Koninklijk Besluit van 07 mei 2000
gepubliceerd op 21 juni 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven verbonden aan het asiel

bron
ministerie van financien
numac
2000003289
pub.
21/06/2000
prom.
07/05/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 MEI 2000. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven verbonden aan het asielbeleid


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 december 1999 houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000, inzonderheid op artikel 2.18.11;

Overwegende dat op het programma 18-60-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 een niet-gesplitst provisioneel krediet is ingeschreven ten belope van 1 779,9 miljoen frank, bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven verbonden aan het asielbeleid;

Overwegende dat dit krediet tot 1 286 200 000 frank wordt teruggebracht, rekening houdend met de voorafneming van een bedrag van 493 700 000 frank door het koninklijk besluit van 1 maart 2000 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven verbonden aan het asielbeleid;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting en van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een niet-gesplitst krediet ten belope van 267,1 miljoen frank wordt afgenomen van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 18-60-1 (basisallocatie 10.01.17.42) van de Algemene Uitgevenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 en wordt verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in de tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten welke onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2000.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Begroting en Onze Minister van Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 7 mei 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Bijlage Annexe Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 7 mei 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^