Koninklijk Besluit van 07 juli 2011
gepubliceerd op 02 september 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot oprichting van het "Fonds tweede pijler PC 144", b) de collectieve arbeidsov

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2011012043
pub.
02/09/2011
prom.
07/07/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 JULI 2011. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot oprichting van het "Fonds tweede pijler PC 144", b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008 tot oprichting van het "Fonds tweede pijler PC 144" (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de landbouw;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend worden verklaard : a) de als bijlage 1 overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot oprichting van het "Fonds tweede pijler PC 144"; b) de als bijlage 2 overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008 tot oprichting van het "Fonds tweede pijler PC 144".

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 juli 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage 1 Paritair Comité voor de landbouw Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008 Oprichting van het "Fonds tweede pijler PC 144" (Overeenkomst geregistreerd op 8 april 2008 onder het nummer 87810/CO/144) Doelstelling, toepassingsgebied en werking in de tijd

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft als doel de oprichting en de statuten van het "Fonds tweede pijler PC 144" regelen.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders die ressorteren onder het Paritair Comité voor de landbouw.

Met "arbeiders", worden : de mannelijke en vrouwelijke arbeiders bedoeld.

Art. 3.De partijen vragen de algemeen verbindend verklaring van deze collectieve arbeidsovereenkomst aan.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2008 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan opgezegd worden mits naleving van de volgende cumulatieve voorwaarden : a) Mits naleving van artikel 10 van de wet op de aanvullende pensioenen van 28 april 2003, hierna WAP genoemd, hetgeen betekent dat de beslissing tot opheffing van het sociaal sectoraal pensioenplan enkel geldig is wanneer zij 80 pct.van de stemmen van de, in het paritair orgaan benoemde, gewone of plaatsvervangende leden die de werkgevers vertegenwoordigen en 80 pct. van de stemmen van de, in het paritair orgaan benoemde, gewone of plaatsvervangende leden die de werknemers vertegenwoordigen, heeft behaald, en b) Mits een opzeggingstermijn van zes maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité van landbouw.

Art. 6.De opzegging van deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft automatisch de ontbinding van het "Fonds tweede pijler PC 144" tot gevolg.

Art. 7.De bijlagen maken integraal deel uit van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 juli 2011.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Bijlage 1 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot oprichting van het "Fonds tweede pijler PC 144" Statuten "Fonds tweede pijler PC 144" HOOFDSTUK I. - Oprichting, benaming en maatschappelijke zetel

Artikel 1.Met ingang van 1 januari 2008 wordt een Fonds voor bestaanszekerheid opgericht, onder de benaming "Fonds tweede pijler PC 144", hierna F2P PC 144.

Art. 2.Het F2P PC144 is opgericht in uitvoering van de wet van 7 januari 1958 betreffende fondsen voor bestaanszekerheid en in uitvoering van de bepalingen van hoofdstuk III van de wet op de aanvullende pensioenen van 28 april 2003, hierna WAP.

Art. 3.De maatschappelijke zetel van het F2P PC 144 is gevestigd te 1000 Brussel, Grote Markt 10. De zetel van het F2P PC144 kan echter verplaatst worden naar iedere andere plaats die bij een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst wordt vastgesteld. HOOFDSTUK II. - Doel

Art. 4.Het F2P PC 144 wordt belast met de taak van inrichter van het sociaal sectoraal pensioenplan zoals bepaald in de WAP.

Art. 5.De opdracht tot inrichting van het sectoraal sociaal pensioenplan omvat : a. de invoering, wijziging of opheffing een sociaal sectoraal pensioenplan;b. de organisatie van alle noodzakelijke mededelingen naar de pensioeninstelling, de solidariteitsinstelling, de werkgevers, de aangeslotenen, de begunstigden of hun rechthebbenden;c. de organisatie van de financiering;d. de uitvoering van elke verplichting opgelegd door de wetgeving en haar uitvoeringsbesluiten. HOOFDSTUK III. - Voordelen

Art. 6.De pensioen- en de solidariteitstoezegging vormen samen het sociaal sectoraal pensioenplan zoals in artikel 4 beoogd.

Art. 7.De pensioen- en de solidariteitstoezegging maken het voorwerp uit van een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst waarin de personen worden vermeld die ervan kunnen genieten en waarin ook de aard en de toekennings- en uitbetalingswijze ervan worden vastgesteld. HOOFDSTUK IV. - Financiering

Art. 8.De bijdragen voor de financiering van het sociaal sectoraal pensioenplan worden uitsluitend vastgelegd bij een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 9.Deze bijdragen worden geïnd en ingevorderd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Art. 10.Overeenkomstig artikel 7 van de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, zijn de wijzen van berekening, van inning, van invordering van deze bijdragen en van eventuele opslagen en verwijlinteresten dezelfde als deze die voor de sociale zekerheidsbijdragen gelden.

Art. 11.Het F2P PC 144 verdeelt de bijdragen en stort deze door naar het financieringsfonds pensioen en het financieringsfonds solidariteit overeenkomstig de modaliteiten vastgelegd door de raad van beheer.

