Koninklijk Besluit van 07 juli 2011
gepubliceerd op 18 augustus 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Erreurs médicales »

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011024215
pub.
18/08/2011
prom.
07/07/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

7 JULI 2011. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Erreurs médicales »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, de artikelen 55 tot 58;

Gelet op de financiewet voor het begrotingjaar 2011 van 22 december 2010, de begroting 25, artikel 51/6;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikel 14, 2°;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 mei 2011;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage van zevenduizend vijfhonderd euro (7.500 euro), aan te rekenen ten laste van artikel 51 61 33 00 01 van de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, begrotingsjaar 2011, wordt toegekend aan de VZW « Erreurs médicales », Papenvest 53, te 1000 Brussel (bankrek. : 210-0874500-97) voor haar opdracht die erin bestaat de toegang tot de erkenning van de medische fout te vergemakkelijken, de dossiers en hun opvolging te beheren en de contacten tussen de verschillende actoren van het domein (artsen, patiënten, ziekenfondsen, overheidsdiensten, verzekeringen, advocaten) te vergemakkelijken en te verbeteren, alsook om een activiteitenverslag op te stellen met statistische gegevens ter zake, in een vorm die vastgelegd wordt in samenspraak met de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

De toelage wordt toegekend aan de VZW « Erreurs médicales » voor de bovenvermelde activiteiten die in 2011 worden verwezenlijkt.

Art. 2.De kosten van voornoemd project zullen aan de begunstigde terugbetaald worden naarmate de documenten ter staving van de personeelskosten en kosten in verband met het functioneren van de VZW, met uitzondering van investeringskosten, voorgelegd worden, uiterlijk vóór 29 februari 2012, aan het Directoraat-generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen (Eurostation, Blok II, bur. 1E361, Victor Hortaplein 40, bus 10, te 1060 Brussel), dit binnen de perken van het in artikel 1 vermelde bedrag.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 juli 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^