Koninklijk Besluit van 07 juli 2011
gepubliceerd op 02 september 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaats

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2011012046
pub.
02/09/2011
prom.
07/07/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 JULI 2011. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 juli 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2011 Bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten (Overeenkomst geregistreerd op 7 april 2011 onder het nummer 103829/CO/220) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de voedingsnijverheid. § 2. Met "bedienden" worden de mannelijke en vrouwelijke bedienden bedoeld. HOOFDSTUK II. - Bijdrage van de werkgever

Art. 2.De bijdrage van de werkgever in de verplaatsingskosten van de bedienden wordt als volgt vastgesteld : a) Vervoer per spoorwegen (Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen) : De tussenkomst van de werkgever in de prijs van het gebruikte vervoerbewijs wordt berekend op basis van de tabel opgenomen in artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.19octies van 20 februari 2009. Deze tabel is in bijlage 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst opgenomen. b) Gemeenschappelijk openbaar vervoer met uitzondering van het treinvervoer : Voor wat betreft het gemeenschappelijk openbaar vervoer, met uitzondering van het treinvervoer, zal de bijdrage van de werkgever in de prijs van de abonnementen voor de verplaatsingen vanaf 5 kilometer, berekend vanaf de vertrekhalte, vastgesteld worden volgens de hierna vastgestelde modaliteiten : - wanneer de prijs van het vervoer in verhouding tot de afstand staat, wordt de tussenkomst van de werkgever in de prijs van het gebruikte vervoerbewijs berekend op basis van de tabel opgenomen in artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.19octies van 20 februari 2009, zonder evenwel 75 pct. van de werkelijke vervoerprijs te overschrijden. Deze tabel is in bijlage 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst opgenomen; - wanneer de prijs een eenheidsprijs is, ongeacht de afstand, wordt de bijdrage van de werkgever forfaitair vastgesteld en bedraagt zij 71,8 pct. van de effectief door de werknemer betaalde prijs, zonder evenwel het bedrag van de werkgeverstussenkomst berekend op basis van de in artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19octies opgenomen tabel voor een afstand van 7 kilometers te overschrijden.

Deze tabel is in bijlage 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst opgenomen. c) Verplaatsingen met de fiets : § 1.Vanaf 1 februari 2011, is de fietsvergoeding gelijk aan het bedrag van de maandelijkse werkgeverstussenkomst voor de andere verplaatsingsmiddelen, verhoogd met 25 pct. Het bedrag van de tussenkomst voor een afstand van 1 en 2 kilometers is een pro rata van het bedrag voor een afstand van 3 kilometers. § 2. Wanneer de bediende zich reeds vóór 1 januari 2006 met de fiets naar het werk begaf en per effectief gepresteerde dag een bedrag van 0,15 EUR per kilometer voor de enkele afstand ontving, voor zover deze enkele afstand minstens 1 kilometer bedroeg, blijft dit systeem van toepassing indien het gunstiger is dan dat van § 1.

Paritaire commentaar Het bedrag van de fietsvergoeding zoals die verschuldigd is op basis van de regeling die in werking trad op 1 februari 2006, wordt weergegeven in onderstaande tabel, die geldt vanaf 1 februari 2011.

Deze bedragen werden berekend op basis van de tabel opgenomen in bijlage 2 bij deze collectieve arbeidsovereenkomst. Deze bedragen worden aangepast telkens wanneer deze tabel wordt aangepast.

De werkgever moet met het oog op de fiscale en parafiscale vrijstelling van deze vergoeding de passende maatregelen nemen opdat hij met zekerheid zowel het aantal daadwerkelijke verplaatsingen per fiets als de van belasting en sociale zekerheidsbijdragen vrijgestelde vergoeding zou kunnen bepalen.

De vergoeding voorzien in dit punt c) is een fietsvergoeding en geen bromfietsvergoeding. Zij is ook niet van toepassing op de werknemers die zich te voet naar het werk begeven.