Art. 12.De werkgever is verantwoordelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit alle onnauwkeurige, onvolledige, onjuiste of laattijdige inlichtingen die aangegeven worden aan de R.S.Z. en die via het F2P PC 144 aan de pensioen- en de solidariteitsinstelling worden overgemaakt. HOOFDSTUK V. - Beheer

Art. 13.Het F2P PC144 wordt beheerd door een raad van beheer die paritair is samengesteld uit afgevaardigden van de werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties die zetelen in het Paritair Comité voor de landbouw.

Art. 14.De raad van beheer bestaat uit zes effectieve en zes plaatsvervangende leden, waarvan telkens de ene helft afgevaardigden van de werkgeversorganisaties, en de andere helft afgevaardigden van de werknemersorganisaties.

Art. 15.Het paritair comité wijst de leden van de raad van beheer aan onder de afgevaardigden van de werkgevers- en werknemersorganisaties.

Hun mandaat duurt drie jaar en is stilzwijgend hernieuwbaar.

Art. 16.Om de drie jaar, duidt de raad van beheer in zijn midden, een voorzitter en ondervoorzitter aan. Deze zijn herkiesbaar.

Art. 17.De raad van beheer vergadert op bijeenroeping van de voorzitter.

Art. 18.De voorzitter is gehouden de raad van beheer bijeen te roepen minstens tweemaal per jaar en telkens wanneer tenminste twee leden van de raad van beheer erom verzoeken.

Art. 19.In de oproeping moet de dagorde vermeld staan. De verslagen worden opgemaakt door de secretaris, aangewezen door de raad van beheer, en ondertekend door degene die de vergadering heeft voorgezeten.

Art. 20.De beslissingen worden met éénparigheid onder de aanwezige leden genomen.

Art. 21.De stemming is geldig voor zover eraan wordt deelgenomen door tenminste tweederden van de effectieve leden of hun plaatsvervangers.

Art. 22.Er kan slechts worden gestemd over de punten die op de dagorde voorkomen. 23. De raad van beheer heeft tot opdracht het F2P PC144 te beheren en alle maatregelen te treffen die nodig blijken te zijn voor zijn goede werking.

Art. 24.De raad van beheer bezit de meest uitgebreide machten voor het beheren en het besturen van het F2P PC144.

Art. 25.De raad van beheer treedt in al zijn handelingen op en handelt in recht bij monde van de voorzitter of van de beheerder daartoe afgevaardigd.

Art. 26.De raad van beheer kan zijn machten geheel of ten dele overdragen aan één of meerdere van zijn leden of zelfs aan derden.

Art. 27.De beheerders zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat en zij gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan ingevolge hun beheer ten opzichte van de verbintenissen van het F2P PC 144.

Art. 28.Behoudens ingeval van een door de raad van beheer gegeven bijzondere volmacht worden de handelingen die het F2P PC 144 verbinden, met uitzondering van die van dagelijks of gewoon bestuur, ondertekend door de voorzitter en door twee bestuurders, met name één vertegenwoordiger van elke organisatie. HOOFDSTUK VI. - Begrotingen en rekeningen

Art. 29.Het boekjaar neemt een aanvang op 1 januari van elk jaar en sluit op 31 december van hetzelfde jaar.

Art. 30.Elk jaar wordt, uiterlijk tijdens de maand december, een begroting voor het volgende jaar ter goedkeuring voorgelegd aan het paritair comité.

Art. 31.Op 31 december worden de rekeningen van het verlopen jaar afgesloten. De afsluiting en de balans moeten op rekenplichtig gebied voldoende omschreven zijn.

Art. 32.De raad van beheer, alsmede de bij toepassing van artikel 12 van de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid door het paritair comité aangewezen revisor, brengen jaarlijks ieder een schriftelijk verslag uit over het vervullen van hun opdracht tijdens het verlopen jaar.

Art. 33.De balans, samen met bovengenoemde schriftelijke verslagen, moeten uiterlijk tijdens de maand juli ter goedkeuring aan het paritair comité worden voorgelegd. Na goedkeuring wordt een kopie hiervan overgemaakt aan de Minister die de Arbeid onder zijn bevoegdheid heeft. HOOFDSTUK VII. - Ontbinding

Art. 34.Elke wijziging aan deze statuten kan slechts het onderwerp uitmaken van een beraadslaging indien zij uitdrukkelijk aangekondigd werd op de agenda van de uitnodiging voor de vergadering van het paritair comité.

