Koninklijk Besluit van 07 juni 2007
gepubliceerd op 26 juni 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten betreffende de stelsels van onderbreking van de beroepsloopbaan en van tijdskrediet in het kader van het eenvormig maken van de regels inzake woonplaats in Zwitserland

bron
federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007201343
pub.
26/06/2007
prom.
07/06/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 JUNI 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten betreffende de stelsels van onderbreking van de beroepsloopbaan en van tijdskrediet in het kader van het eenvormig maken van de regels inzake woonplaats in Zwitserland


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 7, § 1, derde lid, l, bij de wet van 22 januari 1985 ingevoegd;

Gelet op de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 november 1985 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan voor de leden van het administratief, gespecialiseerd, meesters- vak- en dienstpersoneel van de universitaire instellingen, inzonderheid op artikel 4, § 4, gewijzigd bij koninklijk besluit van 15 juni 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen, inzonderheid op artikel 17, gewijzigd bij koninklijk besluit van 15 juni 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, inzonderheid op artikel 10, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 juni 1999 en 15 juni 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen, inzonderheid op artikel 127, gewijzigd bij koninklijk besluit van 15 juni 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen, inzonderheid op artikel 26, gewijzigd bij koninklijk besluit van 15 juni 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan, inzonderheid op artikel 75, gewijzigd bij koninklijk besluit van 15 juni 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, inzonderheid op artikel 10, gewijzigd bij koninklijk besluit van 15 juni 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juni 2002 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van de overheidsbedrijven die in toepassing van de wet van 21 maart 1991 houdende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven bestuursautonomie verkregen hebben, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 februari 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 20 april 2006;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gegeven op 11 januari 2007;

Gelet op het protocol 156/5 van 20 oktober 2006 van het Gemeenschappelijk Comité voor alle overheidsdiensten;

Gelet op het advies 42.622/1 van de Raad van State, gegeven op 29 maart 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Onze Minister van Ambtenarenzaken, Onze Minister van Werk en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Art. 1.In artikel 4, § 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 27 november 1985 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan voor de leden van het administratief, gespecialiseerd, meesters- vak- en dienstpersoneel van de universitaire instellingen, gewijzigd bij koninklijk besluit van 15 juni 2005, worden de woorden « Europese Economische Ruimte » vervangen door de woorden « Europese Economische Ruimte of in Zwitserland. »

Art. 2.In artikel 17, eerste lid, van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 juni 2005, worden de woorden « Europese Economische Ruimte » vervangen door de woorden « Europese Economische Ruimte of in Zwitserland ».

Art. 3.In artikel 10, eerste lid, van het koninklijk besluit van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 juni 1999 en 15 juni 2005, worden de woorden « Europese Economische Ruimte » vervangen door de woorden « Europese Economische Ruimte of in Zwitserland ».

Art. 4.In artikel 127, eerste lid, van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen, gewijzigd bij koninklijk besluit van 15 juni 2005, worden de woorden « Europese Economische Ruimte » vervangen door de woorden « Europese Economische Ruimte of in Zwitserland ».

Art. 5.In artikel 26, eerste lid, van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen, gewijzigd bij koninklijk besluit van 15 juni 1999, worden de woorden « Europese Economische Ruimte » vervangen door de woorden « Europese Economische Ruimte of in Zwitserland ».

Art. 6.In artikel 75, eerste lid, van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan, gewijzigd bij koninklijk besluit van 15 juni 2005, worden de woorden « Europese Economische Ruimte » vervangen door de woorden « Europese Economische Ruimte of in Zwitserland ».

Art. 7.In artikel 10, eerste lid, van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 juni 2005, worden de woorden « Europese Economische Ruimte » vervangen door de woorden « Europese Economische Ruimte of in Zwitserland ».

Art. 8.In artikel 20, eerste lid, van het koninklijk besluit van 10 juni 2002 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van de overheidsbedrijven die in toepassing van de wet van 21 maart 1991 houdende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven bestuursautonomie verkregen hebben, worden de woorden « Europese Economische Ruimte » vervangen door de woorden « Europese Economische Ruimte of in Zwitserland ».

Art. 9.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2002.

Art. 10.Onze Minister van Justitie, Onze Minister van Ambtenarenzaken en Onze Minister van Werk zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 juni 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Ambtenarenzaken, C. DUPONT De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Besluitwet van 28 december 1944, Belgisch Staatsblad van 30 december 1944. Wet van 22 januari 1985, Belgisch Staatsblad van 24 januari 1985.

Koninklijk besluit van 27 november 1985, Belgisch Staatsblad van 9 januari 1986.

Koninklijk besluit van 2 januari 1991, Belgisch Staatsblad van 12 januari 1991.

Koninklijk besluit van 12 augustus 1991, Belgisch Staatsblad van 27 augustus 1991.

Koninklijk besluit van 19 november 1998, Belgisch Staatsblad van 28 november 1998.

Koninklijk besluit van 7 mei 1999, Belgisch Staatsblad van 29 mei 1999.

Koninklijk besluit van 4 juni 1999, Belgisch Staatsblad van 6 juli 1999.

Koninklijk besluit van 16 maart 2001, Belgisch Staatsblad van 3 april 2001.

Koninklijk besluit van 12 december 2001, Belgisch Staatsblad van 18 december 2001.

Koninklijk besluit van 10 juni 2002, Belgisch Staatsblad van 18 juni 2002.

Koninklijk besluit van 15 juni 2005, Belgisch Staatsblad van 29 juni 2005.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^