Nombre de KM

Indemnité vélo

Aantal KM

Fietsvergoeding

1

7,33

1

7,33

2

14,67

2

14,67

3

22,00

3

22,00

4

24,13

4

24,13

5

26,25

5

26,25

6

27,63

6

27,63

7

29,38

7

29,38

8

31,13

8

31,13

9

33,13

9

33,13

10

34,38

10

34,38

11

36,88

11

36,88

12

38,13

12

38,13

13

40,00

13

40,00

14

41,88

14

41,88

15

43,13

15

43,13

16

45,63

16

45,63

17

46,88

17

46,88

18

48,75

18

48,75

19

50,63

19

50,63

20

52,50

20

52,50


d) Andere verplaatsingsmiddelen : De tussenkomst van de werkgever wordt berekend op basis van het barema opgenomen in bijlage 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, op voorwaarde dat de afstand volgens de kortste weg tussen het vertrekpunt en de aankomstpunt minstens 5 kilometers bedraagt. Dit barema zal om de twee jaar automatisch en proportioneel aangepast worden aan de verhoging van de treintarieven.

Paritaire commentaar Deze automatische en proportionele aanpassing brengt het bedrag van de tussenkomst van de werkgever elke twee jaar op 60 pct. van de prijs van de treinkaart voor eenzelfde afstand. HOOFDSTUK III. - Tijdstip van terugbetaling

Art. 3.De terugbetaling van de vervoerskosten waarvan sprake in deze collectieve arbeidsovereenkomst moet minstens éénmaal per maand geschieden.

Art. 4.Onverminderd de bepalingen voorzien in deze collectieve arbeidsovereenkomst blijven de gunstigere toestanden inzake vervoer en terugbetaling van de vervoerskosten op het vlak van de onderneming behouden.

Art. 5.De praktische modaliteiten tot uitvoering van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden vastgelegd op het vlak van de onderneming. HOOFDSTUK IV. - Geldigheidsduur

Art. 6.De huidige collectieve arbeidsovereenkomst vervangt deze van 17 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de voedingsnijverheid, betreffende de tegemoetkoming van de werkgevers in de verplaatsingskosten voor de bedienden van de voedingsnijverheid, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 september 2010 (Belgisch Staatsblad van 18 oktober 2010).

Zij heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2011 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan opgezegd worden door één der partijen mits een opzegging van drie maanden met een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 juli 2011.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Bijlage 1 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten (artikel 2, punt a)

Semaine/Week

Carte mensuelle/ Maandkaart

3 mois/3 maanden

Annuelle/Jaarlijks

Railflex

Km

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Distance/Afstand

Carte train hebdomadaire/ Weektreinkaart

Carte train mensuelle/ Maandtreinkaart

Carte train trimestrielle/ Trimestertreinkaart

Carte train annuelle/ Jaartreinkaart

Carte train mi-temps/ Halftijdse treinkaart

Intervention hebdomadaire de l'employeur/ Wekelijkse bijdrage van de werkgever

Intervention mensuelle de l'employeur/ Maandelijkse bijdrage van de werkgever

Intervention trimestrielle de l'employeur/ Driemaandelijkse bijdrage van de werkgever

