Koninklijk Besluit van 07 juli 2011
gepubliceerd op 01 september 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van zeevarenden ingeschreven op de Pool

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2011012047
pub.
01/09/2011
prom.
07/07/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 JULI 2011. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van zeevarenden ingeschreven op de Poollijst zoals bedoeld in artikel 1bis, 1° van de besluitwet van 7 februari 1945 en tewerkgesteld op commerciële zeeschepen die uitsluitend passagiers vervoeren, met een maximum van 12 passagiers (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de koopvaardij;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van zeevarenden ingeschreven op de Poollijst zoals bedoeld in artikel 1bis, 1° van de besluitwet van 7 februari 1945 en tewerkgesteld op commerciële zeeschepen die uitsluitend passagiers vervoeren, met een maximum van 12 passagiers.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 juli 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de koopvaardij Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2011 Loon- en arbeidsvoorwaarden van zeevarenden ingeschreven op de Poollijst zoals bedoeld in artikel 1bis, 1° van de besluitwet van 7 februari 1945 en tewerkgesteld op commerciële zeeschepen die uitsluitend passagiers vervoeren, met een maximum van 12 passagiers (Overeenkomst geregistreerd op 3 maart 2011 onder het nummer 103298/CO/316)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op : a) de werkgevers waarvan de activiteit tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de koopvaardij behoort, die zeeschepen uitbaten die uitsluitend passagiers vervoeren, met een maximum van 12;b) de zeevarenden, zowel mannen als vrouwen, ingeschreven op de Poollijst zoals bedoeld in artikel 1bis, 1° van de besluitwet van 7 februari 1945 en tewerkgesteld op de zeeschepen bedoeld in a).

Art. 2.De zeevarende op wie deze collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is, is door deze overeenkomst gedekt vanaf de dag van aanmonstering tot de dag waarop de reder hem in uitvoering van de overeenkomst een loon verschuldigd is.

Arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst

Art. 3.De reder sluit met de zeevarende een contract van bepaalde duur af.

Lonen

Art. 4.De bijgevoegde loonschalen omvatten de maandlonen zonder onderscheid van tonnenmaat of motorvermogen van het betrokken schip (bijlage).

Dit maandloon is allesomvattend (inclusief lumpsum voor gepresteerde overuren, compensatie voor zaterdagen, zondagen en feestdagen, jaarlijkse vakantie, enz).

De lonen worden berekend in euro. Buiten de wettelijke inhoudingen op het brutoloon zoals sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing kunnen van het nettoloon enkel de door de zeeman zelf goedgekeurde inhoudingen gebeuren.

De lonen worden maandelijks berekend. Voor gedeelten van een maand zal het aantal gepresteerde dagen vermenigvuldigd worden met 1/30e van het maandloon.

Het maandloon is gekoppeld aan de index conform de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997 tot invoering van een indexformule (geregistreerd onder het nummer 45084/CO/316 en algemeen verbindend verklaard met het koninklijk besluit van 22 januari 2002, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 19 juni 2002).

Arbeidsduur

Art. 5.De gemiddelde arbeidsduur bedraagt 38 uur per week. De werkelijke arbeidsduur bedraagt 40 uur per week, en 8 uur per dag.

In geval van extra prestaties is het volgende verdrag van toepassing : verdrag nr. 180 van de IAO (Internationale arbeidsorganisatie) (wet van 13 mei 2003 houdende instemming met de volgende internationale akten : verdrag 180 betreffende de werktijden van zeevarenden en de bemanning van schepen aangenomen te Genève op 22 oktober 1996, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 november 2003), geratificeerd door België op 10 juni 2003 is van toepassing evenals de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2003 inzake minimum rusturen van zeelieden en shoregangers (geregistreerd onder het nummer 68565/CO/316 et algemeen verbindend verklaard met het koninklijk besluit van 7 mei 2004, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 7 juli 2004).

Hierin wordt bepaald dat het minimum aantal uren rust niet minder zal bedragen dan : 10 uur in een periode van 24 uur en 77 uur in een periode van 7 dagen.

Een periode van 24 uur begint om 00 u. 00.

De kapitein houdt zich het recht voor te allen tijde werkzaamheden op te leggen : - in verband met de veiligheid van het schip, de passagiers en de bemanningsleden; - in verband met het verlenen van hulp aan andere in nood zijnde schepen of personen; - in verband met brand-, sloep- en alle gelijkaardige oefeningen, die door de internationale conventies zijn voorgeschreven; - in verband met formaliteiten voor tol-, quarantaine en medische aangelegenheden; - in verband met het bepalen van het bestek van het schip en alle andere meteorologische observaties; - in verband met het aflossen van de wachten; - in verband met de milieubescherming en de oefeningen ervoor.

