Koninklijk Besluit van 07 juli 2011
gepubliceerd op 02 september 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de risicogroepen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2011203086
pub.
02/09/2011
prom.
07/07/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 JULI 2011. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de risicogroepen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de risicogroepen.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 juli 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de handel in voedingswaren Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2011 Risicogroepen (Overeenkomst geregistreerd op 7 april 2011 onder het nummer 103823/CO/119) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders van de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren. § 2. Met "arbeiders" worden : de mannelijke en de vrouwelijke arbeiders bedoeld. HOOFDSTUK II. - Tewerkstelling van risicogroepen

Art. 2.De ondernemingen die langdurig werklozen, laaggeschoolde werklozen, werklozen met een leeftijd van minstens 50 jaar, werkzoekenden die het begeleidingsplan voor werklozen hebben gevolgd, gehandicapten, personen die terugkeren op de arbeidsmarkt of bestaansminimumtrekkers voor onbepaalde duur aanwerven, kunnen een éénmalige forfaitaire toelage ten laste van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de handel in voedingswaren" bekomen.

Deze toelage bedraagt 743,68 EUR voor de voltijdse aanwerving van een arbeider en 371,84 EUR voor de aanwerving van een deeltijds in dienst genomen arbeider met een overeenkomst van minstens 18 uur per week.

Deze toelage wordt toegekend wanneer de arbeider 6 maanden anciënniteit heeft bereikt in de onderneming.

Art. 3.De ondernemingen die arbeiders die geheel of gedeeltelijk hun beroepsloopbaan onderbreken, of arbeiders die bruggepensioneerd zijn vanaf of na de leeftijd van 58 jaar vervangen door arbeiders die behoren tot de bovengenoemde risicogroepen, kunnen ten laste van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de handel in voedingswaren" genieten van dezelfde éénmalige forfaitaire toelage onder dezelfde voorwaarden als deze vastgesteld in artikel 3 hierboven.

Art. 4.De ondernemingen die werknemers die bruggepensioneerd zijn op 56 jaar vervangen door arbeiders, kunnen ten laste van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de handel in voedingswaren" genieten van een éénmalige en forfaitaire toelage.

Deze toelage bedraagt 1.239,47 EUR voor de voltijdse aanwerving van een arbeider en 619,73 EUR voor de aanwerving van een deeltijds in dienst genomen arbeider met een overeenkomst van minstens 18 uur per week.

Deze toelage wordt toegekend wanneer de arbeider die de bruggepensioneerde vervangt 6 maanden anciënniteit heeft bereikt in de onderneming.

Art. 5.De omschrijving van de bovengenoemde risicogroepen is deze vastgesteld bij koninklijk besluit van 12 april 1991 tot uitvoering van artikel 173 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen.

Art. 6.De uitbetaling van de toelagen geschiedt bij beslissing van de raad van bestuur van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de handel in voedingswaren". Er kan per arbeider slechts één maandelijkse toelage aan de werkgever toegekend worden.

In voorkomend geval, kan het "Waarborg- en So-ciaal Fonds voor de handel in voedingswaren" de nodige beslissingen nemen om het bedrag van de toelagen bedoeld in de artikelen 3 tot 5 te beperken, om zo een overschrijding te voorkomen van de financiële middelen, voortvloeiend uit de bijdragen van 0,10 pct. bedoeld in artikel 7.

Art. 7.§ 1. Teneinde de financiering te verzekeren van de tewerkstellingsbevorderende maatregelen bedoeld in de artikelen 3 tot 5, zijn de werkgevers bedoeld in het eerste artikel een bijdrage verschuldigd van 0,10 pct. berekend op de brutolonen van de arbeiders. § 2. Ze wordt geheven en geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, volgens de modaliteiten vastgesteld in de artikelen 14 tot 17 van de collectieve arbeidsovereenkomst tot bepaling van de statuten van het sociaal fonds (collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2007, geregistreerd onder nummer 82472/CO/119). HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 april 2011. Zij houdt op van kracht te zijn op 30 juni 2012.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 juli 2011.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^