Intervention annuelle de l'employeur/ Jaarlijkse bijdrage van de werkgever

Intervention de l'employeur/ Bijdrage van de werkgever

1

5,50

18,30

52,00

185,00

-

2

6,10

20,50

57,00

204,00

-

3

6,70

22,30

62,00

224,00

7,40

4

7,30

24,40

68,00

243,00

8,60

5

7,90

26,00

74,00

264,00

9,50

6

8,40

28,00

78,00

280,00

10,30

7

8,90

30,00

83,00

297,00

11,00

8

9,40

31,00

88,00

314,00

11,60

9

9,90

33,00

93,00

331,00

12,10

10

10,40

35,00

98,00

348,00

12,60

11

11,00

37,00

103,00

366,00

13,10

12

11,50

38,50

108,00

383,00

13,60

13

12,10

40,00

113,00

402,00

14,20

14

12,60

42,00

118,00

420,00

14,60

15

13,10

43,50

122,00

436,00

15,00

16

13,60

45,00

127,00

455,00

15,50

17

14,10

47,50

132,00

472,00

15,90

18

14,60

49,00

137,00

489,00

16,40

19

15,30

51,00

142,00

507,00

16,90

20

15,80

53,00

147,00

524,00

17,30

21

16,30

54,00

152,00

542,00

17,70

22

16,80

56,00

157,00

560,00

18,20

23

17,40

58,00

162,00

579,00

18,70

24

17,90

59,00

167,00

596,00

19,10

25

18,40

62,00

172,00

614,00

19,50

26

19,10

63,00

177,00

632,00

20,20

27

19,50

65,00

182,00

650,00

20,60

28

19,90

67,00

187,00

667,00

21,00

29

20,60

68,00

191,00

684,00

21,30

30

21,00

70,00

197,00

701,00

21,70

31-33

21,80

73,00

206,00

733,00

22,60

34-36

23,30

78,00

218,00

776,00

24,10

37-39

24,40

82,00

229,00

818,00

25,00

40-42

26,00

87,00

244,00

871,00

27,00

43-45

27,50

91,00

256,00

914,00

28,00

46-48

29,00

96,00

268,00

957,00

29,00

49-51

30,00

101,00

282,00

1008,00

31,00

52-54

31,50

104,00

291,00

1039,00

32,00

55-57

32,00

107,00

299,00

1070,00

33,00

58-60

33,50

111,00

310,00

1108,00

34,50

61-65

34,50

115,00

322,00

1149,00

36,00

66-70

36,00

120,00

336,00

1201,00

38,00

71-75

38,00

126,00

354,00

1265,00

40,50

76-80

40,00

132,00

368,00

1317,00

42,00

81-85

41,50

137,00

383,00

1369,00

44,50

86-90

43,00

143,00

400,00

1429,00

46,00

91-95

44,50

148,00

415,00

1481,00

47,50

96-100

46,00

153,00

430,00

1534,00

50,00

101-105

48,00

160,00

447,00

1597,00

52,00

106-110

49,50

165,00

462,00

1650,00

53,00

111-115

51,00

171,00

477,00

1703,00

55,00

116-120

53,00

177,00

493,00

1763,00

57,00

121-125

54,00

181,00

509,00

1816,00

59,00

126-130

56,00

187,00

524,00

1869,00

61,00

131-135

58,00

192,00

538,00

1922,00

62,00

136-140

59,00

198,00

553,00

1975,00

63,00

141-145

61,00

203,00

568,00

2028,00

65,00

146-150

63,00

211,00

592,00

2114,00

67,00

151-155

64,00

214,00

601,00

2146,00

-

156-160

66,00

220,00

615,00

2199,00

-

161-165

67,00

225,00

631,00

2252,00

-

166-170

69,00

231,00

646,00

2306,00

-

171-175

71,00

236,00

661,00

2359,00

-

176-180

73,00

242,00

676,00

2412,00

-

181-185

74,00

246,00

691,00

2466,00

-

186-190

76,00

253,00

708,00

2529,00

-

191-195

78,00

258,00

723,00

2583,00

-

196-200

79,00

264,00

738,00

2637,00

-


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 juli 2011.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Bijlage 2 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten (artikel 2, punt d)

Semaine/Week

Carte mensuelle/ Maandkaart

3 mois/3 maanden

Annuelle/Jaarlijks

Railflex

Km

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Distance/Afstand

Carte train hebdomadaire/ Weektreinkaart

Carte train mensuelle/ Maandtreinkaart

Carte train trimestrielle/ Trimestertreinkaart

Carte train annuelle/ Jaartreinkaart

Carte train mi-temps/ Halftijdse treinkaart

Intervention hebdomadaire de l'employeur/ Wekelijkse bijdrage van de werkgever

Intervention mensuelle de l'employeur/ Maandelijkse bijdrage van de werkgever

Intervention trimestrielle de l'employeur/ Driemaandelijkse bijdrage van de werkgever