Voor dergelijke taken zullen geen extra vergoedingen uitgekeerd worden.

Vakantie

Art. 6.Per 30 dagen vaart heeft de zeevarende recht op 11 dagen verlof. De verlofdagen worden opgenomen na de afmonstering.

Hiermee voldoet de reder aan al zijn wettelijke verplichtingen inzake verlof, feestdagen, arbeidsduur en jaarlijkse vakantie.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst

Art. 7.Zonder afbreuk te doen aan artikel 73, hoofdstuk VIII van titel VII van de wet van 3 juni 2007 houdende diverse arbeidsbepalingen mag een zeevarende een einde stellen aan de arbeidsovereenkomst : a) in gemeenschappelijk overleg met de reder/kapitein en op voorwaarde dat hij de reder/kapitein hiervan minstens twee (2) weken op voorhand in kennis stelt ofwel schriftelijk ofwel verbaal in het bijzijn van een getuige;b) indien het schip zich naar een oorlogszone zal begeven;c) indien het schip onzeewaardig werd verklaard en indien de reder het euvel niet binnen een redelijke termijn kan herstellen; mag de reder de arbeidsovereenkomst vroegtijdig beëindigen in volgende gevallen : d) bij onbehoorlijk gedrag van de zeevarende, inclusief inbreuk op het druk- en alcoholbeleid.Vooraleer over te gaan tot ontslag ingevolge onbehoorlijk gedrag moet de reder de zeevarende schriftelijk de reden voor het ontslag meedelen. Bij ontbreken van deze schriftelijke mededeling zal het ontslag ongeldig zijn en heeft de zeevarende recht op een schadevergoeding ten belope van de resterende termijn van de arbeidsovereenkomst.

Oorlogszone

Art. 8.Wanneer er ergens ter wereld oorlog uitbreekt, bepalen de sociale partners van het Paritair Comité voor de koopvaardij in onderling overleg en aan de hand van internationale normen het gebied dat tot oorlogszone wordt uitgeroepen. De modaliteiten dienaangaande in verband met de loon- en arbeidsvoorwaarden worden onmiddellijk paritair overeengekomen.

Repatriëring Art 9. Bij repatriëring hebben de zeevarenden, voor rekening van de reder, recht op vrije overbrenging naar de haven waar ze aangeworven werden, op voorwaarde dat zij de reisweg en de wijze van repatriëring volgen door de reder of zijn vertegenwoordiger aangeduid. Hierin is begrepen het vervoer van zijn persoonlijke bagage met een maximum van 40 kg.

Indien het contract op verzoek van de zeevarende vroegtijdig wordt verbroken (7a ) en bij ontscheping op grond van onbehoorlijk gedrag (artikel 7d ) staat de zeevarende zelf in voor de betaling van zijn reiskosten.

De zeevarende heeft recht op zijn loon tot zijn aankomst in de plaats van aanwerving, dit op voorwaarde dat hij de terugreis ondernomen heeft langs de weg en binnen de termijn door de reder of zijn vertegenwoordiger vastgesteld. Indien betrokkene echter ontscheept werd op grond van onbehoorlijk gedrag verliest hij het recht op zijn loon voor de reisdagen.

Verplichtingen van de werkgever

Art. 10.Buiten de werkkledij die de reder de zeevarende moet bezorgen moet hij bovendien doeltreffende beschermingkledij ter beschikking stellen nodig voor de uit te voeren werkzaamheden.

Art. 11.Eetwaren zullen in geen geval, zonder toelating van de reder, door de leden van de bemanning aan wal mogen gebracht worden. De controle op de voedselvoorraden en -verbruik wordt waargenomen door het Conventionele overlegorgaan zoals voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2005.

Uniform

Art. 12.De reder houdt zich het recht voor het dragen van een uniform verplicht te maken in bepaalde welomschreven functies.

Indien de zeevarende in een dergelijke functie tewerkgesteld is, engageert hij zich het uniform te dragen en te onderhouden. Elke weigering het voorgeschreven uniform te dragen kan leiden tot niet naleving van de arbeidsovereenkomst en bijgevolg tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Verplichtingen van de zeevarende

Art. 13.Behoudens uitdrukkelijke machtiging van de reder/kapitein, is het de zeevarende verboden enige koopwaar voor eigen rekening in het schip te laden. De zeevarende, die deze bepaling overtreedt, is aansprakelijk voor alle schade, geldboetes of straffen door het schip uit dien hoofde opgelopen zulks onverminderd het recht van de kapitein om bedoelde koopwaren te vernietigen.

