Koninklijk Besluit van 07 mei 2011
gepubliceerd op 10 mei 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011024106
pub.
10/05/2011
prom.
07/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

7 MEI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid, artikelen 5, § 1, eerste lid, 1° en 3°, en 19bis, § 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines;

Gelet op de Richtlijn 2010/26/EU van de Commissie van 31 maart 2010 tot wijziging van Richtlijn 97/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet voor de weg bestemde mobiele machines;

Gelet op de kennisgeving aan de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, de Hoge Gezondheidsraad, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Raad voor het Verbruik;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen bij het tot stand komen van dit besluit;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 augustus 2010;

Gelet op advies 49.294/3 van de Raad van State, gegeven op 8 maart 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Klimaat en Energie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de omzetting van de Richtlijn 2010/26/EU van de Commissie van 31 maart 2010 tot wijziging van Richtlijn 97/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet voor de weg bestemde mobiele machines.

Art. 2.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° de bepaling onder 30°, ingevoegd bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005, wordt vervangen als volgt : « 30° vierde wijzigingsrichtlijn : de Richtlijn 2010/26/EU van de Commissie van 31 maart 2010 tot wijziging van Richtlijn 97/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet voor de weg bestemde mobiele machines;»; 2° de huidige bepaling onder 30°, ingevoegd bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005, wordt het nieuwe 31°.»

Art. 3.Artikel 9, § 7, van hetzelfde besluit, wordt aangevuld met een lid, luidende : « Onverminderd het eerste lid wordt, binnen de categorie bovenhands bediende machines, een termijnverlenging toegestaan tot 31 juli 2013 voor professionele multipositionele heggenscharen en kettingzagen voor snoeiwerkzaamheden waarin motoren van de klassen SH:2 en SH:3 zijn gemonteerd. »

Art. 4.In artikel 16, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005, worden de woorden « eerste, tweede en derde » vervangen door de woorden « eerste, tweede, derde en vierde ».

Art. 5.In het opschrift van de bijlage van hetzelfde besluit, vervangen bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005, worden de woorden « en derde wijzigingsrichtlijnen » vervangen door de woorden « , derde en vierde wijzigingsrichtlijn ».

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking vanaf 31 maart 2011.

Art. 7.De Minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Santo Stefano, 7 mei 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Klimaat en Energie, P. MAGNETTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^