Intervention annuelle de l'employeur/ Jaarlijkse bijdrage van de werkgever

Intervention de l'employeur/ Bijdrage van de werkgever

1

4,40

14,60

41,00

146,00

-

2

4,90

16,20

45,50

162,00

-

3

5,30

17,60

50,00

178,00

6,00

4

5,80

19,30

54,00

193,00

6,60

5

6,30

21,00

58,00

209,00

7,10

6

6,70

22,10

62,00

222,00

7,60

7

7,10

23,50

66,00

236,00

8,00

8

7,40

24,90

69,00

249,00

8,50

9

7,90

26,50

73,00

262,00

9,00

10

8,30

27,50

77,00

276,00

9,40

11

8,70

29,50

81,00

291,00

9,90

12

9,10

30,50

85,00

305,00

10,40

13

9,60

32,00

90,00

320,00

10,90

14

10,00

33,50

94,00

334,00

11,40

15

10,40

34,50

97,00

347,00

11,90

16

10,90

36,50

101,00

362,00

12,40

17

11,30

37,50

105,00

376,00

12,80

18

11,70

39,00

109,00

389,00

13,30

19

12,10

40,50

113,00

404,00

13,80

20

12,50

42,00

117,00

418,00

14,20

21

12,90

43,00

121,00

432,00

14,60

22

13,40

45,00

125,00

447,00

15,20

23

13,90

46,00

130,00

462,00

15,80

24

14,30

48,00

133,00

476,00

16,10

25

14,70

49,00

137,00

490,00

16,70

26

15,00

50,00

142,00

505,00

17,30

27

15,60

52,00

145,00

519,00

17,60

28

15,90

53,00

149,00

532,00

18,20

29

16,50

55,00

153,00

546,00

18,50

30

16,80

56,00

157,00

560,00

19,10

31-33

17,50

59,00

164,00

587,00

20,10

34-36

18,90

63,00

176,00

630,00

21,50

37-39

20,30

67,00

188,00

671,00

22,90

40-42

21,30

71,00

199,00

712,00

24,30

43-45

22,80

75,00

212,00

755,00

26,00

46-48

23,90

80,00

223,00

796,00

27,00

49-51

25,50

84,00

235,00

839,00

28,50

52-54

26,00

87,00

243,00

869,00

30,00

55-57

27,00

89,00

250,00

895,00

30,50

58-60

28,00

92,00

260,00

926,00

32,00

61-65

28,50

96,00

269,00

961,00

33,00

66-70

30,50

101,00

283,00

1009,00

34,50

71-75

31,50

106,00

296,00

1056,00

36,00

76-80

33,00

110,00

309,00

1101,00

38,00

81-85

35,00

115,00

322,00

1151,00

39,00

86-90

36,00

120,00

335,00

1196,00

40,50

91-95

37,50

125,00

349,00

1247,00

42,50

96-100

39,00

129,00

361,00

1291,00

44,00

101-105

40,50

134,00

375,00

1339,00

45,50

106-110

41,50

139,00

388,00

1388,00

47,50

111-115

43,00

143,00

402,00

1435,00

49,00

116-120

44,50

148,00

416,00

1486,00

51,00

121-125

46,00

153,00

429,00

1531,00

52,00

126-130

47,00

158,00

442,00

1578,00

54,00

131-135

48,50

163,00

456,00

1628,00

56,00

136-140

50,00

167,00

469,00

1673,00

57,00

141-145

52,00

172,00

481,00

1718,00

58,00

146-150

53,00

178,00

500,00

1784,00

61,00

151-155

55,00

181,00

507,00

1811,00

-

156-160

56,00

186,00

520,00

1856,00

-

161-165

57,00

190,00

532,00

1901,00

-

166-170

58,00

195,00

545,00

1946,00

-

171-175

60,00

199,00

557,00

1991,00

-

176-180

61,00

204,00

570,00

2037,00

-

181-185

62,00

208,00

583,00

2081,00

-

186-190

64,00

213,00

595,00

2127,00

-

191-195

65,00

217,00

608,00

2172,00

-

196-200

66,00

222,00

620,00

2217,00

-


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 juli 2011.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^