Het is de zeeman verboden, zonder machtiging van de reder/kapitein, alcoholische dranken aan boord te brengen. Dit geldt eveneens ten opzichte van alle voor het persoonlijk gebruik van de zeeman bestemde waren of voorwerpen, die vallen onder beperkende bepalingen vanwege de overheden van het land waar het schip aanlegt. De zeeman is gehouden te allen tijde aan de kapitein aangifte te doen van de juiste hoeveelheid artikelen voor eigen gebruik die in zijn bezit zijn. Hij is aansprakelijk voor al de gevolgen die uit valse verklaringen dienaangaande voortvloeien.

De zeevarende erkent en zal zich onderwerpen aan het beleid inzake drugs en alcohol door de reder ingevoerd. Elke inbreuk hierop kan een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst tot gevolg hebben.

De zeevarende is verantwoordelijk voor de voorwerpen die hem door de reder ter beschikking worden gesteld voor de uitoefening van zijn beroep. In geval van vrijwillige vernieling of beschadiging, is hij tegenover de reder tot schadeloosstelling gehouden.

De zeeman is gehouden de wettelijk verplichte originele en geldige documenten in zijn bezit te hebben en deze aan de kapitein te overhandigen voor de contractuele reisduur. Deze documenten behelzen onder andere de STCW-certificaten, zeemansboeken, medisch certificaat van goedkeuring, vaccinatiecertificaat, reisdocumenten zoals internationale reispas en eventuele vlaggen- en rederijdocumenten.

De zeevarende verbind zich er toe de nodige discretie aan de dag te leggen betreffende aangelegenheden die de reder of de passagiers aangaan en dit zowel tijdens de reisduur als na afmonstering.

Art. 14.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd en gaat in op 1 januari 2011.

Elk der ondertekenende partijen kan ze opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. Deze opzegging wordt bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de koopvaardij en aan elk van de ondertekenende partijen betekend. De termijn van zes maanden begint te lopen vanaf de datum waarop de aangetekende brief aan de voorzitter is gestuurd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 juli 2011.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van zeevarenden ingeschreven op de Poollijst zoals bedoeld in artikel 1bis, 1° van de besluitwet van 7 februari 1945 en tewerkgesteld op commerciële zeeschepen die uitsluitend passagiers vervoeren, met een maximum van 12 passagiers Loonschalen

rang/rang

salaire de base - basisloon (EUR)

congé - verlof (EUR)

lumpsum lumpsum (EUR)

uniforme - uniform (EUR)

salaire mensuel net netto maandloon (EUR)

Capitaine Kapitein

Net - Netto Brut - Bruto

133,00 2 128,91

1 467,00 2 342,92

1 100,00 1 756,79

100,00 159,71

4 000,00 6 388,34

1er officier 1e officier

Net - Netto Brut - Bruto

833,00 1 330,37

917,00 1 464,53

650,00 1 038,10

100,00 159,71

2 500,00 3 992,71(EUR)(EUR)

2e officier 2e officier

Net - Netto Brut - Bruto

700,00 1 117,96

770,00 1 229,75

530,00 846,45

100,00 159,71

2 100,00 3 353,83

Aspirant officier Aspirant officier

Net - Netto Brut - Bruto

633,00 1 010,95

697,00 1 113,17

470,00 750,63

100,00 159,71

1 900,00 3 034,46

1er mécanicien 1e werktuigkundige

Net - Netto Brut - Bruto

1 067,00 1 704,09

1 173,00 1 873,38

860,00 1 373,49

100,00 159,71

3 200,00 5 110,67

2e mécanicien 2e werktuigkundige

Net - Netto Brut - Bruto

833,00 1 330,37

917,00 1 464,53

650,00 1 038,10

100,00 159,71

2 500,00 3 992,71

3e mécanicien 3e werktuigkundige

Net - Netto Brut - Bruto

700,00 1 117,96

770,00 1 229,75

530,00 846,45

100,00 159,71

2 100,00 3 553,88

Cuisinier Kok

Net - Netto Brut - Bruto

800,00 1 277,67

880,00 1 405,43

620,00 990,19

100,00 159,71

2 400,00 3 833,00

Matelot Matroos

Net - Netto Brut - Bruto

700,00 1 117,96

770,00 1 229,75

530,00 846,45

100,00 159,71

2 100,00 3 353,88

Steward Steward

Net - Netto Brut - Bruto

633,00 1 010,95

697,00 1 113,17

470,00 750,63

100,00 159,71

1 900,00 3 034,46


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 juli 2011.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^