Koninklijk Besluit van 07 juni 2015
gepubliceerd op 15 juni 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor zelfstandigen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015022217
pub.
15/06/2015
prom.
07/06/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015022217

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


7 JUNI 2015. - Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor zelfstandigen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, artikel 35, hersteld bij de wet van 12 augustus 2000;

Gelet op de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, artikel 131bis, § 1septies, tweede lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 april 2007 en vervangen bij de wet van 22 december 2008, en artikel 131ter, § 1, vierde lid, ingevoegd bij de wet van 24 april 2014 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 maart 2015;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 10 maart 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 20 maart 2015;

Gelet op het advies van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen, gegeven op 20 maart 2015;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies nr. 57.399/1 van de Raad van State, gegeven op 7 mei 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Pensioenen en de Minister van Zelfstandigen en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 131bis, § 1septies, eerste lid, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 april 2007, vervangen bij de wet van 22 december 2008 en laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 maart 2015, wordt aangevuld met een bepaling onder 11°, luidende : "11° op 1 september 2015, op 13.021,30 euro, wanneer de belanghebbende de voorwaarden vervult beoogd in artikel 9, § 1, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit nr. 72, 9.934,31 euro wanneer de belanghebbende de voorwaarden vervult beoogd in artikel 9, § 1, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit nr. 72 en 9.908,06 euro voor een overlevingspensioen. ".

Art. 2.In artikel 131ter, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 24 april 2014 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 maart 2015, wordt tussen het derde en het vierde lid een lid ingevoegd, luidende : " Op 1 september 2015 worden de in het eerste lid, 1° en 3° bedoelde bedragen van 12.765,99 euro en 9.648,57 euro respectievelijk gebracht op : 1° 13.021,30 euro wanneer de belanghebbende de voorwaarden vervult beoogd in artikel 9, § 1, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit nr. 72; 2° 9.934,31 euro wanneer de belanghebbende de voorwaarden vervult beoogd in artikel 9, § 1, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit nr. 72; 3° 9.908,06 euro voor een overlevingspensioen.

Art. 3.Met uitsluiting van de in de artikelen 131, 131bis en 131ter van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, bedoelde pensioenen en van het onvoorwaardelijk pensioen bedoeld in artikel 37 van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, worden de pensioenen van de zelfstandigen die daadwerkelijk en voor de eerste maal zijn ingegaan vóór 1 januari 1995, verhoogd met 1% op 1 september 2015.

Art. 4.Wanneer het een overlevingspensioen betreft, is voor de toepassing van artikel 3, het in aanmerking te nemen ingangsjaar het jaar tijdens hetwelk het rustpensioen van de overleden echtgenoot daadwerkelijk en voor de eerste maal is ingegaan indien deze op het ogenblik van zijn overlijden dit pensioen genoot.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2015.

Art. 6.De minister bevoegd voor Zelfstandigen en de minister bevoegd voor Pensioenen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 juni 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Zelfstandigen, W. BORSUS De Minister van Pensioenen, D. BACQUELAINE


begin


Publicatie : 2015-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^