Koninklijk Besluit van 07 februari 2014
gepubliceerd op 11 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het jaar 2014

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014200897
pub.
11/03/2014
prom.
07/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het jaar 2014


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet (I) van 24 december 2002, artikel 269, eerste lid, 2°;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 19 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003425 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014, sectie 24 - FOD Sociale Zekerheid, organisatieafdeling 58 - DG Sociaal Beleid, basisallocatie 24 58 41 42.20.01;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 januari 2014;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een dotatie van 1.171.000 euro (één miljoen honderd eenenzeventig duizend euro) wordt toegekend aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE), Administratief Centrum Kruidtuin - Doorbuilding, Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel (rekening nr. 679-0020512-45; IBAN : BE44 6790 0205 1245; BIC : PCHQBEBB).

Art. 2.Deze dotatie wordt aangerekend op het krediet ingeschreven op de basisallocatie 24 58 41 42.20.01 - organisatieafdeling 58 - programma-activiteit 41 - van de begroting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014.

De betaling van de dotatie zal geschieden na de ondertekening van dit besluit.

Art. 3.De dotatie wordt gebruikt overeenkomstig de begroting 2014 van het KCE.

Art. 4.Het KCE bezorgt in de loop van het jaar 2015 de jaarrekening van ontvangsten en uitgaven van het jaar 2014 aan de Directeur - generaal van de Directie - generaal Sociaal Beleid van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Art. 5.Het KCE zal het niet aangewende bedrag van de dotatie in de loop van het jaar 2015 terugstorten aan de Schatkist.

Art. 6.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^