Koninklijk Besluit van 07 juli 2011
gepubliceerd op 02 september 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende outplacement voor taxichauffeurs

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2011203087
pub.
02/09/2011
prom.
07/07/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

7 JULI 2011. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende outplacement voor taxichauffeurs (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende outplacement voor taxichauffeurs.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 juli 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010 Outplacement voor taxichauffeurs (Overeenkomst geregistreerd op 19 januari 2011 onder het nummer 102857/CO/140) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die een taxionderneming uitbaten en die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek alsook op hun chauffeurs. § 2. Met "chauffeurs" bedoelt men : de mannelijke en vrouwelijke chauffeurs. HOOFDSTUK II. - Juridisch kader

Art. 2.Deze overeenkomst wordt gesloten in uitvoering van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers, hoofdstuk V, en van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82, gesloten op 10 juli 2002, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82bis, gesloten op 17 juli 2007 in de schoot van de Nationale Arbeidsraad.

Zij heeft tot doel aan bepaalde categorieën van arbeiders/arbeidsters die werden ontslagen, het recht op outplacementbegeleiding te verlenen. HOOFDSTUK III. - Voorwaarden voor outplacement

Art. 3.Om recht te hebben op outplacementbegeleiding moet de chauffeur voldoen aan een aantal voorwaarden : - de leeftijd van 45 jaar hebben bereikt op het ogenblik dat het ontslag wordt gegeven; - ontslagen zijn geweest om een andere dan een dringende reden; - tenminste één jaar ononderbroken in dienst zijn bij de werkgever die hem/haar ontslaat.

Art. 4.Procedure van aanvraag De onder artikel 3 vermelde arbeiders/arbeidsters zullen uiterlijk binnen twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst een schriftelijke vraag om outplacementbegeleiding richten tot het "Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur".

Het sociaal fonds valideert de aanvragen. Indien de arbeider/arbeidster voldoet aan de voorwaarden, stuurt het sociaal fonds de aanvraag aan de dienstverlener, die dan contact zal opnemen met de betrokken arbeider/arbeidster en een overeenkomst zal sluiten met de betrokken arbeider/arbeidster over de wederzijdse engagementen.

Art. 5.Inhoud van de outplacementbegeleiding De dienstverlener biedt aan de ontslagen arbeider/arbeidster ontslagbegeleiding aan in drie fasen.

De eerste fase (een termijn van 2 maanden ten belope van 20 uur begeleiding) houdt in : - kennismaking en psychologische begeleiding voor het verwerken van het ontslag en het opmaken van een balans voor de arbeider/arbeidster; - sollicitatietraining en het geven van hulp bij het zoeken naar een nieuwe dienstbetrekking; - opvolging en ondersteuning bij sollicitaties.

Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend voor de arbeider/arbeidster.

Het is echter een essentiële stap voor de arbeider/arbeidster in het verwerkingsproces van zijn/haar ontslag.

Indien de arbeider/arbeidster binnen de eerste fase geen betrekking heeft gevonden of geen zelfstandige activiteit heeft aangevat, wordt de begeleiding voortgezet gedurende een tweede fase (de daaropvolgende termijn van vier maanden) ten belope van in totaal 20 uur.

Indien de arbeider/arbeidster op het einde van de tweede fase geen nieuwe betrekking heeft gevonden of geen zelfstandige activiteit heeft aangevat, wordt de begeleiding voortgezet gedurende een derde fase (de daaropvolgende termijn van zes maanden), opnieuw ten belope van in totaal 20 uur.

Art. 6.Engagementen van de arbeider/arbeidster die een beroep doet op outplacement Om recht te hebben op de eerste fase verbindt de ontslagen arbeider/arbeidster zich ertoe, zich bij de VDAB/ACTIRIS/FOREm in te schrijven als werkzoekende en hiervan het bewijs te leveren.

Om in fase 2 en 3 recht te hebben op verdere opvolging en begeleiding, verbindt de ontslagen arbeider/arbeidster zich ertoe te goeder trouw mee te werken aan de begeleiding en de aangeboden opleidingen te volgen.

Zodra de arbeider/arbeidster zonder voldoende rechtvaardiging bij één van deze stadia afwezig is, vervalt zijn/haar recht op iedere verdere ontslagbegeleiding van de sector.

De begeleiding wordt eveneens stopgezet zodra de arbeider/arbeidster een nieuwe betrekking in loondienst of als zelfstandige heeft gevonden.

Wanneer de arbeider/arbeidster een nieuwe betrekking heeft gevonden, doch die verliest binnen drie maanden na de indiensttreding, kan op zijn/haar verzoek de outplacementbegeleiding worden hervat in de fase waar ze was onderbroken.

Art. 7.Engagement van de werkgever De werkgever dient de ontslagen arbeider/arbeidster te informeren over het bestaan van het sectoraal aanbod binnen de 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst.

Art. 8.De verplichting in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82bis De ondertekenaars van deze overeenkomst verklaren dat door het invoeren van deze sectorale outplacementbegeleiding aan de wettelijke en conventionele verplichtingen van de werkgevers van de taxisector die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek wordt voldaan.

De toekenning van deze outplacementbegeleiding doet geen afbreuk aan de bepalingen van de wet op de arbeidsovereenkomsten in verband met het ontslag noch aan de aanvullende voordelen die door de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten worden verleend.

Art. 9.Verbintenissen van de dienstverlener De sectorale outplacementbegeleiding wordt slechts aangeboden voor zover de dienstverlener waarop de sector een beroep zal doen de verbintenissen naleeft die hem krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82bis, gesloten in de Nationale Arbeidsraad worden opgelegd. HOOFDSTUK IV. - Vervanging

Art. 10.Deze collectieve overeenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2008 betreffende outplacement voor taxichauffeurs. HOOFDSTUK V. - Geldigheidsduur

Art. 11.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2011 en is gesloten voor een bepaalde duur van twee jaar.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 juli 2011.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^