Koninklijk Besluit van 07 juli 2011
gepubliceerd op 01 september 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 okt

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2011203232
pub.
01/09/2011
prom.
07/07/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 JULI 2011. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2009 betreffende de lonen, premies, vergoedingen en indexering (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2009 betreffende de lonen, premies, vergoedingen en indexering.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 juli 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2011 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2009 betreffende de lonen, premies, vergoedingen en indexering (Overeenkomst geregistreerd op 17 maart 2011 onder het nummer 103523/CO/317)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten.

Onder "werknemer" wordt verstaan zowel : de mannelijke als de vrouwelijke arbeider of bediende

Art. 2.Titel van § 2 van artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst aangaande lonen, premies, vergoedingen en indexering, gesloten binnen het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten op 9 oktober 2009 (koninklijk besluit van 22 juni 2010 - Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2010) wordt vervangen door : "§ 2. Premie voor zondagen, feestdagen en zaterdagen.".

Art. 3.Het artikel 4, § 2, c) van bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door hiernavolgende tekst : "c) Vanaf 1 maart 2011, een premie voor prestaties op zaterdag (van 00 u. 00 tot 24 u.00); deze is gelijk aan 15 pct. van het loon van categorie SB."

Art. 4.De laatste alinea van artikel 4, § 3, van bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst wordt opgeheven.

Art. 5.Artikel 7, § 6, van bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door hiernavolgende tekst : "§ 6. Zaterdagpremie.

Vanaf 1 maart 2011 wordt aan alle categorieën van bedienden en voor alle aanwezigheidsuren een zaterdagpremie toegekend voor prestaties op zaterdag (van 00 u. 00 tot 24 u. 00); deze is gelijk aan 15 pct. van het loon van categorie SB."

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking met ingang 1 maart 2011. Ze heeft dezelfde geldigheid en dezelfde opzeggingsmodaliteiten en -termijnen als deze die zij wijzigt.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 juli 2011.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^