Koninklijk Besluit van 07 februari 2014
gepubliceerd op 04 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie voor 2014 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2014024067
pub.
04/03/2014
prom.
07/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie voor 2014 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 februari 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten betreffende de oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten betreffende de algemene organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 33 en 121 tot 124;

Gelet op de wet van 19 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003425 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014, programma 25.54.5;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, de artikelen 14 en 22;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 januari 2014;

Overwegende dat het noodzakelijk is dit bedrag ter beschikking te stellen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen om haar administratieve en personeelsuitgaven te dekken;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een dotatie met een bedrag van zevenentwintig miljoen tweeëndertig duizend euro (27.032.000 EUR), aan te rekenen op de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2014, budgettair adres 25.54.51.4140.01, wordt toegekend aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Art. 2.Dit bedrag zal na ontvangst van een schuldvordering gestort worden op rekening 679-2009627-78 van het FAVV, AC - Kruidtuin - Food Safety Center, Kruidtuinlaan 55, te 1000 Brussel.

Art. 3.De rechtvaardiging van het gebruik van de dotatie zal geschieden overeenkomstig artikel 6, § 3 van de voorschriften van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.

Art. 4.De minister bevoegd voor Volksgezondheid en de minister bevoegd voor Landbouw zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^