Koninklijk Besluit van 07 juli 2002
gepubliceerd op 23 juli 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 7, § 3 en 12 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022578
pub.
23/07/2002
prom.
07/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 JULI 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 7, § 3 en 12 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 2, § 1, 2°;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op de artikelen 7, § 3, gewijzigd bij de besluiten van 16 februari 1971, 2 juni 1998 en 23 december 1998, en 12, gewijzigd bij het besluit van 15 februari 1991;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 oktober 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 27 november 2001;

Gelet op het advies van de Nationale Arbeidsraad nr. 1.386 van 29 januari 2002;

Gelet op het besluit van de Ministerraad over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van één maand;

Gelet op het advies nr. 33.090/1 van de Raad van State gegeven op 21 maart 2002, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 7, § 3, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, gewijzigd bij de besluiten van 16 februari 1971, 2 juni 1998 en 23 december 1998, wordt vervangen als volgt : « § 3. De toepassing van de wet wordt beperkt tot de regeling voor verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit, sector van de geneeskundige verzorging en de regeling voor kinderbijslag voor werknemers voor het op of na 1 januari 1999 nieuw in dienst genomen personeel, wat betreft de private personen die een instelling voor universitair onderwijs inrichten alsmede de leden van het academisch personeel die zij er tewerkstellen.

Onder academisch personeel dient te worden verstaan : a) het vastbenoemd zelfstandig academisch personeel van de vrije universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap;b) het vastbenoemd academisch en wetenschappelijk personeel van de vrije universiteiten van de Franse Gemeenschap.»

Art. 2.In artikel 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van 15 februari 1991, wordt een § 3 ingevoegd, luidende als volgt : « § 3. De toepassing van de wet wordt eveneens beperkt tot de regeling inzake verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit, sector van de geneeskundige verzorging, voor het vastbenoemd zelfstandig academisch personeel en voor het vastbenoemd administratief en technisch personeel van de Universitaire Instelling Antwerpen (U.I.A.), het Limburgs Universitair Centrum (L.U.C.), de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen. »

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 juli 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^