Koninklijk Besluit van 07 juli 2011
gepubliceerd op 02 september 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, tot toepassing van artikel 13 van de statuten van het fonds voor bestaan

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2011203164
pub.
02/09/2011
prom.
07/07/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 JULI 2011. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, tot toepassing van artikel 13 van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid gecoördineerd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2007 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, tot toepassing van artikel 13 van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid gecoördineerd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2007.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 juli 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de handel in voedingswaren Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2011 Toepassing van artikel 13 van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid gecoördineerd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2007 (Overeenkomst geregistreerd op 7 april 2011 onder het nummer 103824/CO/119)

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren. § 2. Met "arbeiders" worden : de mannelijke en de vrouwelijke arbeiders bedoeld.

Art. 2.Conform artikel 13 van de gecoördineerde statuten van het fonds van bestaanzekerheid, in bijlage van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2007 tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 1978 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van de statuten ervan, wordt de bijdrage van de werkgevers als volgt vastgesteld : - Vanaf 1 juli 2011 wordt de bijdrage van de werkgevers vastgesteld op 0,30 pct. van het bedrag van de lonen betaald aan alle arbeiders van de onderneming. - Vanaf 1 januari 2012 wordt de bijdrage van de werkgevers vastgesteld op 0,40 pct. van het bedrag van de lonen betaald aan alle arbeiders van de onderneming.

Art. 3.Deze overeenkomst treedt in werking op 1 juli 2011. Ze is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij heeft dezelfde opzeggingsmodaliteiten en termijnen als de collectieve arbeidsovereenkomst die zij wijzigt.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 juli 2011.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^