationale Raad voor Accreditatie, gegeven op 5 maart 2010, 8 december 2010, 16 maart 2012 en 16 mei 2013;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 juni 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 28 augustus 2013;

Gelet op advies 54.810/1 van de Raad van State, gegeven op 14 januari 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 31 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006011052 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling sluiten tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in paragraaf 1, 2°, worden de woorden "artikel 1, 15°, van de wet van 20 juli 1990" vervangen door de woorden "artikel I.9, 7°, van het Wetboek van economisch recht"; b) in paragraaf 1 wordt de bepaling onder 13° vervangen als volgt : "13° "BELAC" : de accreditatie-instelling die verantwoordelijk is voor het beheer van de accreditatieprocedure op basis van de in dit besluit vermelde criteria en procedures, opgericht binnen de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie."; c) in paragraaf 2, eerste lid, wordt het woord "accreditatiesysteem" vervangen door het woord "accreditatie-instelling"; d) in paragraaf 2 wordt het tweede lid vervangen als volgt : "Indien in de Franse tekst van internationale normen de term "organisme d'inspection" wordt gebruikt, dan wordt deze term voor de toepassing van dit besluit gelijkgesteld met de term "organisme de contrôle".".

Art. 2.In de artikelen 2, § 2, tweede lid, 3, § 1, tweede lid, 4, § 1, 2° en 6, § 3, van hetzelfde besluit worden de woorden "en Certificatie" opgeheven.

Art. 3.In de artikelen 2, § 1 en 13, § 4, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "het accreditatiesysteem" vervangen door de woorden "de accreditatie-instelling".

Art. 4.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 3 worden de woorden "op basis van een type-reglement opgesteld door de Commissie" opgeheven;2° in paragraaf 4 worden de bepalingen onder 3° opgeheven.

Art. 5.In het artikel 7, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden "accreditatie- en certificatiekosten" vervangen door het woord "accreditatiekosten".

Art. 6.In het artikel 7, § 5, van hetzelfde besluit, wordt het tweede lid aangevuld met de woorden ", of bij afwezigheid door de ondervoorzitter".

Art. 7.In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 3 worden de woorden ", tijdelijk of definitief," ingevoegd tussen de woorden "ieder ogenblik" en de woorden "geheel of gedeeltelijk";2° in dezelfde paragraaf 3 wordt het woord "aangetekend" opgeheven;3° de paragraaf 4 wordt vervangen als volgt : " § 4.Wanneer er niet meer volledig voldaan wordt aan de accreditatievoorwaarden, beslist het Bureau over een maatregel in proportie tot de ernst van de vastgestelde feiten.

De maatregel bestaat uit één van volgende opties : 1° de waarschuwing, al dan niet aangevuld met voorwaarden zoals de verplichting bijkomende informatie aan te leveren of de organisatie van een bijkomende audit te aanvaarden;2° de tijdelijke, gehele of gedeeltelijke opschorting van de accreditatie als men er redelijkerwijze van uit mag gaan dat een terugkeer naar de conformiteit mag verwacht worden binnen een periode die zes maand niet overschrijdt.De beslissing preciseert de specifieke modaliteiten die tijdens de opschortingsperiode van kracht zijn en de voorwaarden voor de opheffing van de opschorting.

De beslissing wordt per aangetekende brief aan de geaccrediteerde instelling medegedeeld en heeft uitwerking vanaf de ontvangst ervan; 3° de gehele of gedeeltelijke intrekking van de accreditatie.De beslissing wordt per aangetekende brief aan de geaccrediteerde instelling medegedeeld en heeft uitwerking vanaf de ontvangst ervan.

De intrekking stelt de instelling niet vrij van de verplichtingen die zij heeft aangegaan gedurende de accreditatieperiode.".

Art. 8.In artikel 11 van hetzelfde besluit wordt het woord "accreditatiesystemen" telkens vervangen door het woord "accreditatie-instellingen" en wordt het woord "accreditatiesysteem" telkens vervangen door het woord "accreditatie-instelling".

Art. 9.In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "ten minste 50 euro" vervangen door de woorden "ten minste 100 euro";2° in paragraaf 3, worden de woorden "of de verlenging" opgeheven en worden de woorden "309,06 euro" vervangen door de woorden "635,00 euro";3° een nieuwe paragraaf 3/1 wordt toegevoegd : " § 3/1.Iedere geaccrediteerde instelling is verplicht een jaarlijkse vergoeding van 254,00 euro per geaccrediteerd type van conformiteitsbeoordeling te betalen.

De vergoeding is verschuldigd vanaf het kalenderjaar volgende op die van het verkrijgen van accreditatie."; 4° in de paragraaf 4 worden de woorden "92,72 euro" vervangen door de woorden "100,00 euro" en worden de woorden "tot 120,00 euro" vervangen door de woorden "tot 170,00 euro";5° in de paragraaf 6 worden de woorden "vermeld in §§ 3 en 4" vervangen door de woorden "vermeld in §§ 3, 3/1 en 4";6° een paragraaf 7 wordt toegevoegd : " § 7.De §§ 4, eerste tot derde lid, en 5 zijn niet van toepassing wanneer, overeenkomstig de Verordening nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008, een deel van de accreditatieactiviteiten wordt gerealiseerd door een andere nationale accreditatie-instelling. In dit geval zijn de vergoedingen, de reiskosten en de maaltijd- en verblijfskosten van de evaluatoren deze die van toepassing zijn bij de andere nationale accreditatie-instelling.".

Art. 10.Het opschrift van Hoofdstuk II van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "HOOFDSTUK II. - Accreditatie-instelling BELAC".

Art. 11.Het opschrift van Hoofdstuk VIII van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "HOOFDSTUK VIII. - Uitbreiding, afstand, waarschuwing, opschorting en intrekking van de accreditatie".

Art. 12.Het opschrift van Hoofdstuk XIII wordt vervangen als volgt : "HOOFDSTUK XIII. - Vergoedingen verschuldigd door de instellingen".

Art. 13.Het opschrift van Hoofdstuk XIV wordt vervangen als volgt : "HOOFDSTUK XIV. - Vergoedingen verschuldigd aan de leden van de auditploegen".

Art. 14.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014.

Art. 15.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^