Koninklijk Besluit van 07 juli 1997
gepubliceerd op 24 oktober 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de v

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1997012475
pub.
24/10/1997
prom.
07/07/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 JULI 1997. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de voedingsnijverheid" (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 1989, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de voedingsnijverheid", algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 5 maart 1991, inzonderheid op artikel 12 van de statuten;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de voedingsnijverheid".

Art. 2.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 juli 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET Bijlage Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997 Wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de voedingsnijverheid" (Overeenkomst geregistreerd op 7 april 1997 onder het nummer 43777/CO/118)

Artikel 1.Artikel 12 van de statuten vastgesteld bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 1989, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de voedingsnijverheid", algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 5 maart 1991, en gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 1995, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 11 juli 1996 wordt aangevuld met de volgende bepalingen : « Vanaf 1 april 1997 wordt er een bijkomende bijdrage ten laste van de werkgever geheven, vastgesteld op 0,20 pct. van de wedden aangegeven bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid, bestemd voor het "Instituut voor professionele vorming en tewerkstellingsinitiatieven voor de arbeiders van de voedingsnijverheid". » .

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1997 en houdt op van kracht te zijn op 30 juni 1997.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 juli 1997.

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET Voor de raadpleging van de voetnoot, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^