Koninklijk Besluit van 07 juni 2004
gepubliceerd op 07 juli 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende compensatievakantiedagen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2004201767
pub.
07/07/2004
prom.
07/06/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 JUNI 2004. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende compensatievakantiedagen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende compensatievakantiedagen.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 juni 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003 Compensatievakantiedagen (Overeenkomst geregistreerd op 25 september 2003 onder het nummer 67688/CO/106.02)

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeid(st)ers van de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten ressorteren.

Art. 4.§ 1. In de loop van de periode begrepen tussen 1 januari 2003 en 31 december 2004 worden vier bijkomende compensatievakantiedagen toegekend aan alle arbeid(st)ers.

Twee van deze dagen zullen tijdens het dienstjaar 2003 toegekend worden aan de arbeid(st)ers die op 1 januari 2003 tenminste vier weken dienst hebben.

Twee van deze dagen zullen tijdens het dienstjaar 2004 toegekend worden aan de arbeid(st)ers die op 1 januari 2004 tenminste vier weken dienst hebben.

De nieuw aangeworvenen zullen recht hebben op deze dagen op het ogenblik dat zij dezelfde anciënniteit zullen bereiken. § 2. De toekenningsmodaliteiten van deze compensatievakantiedagen zullen vastgesteld worden op ondernemingsvlak. § 3. Deze compensatievakantiedagen worden vergoed conform de wetgeving op de feestdagen (hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen (Belgisch staatsblad van 24 april 1974).

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003 en treedt buiten werking op 31 december 2004.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 juni 2004.

De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^