Koninklijk Besluit van 07 maart 2016
gepubliceerd op 01 april 2016

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2006 tot oprichting van een Federaal Comité voor de Beveiliging van het Spoorwegvervoer en houdende diverse maatregelen voor de beveiliging van het intermodaal vervoer

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2016014102
pub.
01/04/2016
prom.
07/03/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016014102

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid


7 MAART 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006014027 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot oprichting van een Federaal Comité voor de Beveiliging van het Spoorwegvervoer en houdende diverse maatregelen voor de beveiliging van het intermodaal vervoer sluiten tot oprichting van een Federaal Comité voor de Beveiliging van het Spoorwegvervoer en houdende diverse maatregelen voor de beveiliging van het intermodaal vervoer


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd door de wet van 11 maart 1866;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006014027 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot oprichting van een Federaal Comité voor de Beveiliging van het Spoorwegvervoer en houdende diverse maatregelen voor de beveiliging van het intermodaal vervoer sluiten tot oprichting van een Federaal Comité voor de Beveiliging van het Spoorwegvervoer en houdende diverse maatregelen voor de beveiliging van het intermodaal vervoer;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 7 september 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 10 september 2015;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Gelet op advies 58.319/4 van de Raad van State, gegeven op 9 november 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat in dit besluit, in artikel 8, punt 2 het woord "veiligheid" niet begrepen dient te worden als "spoorexploitatieveiligheid" of "arbeidsveiligheid";

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, de Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse en Europese Zaken, de Minister van Begroting, de Minister van Justitie, de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de Minister van Financiën, de Minister van Defensie, en de Minister van Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het opschrift van het koninklijk besluit van 26 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006014027 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot oprichting van een Federaal Comité voor de Beveiliging van het Spoorwegvervoer en houdende diverse maatregelen voor de beveiliging van het intermodaal vervoer sluiten tot oprichting van een Federaal Comité voor de Beveiliging van het Spoorwegvervoer en houdende diverse maatregelen voor de beveiliging van het intermodaal vervoer, wordt vervangen als volgt: "Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale Autoriteit voor de beveiliging van het spoorwegvervoer en houdende diverse maatregelen voor de beveiliging van het intermodaal vervoer".

Art. 2.In artikel 1 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 1° wordt vervangen als volgt: « 1° "beveiliging van het spoorwegvervoer": de combinatie van maatregelen en van menselijke en materiële middelen ter bescherming van het spoorvervoer tegen elke handeling van terrorisme of van extremisme zoals gedefinieerd in 2° en 3° van dit artikel;"; 2° punt 2° wordt vervangen als volgt: « 2° « terrorisme »: terrorisme zoals gedefinieerd in artikel 8, 1°, b), van de wet van 30 november 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst sluiten houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst.»; 3° een punt 3° wordt ingevoegd, luidende: « 3° « extremisme »: extremisme zoals gedefinieerd in artikel 8, 1°, c), van de wet van 30 november 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst sluiten houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst.»; 4° een punt 4° wordt ingevoegd, luidende: « 4° « spoorwegonderneming » : een spoorwegonderneming zoals gedefinieerd in artikel 3, 27°, van de Spoorcodex, houder van een veiligheidscertificaat deel B in België.».

Art. 3.In hetzelfde koninklijk besluit wordt het opschrift van hoofdstuk 2 vervangen als volgt: « HOOFDSTUK II. - Oprichting van een nationale Autoriteit voor de beveiliging van het spoorwegvervoer.".

Art. 4.Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: «

Art. 2.Er wordt een nationale Autoriteit voor de beveiliging van het spoorwegvervoer opgericht, hierna genoemd « de beveiligingsautoriteit ». ».

Art. 5.In de artikelen 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 van hetzelfde besluit worden de woorden « het Federaal Comité » vervangen door de woorden « de beveiligingsautoriteit ».

Art. 6.In artikel 8, zevende lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden « door dit comité » vervangen door de woorden « door deze autoriteit ».

Art. 7.In hetzelfde besluit, worden in de Franse tekst de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in artikel 3, § 2, eerste lid, wordt het woord « chargé » vervangen door het woord « chargée »;2° in artikel 4, eerste lid, wordt het woord « composé » vervangen door het woord « composée »;3° in artikel 5, eerste lid, wordt het woord « assisté » vervangen door het woord « assistée ».

Art. 8.In artikel 3, § 2, van hetzelfde besluit wordt punt 2° vervangen als volgt: "2° het uitwerken van beveiligingsplannen bedoeld in 1° en deze voor te leggen aan de Minister van Mobiliteit, voor het aannemen ervan;".

Art. 9.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 1° wordt vervangen als volgt: "1° de directeur-generaal van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer die bevoegd is voor het spoorwegvervoer;"; 2° punt 9° wordt vervangen als volgt: "9° de vertegenwoordigers inzake spoorbeveiliging van de spoorweginfrastructuurbeheerders en de entiteit die overeenkomstig artikel 156bis van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven belast is met de verrichtingen inzake veiligheid af te stemmen op de gerechtelijke overheden evenals de politiediensten en de Staatsveiligheid;"; 3° punt 10° wordt vervangen als volgt: "10° in voorkomend geval, de voorzitter van de expertencommissie, de voorzitters van de subcomités en elke expert op het gebied van beveiliging."; 4° het derde lid wordt vervangen als volgt: "De leden vermeld onder 9° hebben geen stemrecht."; 5° het vierde lid wordt vervangen als volgt: "Het voorzitterschap van de beveiligingsautoriteit wordt opgedragen aan de directeur-generaal van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer die bevoegd is voor het spoorwegvervoer."; 6° hetzelfde artikel wordt aangevuld met een lid, luidende: "De leden van de beveiligingsautoriteit zijn dragers van een veiligheidsmachtiging overeenkomstig de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen sluiten betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.".

Art. 10.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden in de Nederlandse tekst de woorden « zijn opdracht » vervangen door de woorden « haar opdracht ».

Art. 11.In artikel 6 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid vervangen als volgt: "De beveiligingsautoriteit stelt volgens de behoeften er de werkende leden en hun plaatsvervangers van aan. De subcomités tellen ten minste onder hun leden vertegenwoordigers van de Lokale Politie, van de Spoorwegpolitie van de Federale Politie, van de Staatsveiligheid, van de Administratie der Douane en Accijnzen en van de spoorwegondernemingen.".

Art. 12.De Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, de Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse en Europese Zaken, de Minister van Begroting, de Minister van Justitie, de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de Minister van Financiën, de Minister van Defensie, en de Minister van Mobiliteit, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 maart 2016.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse en Europese Zaken, D. REYNDERS De Minister van Begroting, S. WILMES De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT De Minister van Defensie, S. VANDEPUT De Minister van Mobiliteit, J. GALANT


begin


Publicatie : 2016-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^