Art. 35.Ingeval van ontbinding van het F2P PC 144 zal het paritair comité de vereffenaars aanduiden, hun bevoegdheden en de bezoldigingen vastleggen en de bestemming van het vermogen aanduiden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 juli 2011.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Bijlage 2 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot oprichting van het "Fonds tweede pijler PC 144" Leden van de raad van beheer van het F2P PC 144 Overeenkomstig de statuten van het "Fonds tweede pijler PC 144", heeft het Paritair Comité voor de landbouw als leden van de raad van beheer benoemd :

Paritair Comité

Datum beslissing PC

Naam en voornaam

werkgever/werknemer vertegenwoordiger

effectief/ plaatsvervangend

aanvang mandaat

Vertegenwoordiger werkgever

effectief

1 januari 2008

Vertegenwoordiger werkgever

effectief

1 januari 2008

Vertegenwoordiger werkgever

effectief

1 januari 2008

Vertegenwoordiger werkgever

plaatsvervangend

1 januari 2008

Vertegenwoordiger werkgever

plaatsvervangend

1 januari 2008

Vertegenwoordiger werkgever

plaatsvervangend

1 januari 2008

Vertegenwoordiger werknemer

effectief

1 januari 2008

Vertegenwoordiger werknemer

effectief

1 januari 2008

Vertegenwoordiger werknemer

effectief

1 januari 2008

Vertegenwoordiger werknemer

plaatsvervangend

1 januari 2008

Vertegenwoordiger werknemer

plaatsvervangend

1 januari 2008

Vertegenwoordiger werknemer

plaatsvervangend

1 januari 2008


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 juli 2011.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Bijlage 2 Paritair Comité voor de landbouw Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2008 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008 tot oprichting van het "Fonds tweede pijler PC 144" (Overeenkomst geregistreerd op 20 oktober 2008 onder het nummer 89335/CO/144)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en arbeiders die ressorteren onder het Paritair Comité voor de landbouw.

Met "arbeiders" worden de mannelijke en vrouwelijke arbeiders bedoeld.

Art. 2.In bijlage 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008 tot oprichting van het "Fonds tweede Pijler PC 144", wordt de bepaling van hoofdstuk V. Beheer, punt 13, vervangen door volgende bepaling : "13. Het F2P PC 144 wordt beheerd door een raad van beheer die paritair is samengesteld uit afgevaardigden die aangeduid worden door de werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties zetelend in het paritair comité. Deze afgevaardigden moeten niet noodzakelijk lid zijn van het paritair comité. De afgevaardigden worden opgenomen in bijlage 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst."

Art. 3.In bijlage 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008 tot oprichting van het "Fonds tweede Pijler PC 144", wordt de bepaling van hoofdstuk V. Beheer, punt 15, vervangen door volgende bepaling : "15. Het mandaat van de afgevaardigden in de raad van beheer duurt drie jaar en is stilzwijgend hernieuwbaar.".

Art. 4.Bijlage 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008 tot oprichting van het "Fonds tweede pijler PC 144" wordt vervangen door volgende tekst : "Bijlage 2 : Leden van de raad van beheer van het F2P PC 144 Overeenkomstig de statuten van het "Fonds tweede pijler PC 144", heeft het Paritair Comité voor de landbouw als leden van de raad van beheer benoemd :

Nom et prénom - Naam Voornaam

Représentant employeur/ travailleur - Werknemer/werkgevers- vertegenwoordiging

Effectif/suppléant - Effectief/Plaatsvervangend

Début mandat - Aanvang mandaat

Botterman Christiaan

werkgeversvertegenwoordiging /représentant employeur

effectief/ effectif

1 januari/janvier 2008

Van Bosch Johan

werkgeversvertegenwoordiging /représentant employeur

effectief/effectif

1 januari/janvier 2008

De Schepper Guy

werkgeversvertegenwoordiging /représentant employeur

effectief/effectif

1 januari/janvier 2008

Stofferis Petra

werkgeversvertegenwoordiging /représentant employeur

plaatsvervangend/suppléant

1 januari/janvier 2008

Tierens Koen

werkgeversvertegenwoordiging /représentant employeur

plaatsvervangend/suppléant

1 januari/janvier 2008

Vanhemelen Claude

werkgeversvertegenwoordiging/ représentant employeur

plaatsvervangend/suppléant

1 januari/janvier 2008

Detemmerman Alain

werknemersvertegenwoordiging/ représentant travailleur

effectief/effectif

1 januari/janvier 2008

Dirix Frans

werknemersvertegenwoordiging/ représentant travailleur

effectief/effectif

1 januari/janvier 2008

Decoo Erik

werknemersvertegenwoordiging/ représentant travailleur

effectief/effectif

1 januari/janvier 2008

De Jonge Yvan

werknemersvertegenwoordiging/ représentant travailleur

plaatsvervangend/suppléant

1 januari/janvier 2008

Van Bever Chris

werknemersvertegenwoordiging/ représentant travailleur

plaatsvervangend/suppléant

1 januari/janvier 2008

Dewinter Koen

werknemersvertegenwoordiging/ représentant travailleur

plaatsvervangend/suppléant

1 januari/janvier 2008


Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2008 en heeft dezelfde duur als de collectieve arbeidsovereenkomst die zij wijzigt. Zij kan op dezelfde wijze worden opgezegd als de collectieve arbeidsovereenkomst die zij wijzigt.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 juli 2011.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^