Koninklijk Besluit van 07 januari 2003
gepubliceerd op 17 januari 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 79, § 4bis en § 12, derde lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2002013462
pub.
17/01/2003
prom.
07/01/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 JANUARI 2003. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 79, § 4bis en § 12, derde lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 7, § 1, derde lid, i) , ingevoegd bij de wet van 14 februari 1961, en op artikel 8, § 6, vijfde lid, ingevoegd bij de wet van 5 maart 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, inzonderheid op artikel 79, § 4bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 26 maart 1996 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 juni 1999, en op artikel 79, § 12, derde lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 5 juni 2002;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, gegeven op 4 juli 2002;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 juni 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 9 augustus 2002;

Gelet op het besluit van de Ministerraad over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van een maand;

Gelet op advies 34.131/1 van de Raad van State, gegeven op 28 november 2002 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 79, § 4bis, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 26 maart 1996 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 juni 1999, worden het tweede en het derde lid vervangen als volgt : « De referteperiode bedoeld in het vorig lid wordt verlengd met de duur van de periodes van arbeid in loondienst, van de vergoede periodes van arbeidsongeschiktheid en van de periodes tijdens dewelke een toeslag werd toegekend met toepassing van artikel 131octies . Bij de vaststelling van de duur van deze gebeurtenissen wordt slechts rekening gehouden met volledige, ononderbroken maanden.

De periode van vrijstelling van 6 maanden bedoeld in het eerste lid, kan op vraag van de werknemer verlengd worden met een aantal volledige kalendermaanden gelijk aan het aantal maanden dat bekomen wordt door samenvoeging van de dagen waarvoor de werkloze een uitkering met toepassing van de wetgeving op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering of een toeslag met toepassing van artikel 131octies , ontving. Hierbij wordt evenwel slechts rekening gehouden met ziekteperiodes en periodes waarin een toeslag met toepassing van artikel 131octies werd toegekend, die gelegen zijn in de periode van vrijstelling of die daar aansluitend op volgen. »

Art. 2.In artikel 79, § 12, derde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 5 juni 2002, worden de woorden "geheel of gedeeltelijk ingehouden worden of dat de uitbetaling wordt uitgesteld" vervangen door de woorden "ten belope van ten hoogste 75 % ingehouden worden of dat de uitbetaling ten belope van ten hoogste 75 % wordt uitgesteld".

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 28 juni 2002.

Art. 4.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 januari 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Besluitwet van 28 december 1944, Belgisch Staatsblad van 30 december 1944. Wet van 14 februari 1961, Belgisch Staatsblad van 15 februari 1961.

Wet van 5 maart 2002, Belgisch Staatsblad van 13 maart 2002.

Koninklijk besluit van 25 november 1991, Belgisch Staatsblad van 31 december 1991.

Koninklijk besluit van 26 maart 1996, Belgisch Staatsblad van 6 april 1996.

Koninklijk besluit van 13 juni 1999, Belgisch Staatsblad van 3 juli 1999.

Koninklijk besluit van 5 juni 2002, Belgisch Staatsblad van 18 juni 2002.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^