Koninklijk Besluit van 07 februari 2014
gepubliceerd op 28 februari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2014024070
pub.
28/02/2014
prom.
07/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005023111 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong sluiten tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op verordening (EG) nr. 2074/2005 van de Commissie van 5 december 2005 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor bepaalde producten die onder verordening (EG) nr. 853/2004 vallen en voor de organisatie van officiële controles overeenkomstig de verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004, tot afwijking van verordening (EG) nr. 852/2004 en tot wijziging van de verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004, bijlage VIter, punt 3, b);

Gelet op verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong, bijlage III, hoofdstukken II en III;

Gelet op de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, artikel 13, gewijzigd bij de wetten van 15 april 1965, 27 mei 1997 en 23 december 2009, en artikel 14, gewijzigd bij de wetten van 13 juli 1981 en 17 november 1998 en bij de koninklijke besluiten van 9 januari 1992 en 22 februari 2001;

Gelet op de wet van 15 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toepassing van de sociale- zekerheidswetgeving voor werknemers op sommige categorieën van personen. - Duitse vertaling sluiten betreffende de keuring van en de handel in vis, gevogelte, konijnen en wild, en tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 13 juli 1981, 27 mei 1997 en 17 november 1998 en bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005023111 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong sluiten tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong;

Gelet op het advies 20-2013 van het Wetenschappelijk Comité, ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gegeven op 20 september 2013;

Gelet op het voorafgaand onderzoek met betrekking tot de noodzaak om een duurzame ontwikkelingseffectbeoordeling uit te voeren, zoals voorzien in artikel 19/1 van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, waaruit blijkt dat in onderhavig geval een effectbeoordeling niet noodzakelijk is, aangezien dit besluit niet het voorwerp dient uit te maken van overleg in de ministerraad;

Gelet op het advies 54.749/3 van de Raad van State, gegeven op 10 januari 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 21 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In hoofdstuk III van het koninklijk besluit van 22 december 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005023111 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong sluiten tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong wordt een afdeling 6 ingevoegd die het artikel 12/1 bevat, luidende : "Afdeling 6. - Visuele post-mortemkeuring

Art. 12/1.In toepassing van verordening (EG) nr. 2074/2005 van de Commissie van 5 december 2005 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor bepaalde producten die onder verordening (EG) nr. 853/2004 vallen en voor de organisatie van officiële controles overeenkomstig de verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004, tot afwijking van verordening (EG) nr. 852/2004 en tot wijziging van de verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004, mag de post-mortemkeuringsprocedure voor runderen die niet ouder zijn dan acht maanden beperkt worden tot een visueel onderzoek met beperkte palpatie mits voldaan wordt aan de voorwaarden vermeld in bijlage VIter, punt 3, b), c) en d) van deze verordening."

Art. 2.Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 15.Elke partij uit zee aangevoerde visserijproducten moet vóór de eerste verkoop in een afslag worden aangeboden teneinde de visserijproducten aan een officiële controle te kunnen onderwerpen.

In afwijking op het eerste lid, kunnen visserijproducten in kleine hoeveelheden door een kustvisser rechtstreeks worden verkocht aan de consument in een plaats die door het Agentschap wordt aanvaard."

Art. 3.Artikel 16 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 16.§ 1. Uit zee aangevoerde visserijproducten die in een afslag worden aangeboden voor eerste verkoop, worden in de afslag door een dierenarts aan een officiële controle onderworpen in overeenstemming met de hoofdstukken II en III van bijlage III bij de bovenvermelde verordening (EG) nr. 854/2004 van 29 april 2004. § 2. In de afslagen waar per dag dat er aanvoer van visserijproducten plaatsvindt gemiddeld meer dan 10.000 kg visserijproducten worden aangevoerd, wordt op elke aanvoerdag een officiële controle van de visserijproducten uitgevoerd.

Bij elke officiële controle worden ten minste 10.000 kg visserijproducten gecontroleerd, tenzij de totale hoeveelheid aangevoerde visserijproducten minder dan 10.000 kg bedraagt in welk geval alle visserijproducten worden gecontroleerd.

In de andere afslagen worden de officiële controles van de visserijproducten uitgevoerd met een gemiddelde jaarlijkse frequentie van één officiële controle per drie aanvoerdagen.

Bij elke officiële controle worden alle aanwezige visserijproducten gecontroleerd. § 3. De officiële controle van de visserijproducten als bedoeld in § 2 omvat minstens een organoleptisch onderzoek van de visserijproducten ter controle van de naleving van de versheidsnormen en de regelgeving inzake de aanwezigheid van parasieten alsook een controle op de aanwezigheid van giftige visserijproducten."

Art. 4.In bijlage V, II van hetzelfde besluit wordt punt 2 opgeheven.

Art. 5.De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van artikel 4.

Art. 6.De minister bevoegd voor de veiligheid van de voedselketen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^